رابطه‌ی بین سبک زندگی و میزان آگاهی از روش‌های تغییر و اصلاح رفتار با سبک مدیریت کلاس درس معلمان ابتدایی شهرستان شبستر

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر ایران

2 استادیار گروه روانشناسی تربیتی، واحد شبستر،دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، پیش­بینی سبک مدیریت کلاسی معلمان بر اساس آگاهی از روش­های اصلاح و تغییر رفتار و سبک زندگی می­باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر، از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه­ی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان شبستر در سالتحصیلی 94-95 است. روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق، نمونه­گیری به صورت تصادفی طبقه­ای انجام گرفت. جهت تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که مطابق این جدول، 233 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­های سبک زندگی میلر و اسمیت، پرسشنامه سبک مدیریت کلاس ولفگانگ و گلیکمن و پرسشنامه­ی محقق­ساخته­ی آگاهی از روش­های اصلاح رفتار استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­های پژوهشی از روش­های آمار توصیفی و استباطی شامل همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین سبک زندگی متعادل و میزان آگاهی از روش­های اصلاح و تغییر رفتار با سبک مدیریت کلاسی غیرمداخله گر معلمان، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و سبک مدیریت کلاسی معلمان بر اساس سبک زندگی و میزان آگاهی از روش­های اصلاح و تغییر رفتار، قابل پیش­بینی است. مقدار همبستگی سبک زندگی و سبک مدیریت کلاسی، 36/0 می­باشد (01/0p ≤ ). مقدار همبستگی آگاهی از روش­های اصلاح و تغییر رفتار و سبک مدیریت کلاسی، 81/0 می­باشد (01/0p≤). به صورت کلی، 67 درصد واریانس سبک مدیریت کلاسی، مربوط به عامل­های آگاهی از روش­های اصلاح و تغییر رفتار و سبک زندگی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


AAli, A. & Aminyazdi, S.A. (2008), Effects of characters of teachers on classroom management style. J training and education, 24(1), 103-135, (In Persian).
Aminyazdi, S.A.& Ali, A. (2008), Effects of classroom management styles on development, meta-cognitive skills of students. J psychological and educational studies, 1(9), 73-90,
       (In Persian).
Bahdaei, F, Sargholzari, M.& ghorbani, E. (2000), Relationship between life style with deppresion and anxaiety in SABZEVAR student. J.Med.UNI of SABZEVAR, 2, 3-27,  (In Persian).
Bru E, Stephens P, Torsheim T. (2002), Students' perceptions of class management and reports of their own misbehavior. J School Psychol; 40(4): 287-307.
Danforth J, Harvey E, Ulaszek W, Mckee T. (2006), The outcome of group parent training for families of children with attention deficit hyper activity disorder and defiant aggression behavior. J BehavTherExperPsychiatr. 37(3):188-205.
Djigic, G. &Stojiljkovic, S. (2011), Classroom management styles, classroom climate and school achievement. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 29(1), 819 – 828.
Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., &Schellinger, K. B. (2011), The impact of enhancing students’ social and emotional learning: a meta-analysis of school-based universal interventions. Child Development, 82, 405-432.
Goss, P. &Sonnemann, J. (2017), Engaging students: creating classrooms that improve learning. Grattan Institute Report. No. 2017-01.
Evrim, EA., Gökçe, K. &Enisa, M. (2009), Exploring the relationship between teacher beliefs and styles on classroom management in relation to actual teaching practices: a case study. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1(1), 612–617.
Hamidi, F, Ebrahimdamavandi, M.&Dehnavi, E. (2012), Relationship Cultural intelligent and computer literacies with classroom management style in teachers.J IT in educational scienses. 1,3, 5-26, (In Persian).
Fuchino, Y., Mizoue, T., Tokui, N., Ide, R., Fujino, Y., Yoshimura, T. (2003), Health-related lifestyle and mental health among inhabitants of a city in Japan. Nippon-Koshu-Eisei-Zasshi, 50, 303-13.
Klamer-Hoogma, M. (2012), Klassenmanagement [Classroom management]. Groningen/Houten, the Netherlands: Noordhoff Uitgevers.
Konti, F. (2011), Teachers and Students Perceptions towards teachers’ classroom management applications in primary schools. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 4093–4097.
Mahdavikani, M.S. (2007), Religion and life style, case study about participant in rekigion sessions. TEHRAN: EMAM SADEGH University, (In Persian).
Marzano RJ, Marzano JS. (2003), The key to classroom management. Educational Leadership; 61(1): 6-13.
Seif, A.A. (2013), Educational psychology. TEHRAN: AGHAH, (In Persian).
Sieberer-Nagler. K. (2016), Effective Classroom-Management & Positive Teaching. Published by Canadian Center of Science and Education. Vol. 9, No. 1.
Tal, C. (2010), Case studies to deepen understanding and enhance classroom management skills inpreschool teacher training. Early Childhood Edue Journal, 38, 143-152.