رابطه رضایت زناشویی و شکایات روان تنی با بهزیستی روان شناختی دبیران زن دوره متوسطه شهرستان شهرکرد

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد،گروه روانشناسی،واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی ،اصفهان (خوراسگان) ایران

2 عضو هیات علمی، گروه روانشناسی،واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی ،اصفهان (خوراسگان) ایران

3 عضو هیات علمی، گروه روانشناسی،واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی ،اصفهان (خوراسگان)، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، تعیین رابطه بین رضایت زناشویی و شکایات روان تنی با  بهزیستی روان شناختی دبیران زن شهرستان شهرکرد بوده است . روش پژوهش توصیفی همبستگی و جامعه آماری ، دبیران دوره متوسطه ناحیه 1 و 2 شهرستان شهرکردمی باشند که از میان آنها، 184 نفر زن به شیوه طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه سلامت روان SCL-90R (دروگاتیس، لیپمن و کووی، 1973)،  پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ (سلیمانی نژاد، 1373) و پرسشنامه بهزیستی روان شناختی (مولوی، 1389) بود. داده ها از طریق آمار توصیفی ( فراوانی، ضریب همبستگی) و آمار استنباطی (رگرسیون چند متغیره به شیوه گام به گام ) تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین شکایات روان تنی با رضایت زناشویی (397/0 - = r)؛ و شکایات روان تنی با بهزیستی روان شناختی (122/0- =r)  همبستگی منفی و معناداری وجود دارد و بین رضایت زناشویی با بهزیستی روان شناختی (294/0= r) همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.  همچنین شکایت روان تنی و رضایت زناشویی با هم 6/8 درصد از تغییرات  بهزیستی روان شناختی را  به صورت معنادار پیش بینی می کنند.

کلیدواژه‌ها


-   اولیا، ن.، فاتحی زاده، م. و بهرامی، ف (1385)، تاثیر آموزش غنی سازی زندگی زناشویی بر افزایش رضایتمندی زناشویی زوج ها. فصلنامه خانواده پژوهی. سال 2. شماره6. ص 135-119
-   بیاتی، ع.، گودرزی، ح. و کوچکی، ع (1387)، رابطه ابعاد بهزیستی روان شناختی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر(86-85). دانش وپژوهش در روانشناسی کاربردی.(36-35): ص 164-153.
-   ثنایی، ب (1379)، مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. چاپ اول، تهران: انتشارات بعثت.
-   ثنایی، ب. و باقریان نژاد، ز (1382)، بررسی ابعاد نارضایتی زناشویی زنان و مردان متقاضی طلاق در شهر اصفهان، دانش و پژوهش در روان شناسی دانشگاه آزاد خوراسگان (اصفهان)، شمارة 15: ص 78-61.
-   ریاحی، م (1388)، استرس و شیوع نشانه های اختلال روان تنی درهمسران شاهد. مجله: طب نظامی(4): ص182-175.
-   سلیمانیان، ع (1372)، بررسی تفکرات غیر منطقی بر رضایتمندی زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، چاپ نشده، دانشگاه تربیت معلم.
-   صادق مقدم، ل.، عسکری، ف.، معروضی، پ.، شمس، ه. و طهماسبی، س (1385)، میزان رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار و همسران آنها در شهر گناباد. مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گناباد، افق دانش، شماره دو.
-   عطاری، ی.ع.، امان الهی فرد، ع. و مهرابی زاده هنرمند، م (1385)، بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و عوامل فردی-خانوادگی با رضایت زناشویی در کارکنان    اداره های دولتی شهر اهواز، مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه چمران اهواز، دوره سوم، سال سیزدهم، شماره 1: ص 108-81.
-   فتوکیان، ز.، غفاریان، ف. و کیهانیان، ش (1387)، ارتباط عوامل استرس زا با بروز سرطان درمراجعه کنندگان به بیمارستان سجاد رامسر.مجله دانشکده پرستاری و مامایی همدان. سال شانزدهم. شماره1 (پیاپی29). صفحه68.
-   کاپلان، ه. و سادوک، ب (1382)، خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری. روانپزشکی بالینی. ترجمه: رفیعی،ح.رضاعی،ف.تهران: انتشارات ارجمند.
-   ملازاده، ج(1380)، رابطه سازگاری زناشویی با عوامل شخصیت و سبکهای مقابله ای در فرزندان شاهد، پایان نامه دکتری، گروه روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
-   مولوی، خ.، ترکان، ه.، سلطانی، ا. و پالاهنگ، ح (1389)، ساخت وهنجاریابی و سنجش روائی و پایائی پرسشنامه سلامت ذهن. روانشناسی و روانپزشکی بالینی ایران. سال شانزدهم، شماره3،پیاپی62.
-   میرخشتی، ح (1375)، بررسی رابطه میزان رضایت از زندگی زناشویی و سلامت روان.پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی بالینی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
-   میرزایی، ر (1359)، ارزیابی، پایایی و اعتبار آزمون SCL-90-R در ایران. پایان نامة کارشناسی ارشد روان شناسی و علوم رفتاری، تهران، دانشگاه تهران.
 
