اثربخشی روایت‌درمانی گروه بر امید و سلامت روان زنان مطلقه مراجعه ‌کننده به اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان ساری در سال 1394

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه روان‌شناسی بالینی، واحد آمل، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد ساری دانشگاه آزاد اسلامی، ، مازندران، ایران

3 دانشجوی دکتری روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

طلاق یکی از شدیدترین تنیدگی­های زندگی انسانی است که پیامدهای روانی ناگواری همچون کاهش امید و سلامت روانی را در پی دارد. مطالعه­ حاضر با هدف کارآزمایی اثربخشی روایت­درمانی گروه بر امید و سلامت روانی زنان مطلقه انجام شده است. این مطالعه از نوع نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه گواه است. جامعه­ آماری مورد مطالعه کلیه زنان مطلقه­ مراجعه­کننده به اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان ساری بوده­اند که طی شش ماه گذشته­ زندگی خود تجربه­ جدایی و طلاق داشته­اند. از جامعه­ آماری مزبور 40 زن مطلقه به شیوه­ نمونه­گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه به طور برابر (20 نفر) قرار گرفتند. آزمودنی­های گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت روایت­درمانی گروه قرار گرفتند و گروه گواه هیچ مداخله­ای دریافت نکردند. از مقیاس امید اسنایدر (1991) و پرسشنامه­ سلامت روان گلدبرگ (1972) نیز برای جمع­آوری داده‌های پژوهش استفاده شد. داده­های به دست آمده با استفاده از روش کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که روایت­درمانی گروه موجب ارتقای امید و بهبود شاخص­های سلامت روانی در زنان مطلقه شده است (01/0P<). مطابق با یافته­های این مطالعه روایت­درمانی گروه راهبرد بالینی مؤثری برای کاهش آثار سؤ روان­شناختی طلاق می­باشد.

کلیدواژه‌ها


Bahrami, F., Soodani, M., & Mehrabizadeh, M. (2010).The effect of Gestalt therapy on self-esteem, depression and loneliness of depressed divorced women. Journal of Psycho-Social Studies of Women, 23, 129-145. (in Persian).

Bassak Nejad, S., Mehrabizadeh, M., Hasani, M., & Nargesi, F. (2012).The Effect of Narrative group Therapy on Body Dysmorphic Concern in Female University Students. Journal of Health Psychology, 11(2): 5-17. (in Persian).

Cloitre, M., Henn-Haase, C., Herman, J. L., Jackson, C., Kaslow, N., Klein, C., ... & Petkova, E. (2014). A multi-site single-blind clinical study to compare the effects of STAIR Narrative Therapy to treatment as usual among women with PTSD in public sector mental health settings: study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 15(1), 1.

Davidson, C. L., Wingate, D., Slish, M., & Rasmussen, K. (2010). The Great Black Hope: Hope and Its Relation to Suicide Risk among African Americans. Suicide and Life threatening behavior, 40, 201-212.

Elderton, A., Clarke, S., Jones, C., & Stacey, J. (2014). Telling our story: a narrative therapy approach to helping lesbian, gay, bisexual and transgender people with a learning disability identify and strengthen positive self‐identity stories. British Journal of Learning Disabilities, 42(4), 301-307.

Emadi, Z., Yazdkhasti, F., & Mehrabi, H. A. (2015).Effect of Group Narrative Therapy on Parental Adjustment, Resiliency and Emotional-Behavioral Problems in Elemental Parents of Elementary Parents in Isfahan. Journal of Psychology & Psychiatry of Cognition, 3, 81-99. (in Persian).

Etchison, M., & Kleist, D. M. (2000). Review of narrative therapy: Research and utility. The Family Journal, 8(1), 61-66.

Figley, C. (2014). Divorce Therapy. Routledge.

Ghasemi, N., Kajbaf, M. B., & Rabeei, M. (2011).The effectiveness of group therapy based on quality of life on mental well-being and mental health. Journal of Clinical Psychology, 21, 23-34. (in Persian).

Gholami, A., & Beshlideh, K. (2011).The Effectiveness of Spirituality Therapy on Mental Health of Absolute Women. Journal of Family Counseling & Psychotherapy, 3, 331-348. (in Persian).

Goldberg, D. P., & Blackwell, D. (1972). Detecting of Psychiatric illness by questionnaire. London: Oxford University Press.

Kermani, Z., & Khodapanahi, K., & Heydari, M. (2012). Psychometric properties of Snyder's Hope scale. Applied Psychology, 19, 7-23. (in Persian).

Killewald, A. (2016). Money, Work, and Marital Stability Assessing Change in the Gendered Determinants of Divorce. American Sociological Review, 81(4), 696-719.

Najmeh, H., Beshlideh, K., Eydi, M., & Dehghanizadeh, Z. (2011).The Effectiveness of Religious-Cognitive Behavioral Psychotherapy on Depression in Divorced Women. Journal of Family Counseling & Psychotherapy, 1, 54-64. (in Persian).

Naziri, G., Ghaderi, Z., & Zare, F. (2012). The Effectiveness of Narrative Therapy on Reducing Depression in Women in Marvdasht. Journal of Women & Community, 2, 65-78. (in Persian).

Nejati, V., Shahidi, S., Makeli, G., & Darvishi Lord, M. (2013).Cognitive Correlates of Hope; Evidence from Neuropsychological Tests . Advances in Cognitive Sceince, 56, 29-38. (in Persian).

Newberg, A. J. (2016). An Analysis of A Narrative Therapy Group Work Model for Psychosis. Clinical Psychology Review, 64, 92-108.

Noori, E., & Kazemi, N. (2012). The Effect of Narrative Therapy on the Inclination Rate in Women. Journal Clinical Psychology, 24, 71-78. (in Persian).

Pietsch, U. K. (2002). Facilitating post-divorce transition using narrative therapy. Journal of Couple & Relationship Therapy, 1(1), 65-81.

Rabeei, S., Fatehizadeh, M., & Bahrami, F. (2009). The Effect of Marital Narrative Therapy on Family Function of Couples in Isfahan. Family Research, 14, 179-191. (in Persian).

Salimi, Z., Ghasemi, M., & Sharifi, T. (2015).The Effectiveness of Narrative Therapy on Reducing Divorce Between Couples Applicants for Divorce in Zanjan. Journal of Police, 13, 1-14. (in Persian).

Snyder, C. R., Harris, C., Anderson, J. R., Holleran, S. A., Irving, L. M., Sigmon, S. T. (1991). The will and the ways: Development and validation of an individual differences measure of hope. Personality and Social Psychology, 60, 570–585.

Tan, H. V. D., Tadeja, C. A. F., Tadeo, A. R. F., Talledo, P. R. P., Tampos, G. J. Z., Tan, A. M. D., & Navidad, F. C. (2014). Narrative, Art and Play (NAP) Therapy: An Approach to Improve Behaviors of Children with Mild Autism. Narrative, 1(2).

Ullmann, C. (2016). Playing and narrative therapy: Synthesising narrative practice and occupational therapy in work with children. The International Journal of Narrative Therapy and Community Work, (2), 56.

Zahtab Najafi, A., & Salemi, S. (2014).The Effectiveness of Life Skills Training in Decreasing Divorced Women. Journal of Women & Culture, 13, 85-93. (in Persian).