تحلیل مبانی نظری قانون تشکیل خانواده و تحکیم و تعالی آن

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه کاشان، کاشان ، ایران

2 دانشیار ، گروه علوم اجتماعی ،دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان ، ایران

3 استاد ، گروه علوم اجتماعی ، دانشگاه کاشان، کاشان ، ایران

10.30495/jwsf.2020.528022.1080

چکیده

سیاستگذاری خانواده با پیش‌فرض‌های ذهنی درباره نقش های جنسیتی در خانواده تنیده شده است. در این مقاله، می کوشیم تا مبانی نظری سیاستگذاران خانواده را در تدوین قانون اصول و اهداف تشکیل خانواده و تحکیم و تعالی آن آشکار سازیم. این قانون بر اساس کارکردها و الگوی مطلوب خانواده به روش تحلیل محتوای کمی و مضمونی بررسی شد. نتایج تحقیق نشان می‌‌دهد که از نظر سیاستگذاران، کارکرد تربیتی (جامعه‌پذیری فرزندان) بیش از سایر کارکردها (تثبیت شخصیت، کارکرد اقتصادی و فرزندآوری) اهمیت دارد، صمیمیت بین زوجین کمتر موردتوجه است. خانوادۀ مطلوب، خانوادۀ پایدار و کارآمدی است که اعضای خانواده در نقش‌های جنسیتی خود ایفای نقش می‌‌کنند. پیشگیری از تزلزل خانواده از طریق کنترل عوامل بیرونی و رعایت حجاب و عفاف حاصل می شود. قانونگذار در حدود نیمی از موارد، آموزش و فرهنگ‌سازی را به عنوان راهبرد اجرای سیاست‌های تدوین‌شده انتخاب کرده است. قانون اصول و اهداف تشکیل خانواده و تحکیم و تعالی آن رویکرد سنت‌گرایی را در پیش گرفته است.

کلیدواژه‌ها