- Amato, P.R., & Booth, A. (2000), The legacy of parents marital discord consequences for  children's marital quality. Journal of personality and Social psychology, 81,627-638.
- Carr, A. (2004), positive psychology. The Science of happiness and human Strengths. Brunner- rotledge. Tailor &Francis group. Hove and New York.
- Danna, k. & Griffin. (1999), Health and well-being in the work place; a review and Sunthesis of the literature. journal of Management.23.357-384.
- Derogatis, L.R. (1983), SCL-90-R administration, scoring & procedures
- Goodman, C. (1999), Intimacy and autonomy in long-term marriage. Journal of Gerontological Soc Work; 32(1): 83-97.
- Gottman, J.M. & LevenSon, R.w. (1992), Marital process predictive of Later dissolution: Behavior, physiology and Health . J personality and Social psycho, 63(2):221-233.
- Guney, S., Kalafat,T. & Boysan, M. (2010), pimenSions of mental health: psychological well-being  anxiety and depression :A preventive mental health Study in Ankara university Students population. J Social and Behavioral Science,2:1210-1213.
- Halford, W.K. (2003), Brief therapy for couples: Helping partners help themselves New York, NY: Guilford press.
- Heller, D., WatSon, D. & Iles R. (2004),The role of person versue situation in life Satisfaction : A critical examination .psychological Bulletin ,130,574-600.
- JohnSon, N., backlund, E., Sorlie, P., & loveless, C. (2000), marital status and movtality :The National longitudinal Movtality Ridemiology,10,224-238.
- Kamali khorgo H, Zainalipour H, Zarei E. (2013), the study of relationship between life skills, psychological well-being and couples marital adjustment in Bandar Abbas. American journal of life science researches , Vol.1, Issue 4, 200-208.
- Karney, B.R. & Bradbury, T.N. (1997), Neuroticism, Marital Interaction and the Trajectory of Marital Satisfaction. Journal of personality and Social psychology, 63(2):221-233.
- Keyes, C. L. M. (2002), The mental health continuum: from languishing.
- Ko, K.j., Berg, C.A., Butner, B.N., Uchino, B.N., & Smith, T.W. (2007), profiles of Successful aging in middle –aged and older adult married couples. Psychology and Aging, 22,705-718.
- Kouros, C. D. & Cummings, E. M. (2010), Longitudinal associations between husbands’ and wives’ depressive symptoms. journal of Marriage and Family, 72, 135-147.
- kumar R. (2013),psychosomatic complaints among nursing students-A cross sectional survey from Punjab. J Dehli Psychiatry. vol.16, No.2.
- Lipowski, Z.J. (1985), psychosomatic medicine and liaSon psychiatry. New York: plenum press.
- Litzinger, S. &.Gordon, k.C. (2005), Exploring Relationship Among communi cation, sexual Satisfaction ,and Marital Satisfaction. Journal of Sex & Marital Therapy.31,409-428.
- LuCas, R.E., Diener, E., Larsen R.J. (2003), MeaIuring positive emotion.In S.J.Lopez & C.R.Snyder(Eds).positive psychological assessment: A handbook of models .84,527-539.
- Madathil, J. & Benshoff, J.m. (2008), importance of marital characteristic and marital satisfaction: a comparison of Asian Indians in arranged marriages and Americans in marriages of Choice. The Family Journal, vol 16(3): 222-230.
- Markman, H.J., Floyd, F. (2002), possibilities for the prevetion of marital discord :A beheri oral perspective. American journal of Family Therapy (1981);9:30-48.
- Ottova V, Erhart M, Vollebergh W, Kökönyei G, Morgan A, Gobina I, Jericek H, Cavallo F, Välimaa R,Gaspar de Matos M et al. (2012),the role of individual- and macro-level social determinants on young adolescents’ psychosomatic complaints. Journal of Early Adolescence, 32(1):126–158.
- Proulx, C.M., Helms, H.M., Buehler C. (2007), Marital quality and personal well-being: A meta-analysis. Journal of Marriage and Family, 69:576–593.
- Robles, T.F., & Kiecolt-Glaser, J.K. (2003), The physiology of marriage: Pathways to health. Physiology and Behavior, 79,409-416.
- Rusu, P.P., Turliuc, M.N. (2012). Family stress, marital satisfaction and well-being: the
- moderating effects of dyadic coping and religiosity. Paper presented at 26th Conference of
- the European Health Psychology Society (EHPS), Prague, Czech Republic, published in in
- EHPS (2012), abstracts, Psychology & Health, 27: sup. 1, pp. 317-318, ISSN 0887-0446.
- Schmaling, k.B., & Sher, T.G. (1997), Physical health and relationships . In w.k. Halford & H.J.Markman(Eds), Clinincal handbook of marriage and couples interventions (pp.323-345). Hoboken, N J:John wiley & Sons.
- Segerstrom, S., & Miller, G. (2004), “Psychological stress and the human immune system : A  metaanalytic study of 30 years of inquiry”. Psychological Bulletin, 130, 610-630.
- Steel P., Schmidt J.,Shultz J. (2008), Refining the relation Ship between personality and Subjective well – being. psychological Bulletin.134.138-167.
- taniguch, S.T., Freeman,P.A,Taylor, S & Malcarne, B. (2006),Study of married Couples perceptions of marital Satisfaction in outdoor receation .journal of experiential eduction,28(3);253-256.
- Tuija, M. (2011), Health and psychosomatic Complants and work locus of Control during woman managers careers.G ender in Management:AnInternational journal. 26 Iss:6,419-431.
- villalonga, E., Ferero, C., Erhart, M. (2011), Relationship Between life Events and psychosomatic Complaints During Adolescence/Youth. Journal of Adolescent Health,49.Issu2.199-205.
- Whiffen,V.E. (2009), A Secvet Sadness:The hidden relationship Patterns that make woman depressed. Oakland, CA: New Harbinger.
- whitSon, Stephanie.E 1-Sheikh,M. (2003), Marital Conflict health: processes and protective factors. Aggression and violent Behavior.283-312.
- Winch, R. (2000), Selected studies in marriage and the Family. New York: Hito Rinehart and wiston.INC.
- Yadalijamaloye Z, Naseri E, Shoshtari M, Khaledian M, Ahrami R. (2013), Relationships between self-esteem and marital satisfaction among women.Psychology and Behavioral Sciences; 2(3): 124-129.