مقایسه سرسختی روان شناختی و هیجان خواهی افراد قلیانی و عادی شهر تهران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مشاوره، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی ، اراک ، ایران

2 دانشیار، گروه مشاوره، واحد اراک ،دانشگاه آزاداسلامی ،اراک، ایران

چکیده

هدف پژوهش، مقایسه سرسختی روان شناختی و هیجان خواهی در افراد(18-25سال) که قلیان می کشند و افراد عادی شهر تهران بود. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی از نوع علّی- مقایسه ای استفاده شد، جامعه آماری، کلیه نوجوانان و جوانان 18 تا 25 ساله تفرجگاه فرحزاد شهر تهران بود. نمونه آماری شامل 160 نفر که با روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، مقیاس سرسختی روان شناختی(AHI) و مقیاس هیجان خواهی ذاکرمن بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از آماره های میانگین و انحراف استاندارد و درسطح استنباطی از آزمون تحلیل واریانس دو متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سرسختی روان شناختی وهیجان خواهی افرادی که قلیان مصرف می کنند و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد همچنین بین جنسیت، سرسختی روان شناختی و هیجان خواهی تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به یافته­های به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده­ها می­توان نتیجه گرفت که افراد مصرف کننده قلیان در مقایسه با افراد عادی از سرسختی روان شناختی پایین تر و هیجان خواهی بالاتری برخوردارند، همچنین مردان در مقایسه با زنان از هیجان خواهی بالاتر و سرسختی روان شناختی پایین تری برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Psychological Hardiness and Sensation Seeking in Hookah Smokers and Normal Subjects in Tehran

نویسندگان [English]

  • mina oleaee 1
  • Farshad bahari 2
1 Master, Department of Counseling, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Associate Professor, Department of Counseling, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
چکیده [English]

Personality factors are among the effective factors in being oriented toward drug abuse such as cigarette and hookah. In this regard, sensation seeking and psychological hardiness are strong predictive factors for the onset of using different kinds of drugs. Therefore, the present study psychological hardiness and sensation seeking among hookah smokers and normal subjects (18-25 years old) in Tehran. To achieve this goal, a descriptive research method of causal-comparative type was used. The statistical society was all of the teenagers and the young between 18 to 25 years old, of Farahzad occasional outing in Tehran. The statistical sample consisted of 160 subjects who were selected using simple random sampling. The measurement tool was psychological hardiness scale and sensation seeking scale of Zuckerman. To analyze the data in descriptive level, mean statistics and standard deviation were used and in inferential level, variance analysis test has been used. The results show that there is a significant difference between the psychological hardiness and sensation seeking of hookah smokers and normal subjects. the findings from data analysis, it can be concluded that hookah smokers have lower psychological hardiness and higher sensation seeking compared to normal subjects. In addition, male subjects have higher sensation seeking and lower psychological hardiness compared to female subjects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological hardiness
  • sensation seeking
  • Hookah
جمهری، فرهاد (1380). بررسی رابطه بین سخت رویی وگرایش به افسردگی و اضطراب در بین زنان ومردان دانشجوی دانشگاه های تهران. رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.

دلسوز لشکریانی، صاحبه (1386) مقایسه استرس  سبک های مقابله با استرس و وضعیت زناشویی زنان سالم و زنان مبتلا به سرطان سینه پایان نامه کارشناسی ارشد رواشناسی عمومی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان .

ریو، جان مارشال (1386). انگیزش و هیجان. ترجمه یحیی سید محمدی، تهران: انتشارات ویرایش.

زینالی، علی؛ وحدت، رقیه(1378). زمینه های مستعد کننده پیش اعتیادی  معتادان بهبود یافته، مجله روانپزشکی وروانشناسی بالینی ایران، سال چهارم، شماره1.

سادوک، پنجامین سادوک ویرجینیا (1380). چکیده روان پزشکی بالینی، مترجم نصرت الله پورافکاری، تهران انتشارت آزاده .

شولتز و شولتز (1390). نظریه های شخصیت، ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: انتشارات ویرایش.

شکرکن، حسین، نفیسی، غلامرضا برادران رفیعی، علی محمد ماهر، فرهاد(1373). مکتب های روان شناسی و نقد آن ( دو جلد ) تهران انتشارات سمت ( چاپ اول ).

