برساخت هویت اجتماعی و نمایش بدن (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهران)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 استادیار ، گروه جامعه شناسی، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه فردوسی ، مشهد، ایران

10.30495/jwsf.2020.1874079.1387

چکیده

هدف این مقاله بررسی شیوه برساخت هویت از طریق مصرف بدن، مخصوصاً نمایش آن به‌صورت کالا، درمیان دختران دانشجو است. از آنجا که بدن امروزه مرکز ثقل توجهات و به منزله یک ابزار برای رسیدن به فرصت‌ها و امتیازات اجتماعی در میان دانشجویان تعریف می‌شود نمایش آن به‌شدت درمیان دانشجویان دختر رایج شده است، بررسی و تحلیل آن می‌تواند زوایایی نهفته این گرایش را آشکار کند. در جهان مدرن امروز مقوله برساخت هویت در بین دانشجویان خصلتی پیچیده و چندلایه به خود گرفته است.
در این مطالعه بر مبنای نمونه‌گیری نظری با 45 مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند از دختران دانشجو مرحله مصاحبه به حد اشباع رسید. تجزیه‌وتحلیل محتوای مصاحبه‌ها برمبنای تحلیل موضوعی صورت گرفت. نتایج مبین آن است که دختران دانشجو با مصرف بدن عملاً دغدغه‌ها و مسائل خود را مطرح می‌کنند. بدن ابزاری است که آنها از طریق آن زندگی خود را معنادار و هویت خویش را غنی می‌کنند. دختران دانشجو با استفاده از پوشش و لباس‌ها، به مثابه پدیدهای جهانی، محلی گرایی خود را نیز ثابت می‌کردند. وجود گفتمان‌های غالب و گاه متعارض در نحوه تفسیر و قرائت فهم زندگی از سوی دانشجویان تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • milad Pourrejb 1
  • Ali Akbar Majdi 2
1 PhD student, Department of Sociology, Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University, Mashhad, Iran