بررسی عوامل تأثیرگذار در موفقیت کسب و کار زنان کارآفرین در شهر تهران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشدگروه علوم اجتماعی، واحد تهران شرق ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 استادیار ، گروه علوم ارتباطات، واحد تهران شرق ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ( نویسنده مسئول)

10.30495/jwsf.2020.1891179.1422

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل تأثیرگذار در موفقیت کسب و کار زنان کارآفرین در شهر تهران می‌باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش زنان کارآفرینی می‌باشند که در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی مشغول به فعالیت می‌باشند. با استفاده از فرمول کوکران و جدول مورگان، تعداد 300 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده است. به لحاظ روش‌شناسی، پژوهش از نوع پیمایشی- کاربردی بوده و مبتنی ‌بر روش‌های توصیفی- همبستگی و همچنین اکتشافی است. داده‌های موردنیاز، از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته و بر اساس شاخص ها و مدل مفهومی، جمع‌آوری گردید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که؛ بین خطرپذیری، توفیق‌طلبی، ایده‌پردازی، عمل‌گرایی و توسعه کارآفرینی زنان رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان می‌دهد که؛ متغیر خطرپذیری (ریسک پذیری) (6/14) و عمل‌گرایی (نتیجه‌گرا بودن) (7/12)، بیشترین میانگین و در مقابل کمترین میانگین نیز مربوط به متغیرهای ایده‌پردازی (ایده‌سازی ذهنی) (2/10) و توفیق‌طلبی (نیاز به موفقیت) (1/8) بوده است.

کلیدواژه‌ها