تأثیر اقتصاد دانش بنیان بر اشتغال زنان در کشورهای منتخب درحال توسعه

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیأت علمی، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار و عضو هیأت علمی، گروه اقتصاد، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

3 دانشجوی دکتری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

در این مقاله تأثیر متغیرهای مربوط به شاخص‌های اقتصاد دانش بنیان به تفکیک مخارج آموزشی، مخارج فناوری اطلاعات و ارتباطات، مخارج تحقیق و توسعه، متخصصین در فعالیت‌های تحقیق و توسعه، اختراعات و نوآوری‌های ثبت شده، صادرات با تکنولوژی بالا و کیفیت مقررات بر اشتغال زنان برای 8 کشور منتخب درحال توسعه (ایران، بلغارستان، کلمبیا، رومانی، ترکیه، مکزیک، برزیل، لیتوانی) طی دوره زمانی 2002 تا 2014 مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. برای برآورد اثرات متغیرها، از تکنیک هم انباشتگی پانلی با رهیافت الگوی خودتوضیح با وقفه‌های گسترده استفاده شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، تاثیر تمامی شاخص‌های اقتصاد دانش بنیان بر اشتغال زنان مثبت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


Azgadi, H. (2016). The Impact of Indicators of Knowledge Based Economy on Employment of OPEC Countries. Master's Thesis, Mashhad: Ferdowsi University of Mashhad, (In Persian).

Bagheri, M., Moltafet, H., & Sharifian, H. (2009). A Study on Women Employment and its Effect on Power Pyramid in Families. Journal of Family Research, 18, 247-262, (In Persian).

Bartpoure Bajgiran, S. D., Rezayiye Borun, M., & Sadrifard, A. (2014). The Impact of Labor Force Indicators (Employment and Unemployment) on Sustainable Development. 2nd international congress of structure, architecture and urban development, (In Persian).

Behbudi, D., Mirani, N., & moharamjoudi, N. (2016). Investigation The effect of Dimension of The Knowledge-Based Economy (KBE) on Output Growth in Iran by Using Gravitational Search Algorithm and Firefly Algorithm. Journal of Economic Development Policy, 8, 65-93, (In Persian).

Chica, J. E., & Duarte, C. M. (2014). Analysing The Effects Of Knowledge Economy Externalities In Metropolitan Employment Growth. Kcws, 1, 16-24.

Emadzadeh M.,Shahnazi, R. A., Babaki, R. A., Mohammadzadeh, A. (2006). The Effect of ICT on Employment. Tahghighat-e-Eghtesadi, 75, 197-221, (In Persian).

İbrahim, A., Eda, D., & İsmail, T. (2012). Knowledge Economy And Effect On Women’ S Employment In Turkey. 3rd International Symposium on Sustainable Development.

Garousi, S., & Ghorbanzadeh, R. (2008). Survey on Certain Effective Factors on Job Satisfaction and Possible Career Progression among Women (Case Study: Kerman City). Quarterly the Journal of Womens' Studies Journal of Scientific and Research on Womens Studies, 3, 33-55, (In Persian).

Gholipour, Y. (2015). The Impact of Globalization on Employment in Selected Developing Countries. Master's Thesis, Tabriz: Islamic Azad University, (In Persian).

Gyekye, A. B., & Oseifuah, E. K. (2015). Knowledge and economic growth: a comparative analysis of three regional blocks in sub-Saharan Africa. Environmental Economics, 6, 196-208.

Hossein Abadi, F., & Abdollahi, F. (2014). Women's Employment and Its Role in Country,s Development. First National Congress of Religious Thought and Research, (In Persian).

Ishida, H. (2014). The effect of ICT development on economic growth and energy consumption in Japan. Telematics and Informatics, 32, 79–88.

Mahmoodi, M., & Mahmoodi, E. (2011). The Effects of ICT on Employment of Service Sector in Iran. Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 58, 213-236, (In Persian).

Memarnezhad, A. (2005). Knowledge Based Economy: Requirements, Indicators, Iran's Situation, Challenges and Solutions. Journal of New Economy and Commerce, 1, 83-108, (In Persian).

Mehrabani, F., Ghobadi, S., & Rezaeeyan, A. (2014). Investigation of the mutual effect of knowledge-based economy and TFP and their relationship: Case study on developed, emerging and developing countries. Journal of Economic Literature, 21, 125-160, (In Persian).

Mirani, N., Shikhesmaeili, S., ,Mirani, V. (2014). Investigating the Effect of Dimension of the Knowledge Economy on the Output Growth in Iran. Quarterly Journal of Industrial Management, 9, 77-90, (In Persian).

Rabiei, N. (2008). The Role of Research and Development in Economic Development of the Countries. Quarterly Roshd-e-Fanavari, 15, 35-40, (In Persian).

Vasile, B., & Camelia, B. (2013). Drivers of Knowledge Economy in the EU’S Developing Countries. Academica Brancusi Publisher, 2, 10-15.

Vaziri, J. (1978). Economics of Education. by: M. Borhan, Tehran: Tehran Univercity Publishers, (In Persian).

Raspe O., & Oort, F. V. (2011). The Knowledge Economy and Urban Economic Growth. Urban and Regional research center Utrecht. Accessed at: http://econ.geog.uu.nl/peeg/peeg.html.

Samanta, D., & Roy, D. (2009). Good Governance and Employment Generation through NREGA: A Case Study of Gram Panchayat in West Bengal. 21st Skoch Summit on 'Infrastructure, Finance and Governance: Push for Growth.

World Bank. (2017). World Development Indicators. Retrieved from http://www.worldbank.org/data/onlinedatabases.html.

Zhu, Z., & Huang, F. (2012). The Effect of R&D Investment on Firms’ Financial Performance: Evidence from the Chinese Listed IT Firms. Modern Economy, 3, 915-919.