بررسی اثربخشی مهارت حل تعارض بر رغبت و تمایل به ازدواج و ابعاد آن در دختران مجرد

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 همیاران شهرداری استان اصفهان

2 مربی طرح های دادگسنری

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

10.30495/jwsf.2020.580588.1314

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل تعارض بر رغبت به ازدواج دختران مجرد منطقه 11 شهر اصفهان اجرا شد. روش پژوهش: نوع پژوهش نیمه ازمایشی(پیش – پس آزمون با گروه کنترل) و جامعه آماری شامل کلیه دختران مجرد منطقه 11شهر اصفهان بوده که از این افراد به صورت نمونه گیری دردسترس تعداد 40 نفر از دختران مجرد که به فرهنگسراهای منطقه 11 مراجعه کردند انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. برای اندازه گیری از پرسشنامه رغبت به ازدواج (حیدری و همکاران، 1383)، استفاده و بر روی گروه آزمایشی بسته آموزشی مهارت حل تعارض در 8 جلسه 90 دقیقه ای اجرا شد. داده های به دست آمده با روش آماری تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان می دهد که آموزش مهارت حل تعارض بر ابعاد رغبت به ازدواج (بازخورد نسبت به ازدواج، آمادگی برای ازدواج، نگرش نسبت به پیامدهای ازدواج و موانع ازدواج) تاثیر معناداری داشته است (05/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the effectiveness of conflict resolution skills on willingness and desire to marry and its dimensions in single girls

چکیده [English]

objective: The aim of this study was to investigate the effectiveness of Conflict resolution skills education on Willingness to marry  in  Single girls  in Isfahan city. method: This study is a quasi experimental design with pretest-posttest  including  control group and The statistical population consisted of all single girls in the 11th district of Isfahan 40 of whom were selected as the sample of the study through the selective sampling.
They were divided into two experimental and control groups. To measure the willingness to marry The questionnaire of  (Heydari et al. 2004) was used.  (Heydari et al., 2004) and On the experimental group, the training package on conflict resolution skills was implemented in 8 sessions of 90 minutes. Data were analyzed using covariance analysis. Result: The results of analysis of covariance showed that Conflict resolution skills education increase the desire to marry and also the results show that Conflict resolution skill education on the Factors had significant effect (p<0.05) on the willingness to marry (attitudes towards marriage, preparation for marriage, thinking about the consequences of marriage and marriage obstacles) Conclusion: the findings of the present study can be used by pre-marriage counselors for giving advice and guidance for the girls the results, pre-marriage counselors can use girls for advice and guidance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflict resolution skills
  • Willingness to marry
  • attitudes towards marriage