دلایل و تفاسیر دختران و زنان مشهدی از انتخاب و شکل پوشش خود

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

10.30495/jwsf.2020.573221.1292

چکیده

پوشش زنان در جامعه ایرانی به عنوان یک انتخاب اجتماعی اهمیتی تاریخی داشته است. این امر در سالهای اخیر با بحث ها و تغییراتی جدی مواجه بوده است. این پژوهش به دنبال آن است تا دلایل دختران و زنان مشهدی درباره انتخاب پوشش خودشان و همچنین تفسیر آنان از پوشش شان را کشف و توصیف نماید. برای رسیدن به این هدف از روش رویش نظریه و مصاحبه عمیق با 29 خانم مشهدی استفاده شده است. نتایج در قالب سه برداشت با عناوین طیف پوششی زنان، اصل ذهنی خانم ها درباره پوشش و اختلاف برداشت در معنای پوشش توضیح داده شده است. در این نوشتار اثرگذار ترین موارد در انتخاب های شخصی زنان و همچنین عوامل اجتماعی و ذهنیت های خانم ها درباره پوشش خود و دیگران توضیح داده شده است و نشان داده شده که هنجار تثبیت شده و یا ذهنیت مشترک همگانی درباره پوشش وجود ندارد. این امر می تواند مسائل اجتماعی متعددی را موجب شود. همچنین مشخص گردید خانم ها درباره پوشش دو نوع اصل ذهنی دارند. برخی عریان بودن را اصل قرار داده و برای پوشیدگی دلایل یا علت هایی را می آورند و برخی اصل را بر پوشیده بودن قرار داده و دلایل و علت هایی برای کاهش پوشش شان می آورده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reasons and explanations of Mashhadian girls and women of their choice and form of coverage

چکیده [English]

Women’s coverage as a social choice has a historical significance in Iranian society  This case has been discussed in recent years. The purpose of the present study has been to find out  the Mashhadi women and girls’  reasons in their selection of their coverage.
 achieve this goal, the methodology of grounded theory has been used. In this study , 29 Mashhadian women were interviewed. The results are presented in the form of three impressions titled: The spectrum of Women's Coverage, Women's Subjective Principles on Coverage, and Discrepancy in the Meaning of Coverage. This article explains the most influential cases in women 's personal choices such as Personal favorites, Spouse's comments, Media Influence, Autonomous fashion, Recreational requirements, being attractive
 for men, etc.  and also social factors and women's mentality about their coverage and others, and it has been shown that there is no fixed norm or no common overlapping mentality. This can lead to
 many social issues. It was also found that women had two types of mental principles about their coverage. Bringing some nakedness to the ground and concealing reasons or causes for being worn. And some other bringing worn to the ground and concealing reasons or causes for reducing their coverage.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • coverage
  • Women
  • reasons
  • Coverage Interpretation
  • Different Minds