عطاری، یوسفعلی، نیسی، عبدالکاظم، یوسفی، ناصر، نبوی حصار، جمیله (1383). مقایسه سرسختی روان شناختی، هیجان خواهی وسنخ شخصیتی الف غیر رسمی و رسمی در بین مردان وزنان مبتلا به سرطان و افراد عادی مراجعه کننده به مراکز مشاوره ورواندرمانی شهر اهواز، مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال 11 شماره 1و2. صفحات 101-120.

کیامرثی، آذر(1376).  ساخت و اعتبار یابی مقیاسی برای سنجش سرسختی روان شناختی و بررسی رابطه ی آن با تیپ شخصیتی الف، کانون مهار، عزت نفس، شکایت جسمانی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

کیامرثی، آذر؛ بهمن نجاریان. مهناز مهرابی زاده هنرمند(1377). ساخت واعتبار یابی مقیاسی برای سنجش سرسختی روان شناختی، مجله روان شناسی، شماره 3.

متولی، سعید(1384). مقایسه ویژگی های زنان معتاد و سالم در شهر تهران در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات پایان نامه چاپ نشده .

ملازاده اسفنجانی، رحیم (1388). بررسی رابطه بین سرسختی روان شناختی و هیجان خواهی  با و سبکهای مقابله ای با استرس در افراد معتاد و عادی، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه  علامه طباطبایی

مهرابی زاده هنرمند، مهناز، شهینی ییلاق، منیجه؛ فتحی، کیهان (1387). بررسی افسردگی، هیجان خواهی، پرخاشگری، سبک های دلبستگی و وضعیت اقتصادی- اجتماعی به عنوان پیش بین های وابستگی به مواد مخدر در نوجوانان پسر شهر اهواز. مجله علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال 15 شماره1.

نادری، فرح؛ حسینی، سیده مونس (1389). رابطه امید به زندگی وسرسختی روان شناختی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی گچساران. فصلنامه زن وجامعه، سال اول، شماره 2.

Ajzen I & fishbein (M.1980) understanding  Attitude  and  predicting  social Behavior . Engleweed  cliffs  NJ: Prentic  Hall. Bavdura A(1986) Social  Foundations Thought Action: A  Social  cognitive  Theary  : Englewood  Cliffs   NJ prentice  Hall .

Bancroft, J, Janssen, E, Strong, D, Carnes, L & et al, (2003). Sexual Risk-Taking in Gay Men: The Relevance of Sexual Arousability, Mood, and Sensation Seeking, Archives of Sexual Behavior. 32, (6); 555

Carton  S  Jouvent  R  Widlocher  D(1994). sensation  seeking  nicotine  dependence  and  smoking  motivation  in  female and  smokers  Addictive  Behaviors  . 19 219-227 .

Fillmore  M  Ostling  Martin  Kelly  T  (2009).  Acute  Offects  of  alcohol on inhibitory  control  and  information  processing  in  high  and  Low  sensation  seekers  Drug  and  Alcohol  Dpendence  . 100  91-99 .

Fillmore MT, Ostling EW, Martin CA, Kelly TH.(2009). Acute effects of alcohol on inhibitory control and information processing in high and low sensation-seekers. Drug Alcohol Depend; 100(1-2): 91-9.

Fillmore  M  T  Kelly  T  H  Martin  C A  (2005). Effects  of  d  amphetamine  in  huttan  models of  information processing  and  inhibitory  control. Drug  and Alcohat  Dependence  77  151  -159 .

Gunnerason M  Gustavsson  J  P  tengstrom  A  Franck  J  Fahlke  C (2008).  personalin traits  and  their  associations  with  substance  use among  adolescents  personality and  Jndividual  Differences . 45.356-360.

Hittner  J  B  swickert  R  (2006). sensation  seeking  and  alcohol  use  : A meta  analytic  review  Addictive   Behaviors  31  1383  - 1401  .

Hong  Y  R  Paunonen  /s  /v  (2009).  Personality  traits  and  Health  risk  Behaviors  in  university  students   European  Journal  Of  personality  23  575-696  .

