بررسی جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان در داستان هجرت سلیمان « با تأکید بر هویت زنان»

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مطالعات (زن و خانواده)دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیارگروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در داستان­های معاصر با وجود تحولات تازه، ردپای مردسالاری و زنان گرفتار خشونت، به وضوح دیده می­شود. از سوی دیگر شکل­گیری هویت زنان نیز متأثر از تصورات و انتظارات اجتماعی است که از طریق خانواده، منابع آموزشی، رسانه­ها و در مجموع سیاست­گذاری­های کلان اجتماعی و فرهنگی به افراد انتقال می­یابد. مقاله­ی حاضر به بررسی خشونت و هویت در داستان هجرت سلیمان نوشته محمود دولت­آبادی با بهره­گیری از تئوری­های نقد ادبی فمینیستی و نظریات آنتونی گیدنز و ریچارد جنکینز می­پردازد. تکنیک  به کار رفته در این پژوهش تحلیل محتوا است. حاصل مطالعه نشان می­دهد که در این رمان خشونت نقش اساسی دارد و در قالب خشونت­های جسمی، روانی و اقتصادی ظاهر می­شود و زنان را مغلوب می­سازد. بیشترین خشونت به کار برده شده در این داستان مربوط به خشونت جسمی و بعد از آن خشونت روانی و سپس خشونت اقتصادی است. شخصیتی که در این داستان بیشترین خشونت بر او اعمال شده شخصیت معصومه همسر سلیمان   می­باشد. از سوی دیگر هجرت سلیمان داستانی است که نه به تأمل و خوداندیشی زنان پرداخته و نه زنان در آن به فردیت دست یافته­اند. در نهایت می توان نتیجه گرفت که داستان هجرت سلیمان با ساختاری مردسالارانه بیانگر ستم­های جنسیتی، خشونت، سرکوب و حقارت زنان است و زنان داستان نیز فردیت و استقلال هویتی چندانی ندارند.

کلیدواژه‌ها


Aghakhani N, Eftekhari A, Zare Kheirabad A, Mousavi E (2012), Study of the Effect of Various Domestic Violence Against Women and Related Factors in Women who Referred to the Forensic Medical Center in Urmia city-Iran 2012-2013. IJFM.  18 (2 and 3) :69-78

Ahmadikhorasani, N. (2005), Women under the shadow of patriarchs. Tehran:  tosee (In Persian).

Barekat, B. (2008), Identity and Its Reflection on Novel. A Quarterly journal of Persian Language and Literature.  2 (5): 61-90.

Cultural, A and Myrfkhrayy, T (2010), tsvyr AmhPsnd RmanHay Iranian woman, JamhShnasy Journal, 1, pp. 93-63

Dawlatabadi, M (1973), Immigration Solomon (first edition), Tehran stars

Ezazi, SH. (2001), Domestic violence "battered women". Tehran: Sali

Gay Roche (1997), Sociologist Talcott Parsons. Translation: Abdul Nick Gohar (printing). Tehran: tebyan.

Giddens, A (1994), JamhShnasy. Translation: M. patient (first edition). Tehran: Reed Publishing

Giddens, Anthony (2009), Modernization and individuation: community and personal identity in the modern age. Tehran: Reed Publishing.

Ham, Maggie (2003), Culture and feminist theories. Translation: N. Ahmadi Khorasani and others (printing). Tehran: development.

Howe, Michael (2013), Dramatic Gender Difference in NPR Stories, Media and Entertainment, No 23-55.

Jahanbegloo, R (2005), Iran in search of modernity (the first edition). Tehran: Centeral.

Jenkins, R (2012), social Identity,. Translation: T. Yarahmadi. Tehran: Pardis Danesh

Kar, M (2000), Research DrbarhY violence against women in Iran (printing). Tehran: Enlightenment and Women's Studies

Martin, A (1985), JamhShnasy arrangements. Translation: M. Kashani patience. (Printing) Tehran: Reed Publishing.

Payande, H. (2010), Shahrzad have not Shahrad Qsh‌Gv. KhrdnamhY News, No. 56, pp. 173-166

Reed, E (2001), Women's Freedom. Translation: Afshng purpose (printing). Tehran: Golazyn.

Rezvanian, Gh and Barforoosh Kiani, H. (2015), Representation of women in the work of eighty decades Dastan‌Nvysan woman, Adb‌Pzhvhy, No. 31, pp. 63-39

RftJah, M. (2008), Reflection on the identity of Iranian women. Tehran: Tehran University

Rozbeh, MR and cantaloupe, M.(2010), The feminist critique of Aristotelian Shiva stories, Science Literary Journal, Vol. III, 5, pp. 124-89

Vasefi, S and Zulfiqar, H.(1388), Violence against women in the work of the village. Women's Research, 1, pp. 86-67.

Wilkinson, David & Birmingham, Poter (2003), Using Reserch Innstruments: A Guide for Researchers. London: Routledg A