بررسی عوامل موثر بر اشتغال زنان با تاکید بر استفاده از ICT

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد پولی، گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

یکی از مسائل مهمی که در دهه های اخیر مورد توجه بوده، بحث اشتغال نیروی کار به ویژه اشتغال زنان است. جوامع مختلف در جستجوی راه هایی برای افزایش اشتغال و بهره گیری بهتر از منابع انسانی در دسترس خود هستند و در این راستا تکنولوژی های جدید نقش مهمی را ایفا می کنند. در سال های اخیر بکارگیری ICT (فناوری اطلاعات و ارتباطات) ابعاد مختلف زندگی بشری را متاثر ساخته و تحولات شگرفی را در بعد اقتصادی و اجتماعی به وجود آورده است. ICT آثار گسترده­ای بر نوع ساختار کار و اشتغال دارد که در همه ی سطوح اشتغال را دست خوش تغییر و تحولات زیادی کرده است. این فناوری بر ساختار مشاغل نیز تاثیر گذاشته و ماهیت مشاغل در جوامع را از طریق کاهش متوسط سختی کار، فکری تر شدن، ناپایدارتر شدن و تخصصی تر شدن مشاغل، متحول کرده است. در این راستا هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل موثر بر اشتغال زنان با تاکید بر بهره گیری از ICT در 20 کشور منتخب OECD در بازه ی زمانی 2000 تا 2014 با استفاده از مدل داده های تابلویی است. نتایج برآورد نشان می دهد که ICT اثر مثبت و معنی داری بر اشتغال زنان در کشورهای مورد بررسی داشته است. همچنین متغیرهای مخارج سلامت و بهداشت، تولید ناخالص داخلی سرانه و مخارج آموزش نیز اثر مثبت و معنی دار بر اشتغال زنان داشته اند.

کلیدواژه‌ها


Abounouri, E., Gholami, N.(2009), The employment of women compared with men, factors affecting women's employment in the industrial sector's contribution, Women's Studies, Vol. 7, No. 1, Spring: 31-54(In Persian).

 Afshari, Z., Sheybani, I.(2004), The effect of information technology on gender inequality (cross-sectional study countries), Economic Research Journal, Issue 66: 1-6(In Persian).

Ahmed, A., Durdana, I., Ahmad, R., Rahman, N.(2006). "Measuring The Impact Of ICT On Women In Bangladesh",  Available: http://iec.cugh.Edu.cn/worldcomp2006?EEE4168.pdf.

Alizadeh, M.(2010), The role of women in development, Journal of Women and Culture, Issue 5, Fall: 49-59(In Persian).

Armen, A., Farazmand, H., Danesh, H.(2015), The impact of ICT on women's participation rate in the labor force, Journal of Social Development, Volume 9,Number 4,Summer:161-184(In Persian).

Azouji, A., Asghari, M.(2005), Determinants of trade unions and regional employment and labor market policy recommendations for Iran, Journal of Economic Research, Issue 5, Winter: 21-50. Ashrafzadeh, H., Mehrgan, N.(2010), Econometric panel data, second edition, Tehran: Tehran University Cooperative Research (In Persian).

Badragheh, A.(2006), ICT development strategies, Tehran: Ronas publishing.

Barghi, H., Ghanbari, Y., Hajjariyan, A., Mohammadi, M.(2011), Spatial distribution of basic activities of women's employment in the economy, Journal of Women's Studies, Vol. 9, No. 3, Winter:167-192(In Persian).

Birchall, D., Giambona, G. (2008), "The impact of ICT on the work patterns of managers and their organisations", EuroMed Journal of Business, Vol. 3 Iss 3:244 - 262

Burda, M.(2009),"The Impact of ICT on Employment", Humboldt Universitat zu Berlin,Institut fur Wirtschaftstheorie, February, Contract 30-CE-0150922/00-65: 1-256.

Crump, B.,. Logan, K., Mcllroy, A.(2007), "Does Gender Still Matter? A Study of the Views of Women in the ICT Industry in New Zealand", Gender, Work and Organization Journal, Volume 14, Issue 4, July :349–370.

Dixon, M.(2009),"Information and Communication Technology", Work and Employment, SKOPE, University of Oxford, January: 1-16.

Dizaji, m., Abdollahi, A.(2009), The impact of trade liberalization on women's working life in various economic sectors, Journal of Women and Family Studies, Issue 6, Winter: 85-106(In Persian).