Hong  Y . R  Paunonen  s.  V (2009). Personality  traists  and  health  . Risk Behaviors in university  students EuroPean Journal of  personality . 23 675  696

Kobasa, S. C., Maddi, S. R., & Kahn, S. (1982). Hardiness and health: A prospective study. Journal of Personality and Social Psychology, 42, 168 – 177.

Kobasa, S. C., & Maddi, S. R. (1992). Early experience in hardiness development. Consulting Psychology journal and research, 51(2), 106- 116.

Kobasa, S. C., & Maddi, S. R. (1994). Early experience in hardiness development. Consulting Psychology journal and research, 51(2), 106- 116.

Kobasa S. C., Maddi S. R., & Puccetti M. C.( 1988). Personality and exercise as buffers in the stress- illness relationship. Journal of Behavioral Medicine. 5, 391- 404.

Kobasa S . C & Maddi  S.R & Kahn S (1982) Hardness health : Aprpspective study Journal of personality  and  social Psychology 42  168  177 .

Kozlou  A . A & Rokhlina  M.I (2001) Depenelence  of  the formation  of the  addictive  personality  on the predisposing factorsing factors  Neuro logy and Psychiatry  100  23  27

Kuntsche  E . Fischer V . M.& Gmal  . G . (2008).  Personality  Factors  and  alcohol  use : a mediator  analysis  of  drinking  motives . Journal  of personality and  Individual  differences  45 796-800.

Kashdan    T   B  Vetter  C  J  collins  R  L  (2005). Substance  use  in young adults  Associations  W ith  personality  and  gender  .  Addictive  Behaviors   30 259-269 .

Kozlov  A  A  Roklina  M  L  (2002). Dependence  of  the  formation  of  the  Addictive  personality  on  the  predisposing  factord  Neurology   and  Pcychiatry  101. 16-20  .

Lukasiewicz  . M. Neveu . Blecha.L . Falissard Reynaud  >M>& GnsQuet .I.(2008) . Cognitive  and  behavioural  offects  pathways  to  substance _ related . disorder : a structural  model  aPPorach eXPloring the influence of temperament  character related . disorder: a structural  model  aPPorach  eXPloring  the in fluence  of temperament  character  and  childhood adversity in a national cohart of presoners .  Alcohol and   Alcoholism Vol . 43 no 3 PP 287-295 .

Lapworth  K  Dawe  S  Davis  P  Kavanagh  D  YounG R Saunders  J  (2009). Impulsivity  and  positive  psychotic  symptomptoms  influence  hostility in  methamphetamine  users  Addictive  Behaviors  . 34  380-385 .

Maddi, S. R., Harvey, R. H., Khoshaba, D. M., Lu, J. L., Persico, M., & Brow, M. (2006). The personality construct of hardiness, III: relationships with repression, innovativeness, authoritarianism, and performance. Journal of Personality, 74, 575– 597.

Maddi, S. R., Wadhwa, P., Haier, R. J. (1996). Relationship of hardiness to alcohol and drug use in Adolescents. Drug alcohol abuse, 22(2), 247-257.

Maddi, S.r.(1996). Issues and interventions in stress mastery. In H. S.

Martins  S  storr C  Alexandre  P  Chilcoat H (2008). Adolescent  ecstasy  and other drug  use  in  the National  Survey of Parents and  Youth  : The role  of  sensation   seeking  Parental  monitoring  and  Peers  drug  use  Addictsive  Behaviors  . 33  19-933  .

Reed, E, Amaro, H, Matsumoto, A, & Kaysen, D, (2009). The relation between interpersonal violence and substance use among a sample of university students: Examination of the role of victim and perpetrator substance use, Addictive Behaviors, Vol. 34, (3); pg. 316.

Zuckerman M .& Kuhlman  D.M . (2000). personality and risk – taking : Common biosocial factors . Journal of Personality . 68. 999-1029.

Zuckerman . M . (1994). Behavioral  expressions and biosocial bases of sensation seeking . new  York : CambridJ University Press

Zuckerman M  Ball  S . Black J (2002). Influences of  sensation seeking . gender  risk appraisal  and situational motivation in smoking Addictive Behaviors  15. 109-220  .