اثربخشی درمان فراشناختی بر عدم تحمل ابهام دانش آموزان با علایم وسواس فکری-عملی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی ، واحدشبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شبستر، شبستر، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور، تبریز، ایران

10.30495/jwsf.2020.1899637.1453

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان فراشناختی بر عدم تحمل ابهام دانش آموزان با علایم وسواس فکری-عملی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان دختر مشغول تحصیل در مدارس دوره دوم متوسطه شهر خوی به تعداد 4558 نفر بود. از این جامعه، نمونه ای به حجم 30 نفر با تشخیص اختلال وسواس-جبری با استفاده از اجرای پرسشنامه وسواس فکری عملی ییل براون (Y-BOCS) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادف در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. شرکت کنندگان دو گروه در مراحل پیش آزمون و پس آزمون پرسشنامه عدم تحمل ابهام (IUS) را تکمیل و در این اثناء آزمودنی های گروه آزمایش طی 10 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش های مربوط به درمان فراشناختی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که درمان فراشناختی منجر به تفاوت معنی‌دار بین گروه‌ها در نمره کل عدم تحمل ابهام و مولفه های آن شامل ناتوانی برای انجام عمل، استرس آمیز بودن بلاتکلیفی، منفی بودن رویدادها و ابهام در مورد آینده شده است (05/0p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • Ahad Ahangar 1
  • . . 2
  • . . 3
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Asbestos Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran
2 .
3 .