نقش پیش بینی کننده حمایت اجتماعی در جهت گیری زندگی زنان مبتلا به HIV

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 استاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در بحث های مربوط به ایدز بعد از ناامیدی متخصصان از درمان قطعی بیماری، از جمله عواملی که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته، جهت گیری زندگی در بیماران مبتلا به ایدز است. هدف از این پژوهش بررسی نقش پیش بینی کننده حمایت اجتماعی در جهت گیری زندگی در بیماران زن مبتلا به HIV بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد بیماران مبتلا به HIV در شهرستان اهواز  بودند. نمونه  تحقیق شامل 45 نفر از بیماران زن  مبتلا به HIV است که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. طرح تحقیق میدانی و از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی بود. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه حمایت اجتماعی شربون و استوارت(1991) و پرسشنامه جهت گیری زندگی کارور، شییر و بریجز(1985) استفاده شد. نتایج: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که حمایت اجتماعی نقش معناداری در پیش بینی جهت گیری زندگی در  زنان مبتلا به HIV دارد. حمایت اجتماعی عامل مهمی در نوع جهت گیری مبتلایان به ایدز  نسبت به زندگی و شرایط بیماری آنان دارد.

کلیدواژه‌ها


Barentt, B &,. Weston, M. (2004), Wealth, health, HIV and economics of hope. AIDS, 22(2), 27-33.

Basavaraj, K. H., Navya, M. A &,. Rashmi, R. (2010), Quality of life in HIV/AIDS. Indian Journal Sex Transm, 31, 75-80.

Carr, R. I &,. Gramling, L. F. (2008), Stigma: a health barrier for women with HIV/AIDS. Journal of Association Nurses AIDS Care, 15(5), 30-39.

Carver, Ch. S &,. Scheier, M. F. (1992), Perspectives on personality. In A. Rezvani, Mashhad: Astane Ghodse Razavi, (In Persian).

Carver, C. S., Scheier, M. F &,. Segerstrom, S. C. (2010), Optimism, Clinical Psychology Review,1-11.

Drentea P., Clay, O. J., Roth, D. L &,. Mittelman, M. S. (2006), Predictors of Improvement in Social Support. Social Sciences & Medicine, 63(4), 957-967.

Khamarko, K &,. Myers, J. (2013), The Influence of Social Support on the Lives of HIV- nfected Individuals in Low- and Middle-Income countries. World Health Organization, 15, 1-40.

Li, L., Wu, S., Wu, Z., Sun, S., Cui, H &,.  Jia, M.(2006), Understanding family support for people living with HIV/AIDS in Yunnan, China. AIDS and Behavior, 10(5), 509-917.

Massoudi, M &,. Farhadi, A. (2005), Family Social Support Rate of HIV positive Individuals in Khorram Abad. Yafte, 7(3), 43-48, (In Persian).

Moreno, E. S. (2004),Collectivize social support? Elements for reconsidering the social dimension in the study of social support. The Spanish Journal of Psychology, 7(2), 124-134.

Mousavi Nasab, M. H &,. Taghavi, M. R. (2007), Optimism-Pessimism and Coping Strategies: Prediction of Psychological Adjustment in Adolescents. IJPCP, 12(4), 380-389, (In Persian).

Pirasteh Motlagh, A &,. Nikmanesh, Z. (2013), The Role of Spirituality in Quality of Life Patients with AIDS/HIV. JSSU, 20(5), 571-581, (In Persian).

Scheier, M. F., Carver, C. S &,. Bridges, M. W. (1985),Distinguishing optimism from neuroticism (and trait anxiety, self-mastery, and self esteem): A reevaluation of the Life Orientation Test. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 1063-1078.

Sherbourne, C &,. Stewart, A. (1991), The MOS Social Support Survey. Social