Farhadi, A., Bastani, A.(2005), Evaluate the degree of openness and productivity growth in countries like Iran with emphasis on the Fourth Plan, the first national conference on productivity and development, Vol.1: 289- 302(In Persian).

Farhadi, A., Bastani, A. R.(2006),"Relationship Between Openss and Productivity Growth in Selected Countries such as Iran (Stress on Fourth Development Rule)'', Kateb. B., Articles Book of First Seminar of Productivity and Development, the Plan and Budget Prganization of Tabriz.

Faustin, M., Galican, I.(2014), Impact of ICT on Employment in Rwanda: Time series Analysis/http://www.academia.edu/ 20250733/Impact_of_ICT_on_Employment_in_Rwanda faustin,

Grossman G.M., Helpman, E.(1991),"Quality Ladders in the Theory of Growth", Review of Economic Studies, Vol.193: 43-62.

Loukis, E., Sapounas, I., Milionis, A.(2009)," The Effect of ICT and Investment and Strategic Alignment on Greek Firms Performance", Journal of Money, Investment and Banking, Issue 9, 80-94.

Mahmoudzadeh, M.(2009), The impact of ICT on productivity and Total Factor Productivity in Iran, Journal of Executive Management, Vol. 9, Number 2 (36):107-130(In Persian). 

Mahmoudi, M., Mahmoudi, E.(2011), The impact of ICT on employment in the service sector, Journal of Economic Research and Policy, Vol. 19, Issue 58, Summer:215- 236(In Persian).

Malekzadeh, F.(2008), The role of women in development and the multiplicity of roles, Poverty and Family, Law Quarterly, Vol.13, Issue 49, Winter: 67-85(In Persian).

Morrison,P., Catherine, J., Siegel, D.(2001),''The Impacts of Technology'', Trade and Outsourcing on Employment and Labor Composition,Scandinavian Journal of Economics,103(2):241-264.

Namdar, M.(2010), Factors affecting women's employment, along with the arrival of new technologies to Rural Economy: A Case Study of Fars province Combine Owners, Journal of Rural Development, Vol. 13, No. 2, Summer: 103-128(In Persian).

OECD (2012), "ICT Skills and Employment: New Competences and Jobs for a Greener and Smarter Economy", OECD Digital Economy Papers, No. 198, OECD Publishing: 1-60.

Rasoulinejhad, E., Nouri, M.(2009), The effect of ICT on employment, Journal of Economic Research, Issue 89, Winter:87-107(In Persian).

Sadeghi, K., Saremi, M., Gharshasbi Fakhr, S.(2013), A comparison between the provincial effect of ICT on employment in Iran, Journal of Science and Technology Policy, Issue 3, Spring: 45-86 (In Persian).

Sahabi, B., Sadeghi, H., Shourehkandi, A.(2011), Effect of exchange rate on Iran's non-oil exports to the countries of the Middle East, Journal of Economic Research,  Issue 1, spring: 81-100(In Persian).

Samimi, S., HojabrKiyani, K.(2014), The effect of ICT on employment Iranian manufacturing industries, Journal of Economic Research and Policy, Volume 22, Issue 70, Summer: 55-74(In Persian).

Sarlak, A.(2012), The impact of ICT on employment in the industry sector, Journal of Applied Economics, Issue 8, spring: 79-109(In Persian).

Sepehrdoust, H., Khodaee, H.(2013), ''The Impact of Information and Communication Technology on Employment of Selected OIC Countries'', African Journal of Business Management, Vol.7(39):4149-4154.

Shakeri, A.(2008), Macroeconomic theory and policy. Vol1, Tehran: Parsnavisa Publication (In Persian).

Sharif Azadeh, M., Shiri, B.(2008), The effect of information and communication technology (ICT) on employment due to the economic structure of the country,  Journal of Useful, 14 (69 (economy)): 127-150(In Persian).

 The World Bank Group(2015), ''The Effects of Technology on Employment and Implications for Public Employment Services'', Report prepared for the G20 Employment Working Group Meeting Istanbul, Turkey 6-8 May 2015: 1-15.

Zahedivafa, M., Firouan Sarnaghi, T.(2008), Effect of foreign trade on employment and wages of labor in the industrial sector, Economic Journal, Issue 3 (Supplement of the labor market), Summer: 69-94(In Persian).