چالش‌ های اجتماعی و اخلاقی خانواده‌ های ایرانی بر اساس اندیشه های پستمن

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

2 دانشیار، گروه مبانی فلسفی و اجتماعی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران، تهران ، ایران

3 کارشناس ارشد گروه مطالعات زنان ، دانشگاه الزهرا (س)، تهران ، ایران

10.30495/jwsf.2020.1869978.1368

چکیده

نظر به این که آراء پستمن و نگاه ویژه وی به رسانه‌ها و استفاده از تکنولوژی و اثرات آن بر فرهنگ، ارزش‌ها و اخلاق در کشور ما به عنوان یک پدیده نسبتاَ جدید بسیار از خانواده ها را با مشکلات نوظهور مواجه کرده است، نگارنده را بر آن داشت تا چالش‌های معاصر خانواده ایرانی از این منظر مورد مطالعه قرار گیرد. این پژوهش به لحاظ نوع تحقیق کاربردی محسوب می شود. هدف تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است.
پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق کیفی و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه هدایت شده به جمع آوری داده‌ پرداخته است. جامعه آماری مورد مصاحبه، یک نفر از اساتید، مترجم کتابهای پستمن به زبان فارسی، پنج نفر از کارشناسان و متخصصان حوزه خانواده و رسانه از اساتید دانشگاه های تهران و عضو هیات علمی و صاحب مقالات پژوهشی در حوزه تاثیرات رسانه های جمعی در مورد خانواده و چهار نفر دیگر از نمونه، از اساتید حوزه فلسفه تعلیم و تربیت بودند که پیرامون تاثیرات رسانه بر تعلیم و تربیت، کودکان و خانواده و تغییر فرهنگ و ارزش توسط تکنوپولی صاحب نظر و عقیده بودند. یافته‌های پژوهش که به دنبال تحلیل پاسخهای مصاحبه شوندگان به چالشهای معاصر خانواده ایرانی از منظر اجتماعی و فرهنگی و از منظر اخلاقی و ارزشی بر اساس نظریه تربیت رسانه‌ای پستمن، به دست آمدند عبارتند از: سلطه تربیت رسانه‌ای، تهدید تربیت کودکان، تهدید خانواده‌ها

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Social and Moral Challenges of Iranian Families Based on Postman's Ideas

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Farahani 1
 • Afzal Sadat Hosseini 2
 • Ensieh Jalalvand 3
1 Master of History and Philosophy, Department of Education, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Philosophical and Social Foundations, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 M.Sc., Department of Women's Studies, Al-Zahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Given that Postman's views and his particular attention to the media and the use of technology and its effects on culture, values, and morals in our country as a relatively new phenomenon, many families have faced with emerging problems, the writer on it To study the contemporary challenges of the Iranian family from this perspective. This research is considered as an applied research type. The purpose of applied research is to develop applied knowledge in a particular context.
The present study was conducted using qualitative research method and using semi-guided interviewing tool to collect data. The statistical population was interviewed by one of the professors, a translator of Postman's books in Persian, five experts and experts in the field of family and media from the professors of the universities of Tehran and a faculty member and author of research papers on the effects of mass media on the family and Four others were from the professors of the philosophy of education, who were professed by techno poly about the media's impact on education, children and family, and the change of culture and value. The findings of the study, which sought to analyze the responses of interviewees to the contemporary Iranian family challenges from a social and cultural perspective, in terms of ethics and value, based on Postman's theory of postgraduate education, included media education dominance, the threat of children's education, family threats.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Family
 • Media
 • media education
 • challenges

منابع

 1. پستمن، نیل(1372). تکنوپولی: تسلیم فرهنگ به تکنولوژی، ترجمه صادق طباطبایی، تهران: اطلاعات.
 2. پستمن، نیل(1373)، زندگی در عیش، مردن در خوشی، ترجمه صادق طباطبایی، تهران: اطلاعات.
 3. کوئن، بروس(1377). درآمدی به جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: توتیا.
 4. دلاور، علی(1375). روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران: دانشگاه پیام نور.
 5. بازرگان، عباس؛ سرمدی، زهره و الهه حجازی(1384). روشهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران: آگاه.
 6. شرفی، محمدرضا(1386). خانواده متعادل (آناتومی خانواده)، تهران: اولیاء و مربیان.
 7. گیدنز، آنتونی(1383). جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نی.
 8. آزاد ارمکی، تقی؛ زند، مهناز و طاهره خزایی (1379). بررسی تحولات اجتماعی و فرهنگی در طول سه نسل خانواده تهرانی: با تأکید بر مقایسه مراسم، آداب و کارکردهای حمایتی. نامه علوم اجتماعی، ش 16، صص 30-3.
  1. Potter, W. J (2018). Review of Literature on Media Literacy. Journal of Sociology Compass, Vol.7, No. 6, Pp. 417–435.
  2. Postman, Neil (1993). Technopolis: surrender of culture to technology: translated by Sadeq Tabatabayi, Tehran: published by Ettelaat [In Persian].
  3. Postman, Neil (1994). Living in a sack, dying in joy. translated by Sadeq Tabatabayi, Tehran: published by Ettelaat [In Persian].
  4. Cohen, Bruce J (1996). Introduction to sociology. Translated by Mohsen Solasi. Tehran, Published by Tootiya [In Persian].
  5. Delavar, Ali (1996). Research methods in psychology and Educational Science, Tehran, Published by payame noor University [In Persian].
  6. Bazargan, Abbas. Sarmadi, Zohre and Hejazi, Elahe (2005). Research methods in Behavioral Sciences, Tehran, Published by Agah [In Persian].
  7. Sharafi, Mohammadreza (2007). Balanced family (family anatomy), Tehran, Published by Oliya and Morabian [In Persian].
  8. Giddens, Anthony (2004). Sociology. Translated by Manochehr Sabouri, Tehran: published by Ney [In Persian].
  9. Azad Armaki, Taghi. Zand, Mahnaz and Khazayi, Tahere (2000). Study of social and cultural changes during three generations of Tehrani family. Journal of Sociological studies,Vol 16, Pp.3-30[In Persian].