بررسی تأثیرات معماری نمایشگاه ها بر زنان از دیدگاه جامعه شناسی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معماری، گروه معماری،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 عضو هئیت علمی، گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیرات معماری نمایشگاه ها بر زنان می باشد. بر اساس مبانی نظری برگرفته از دیدگاه های جامعه شناسی، مؤلفه های اصلی و تأثیرگذار در معماری نمایشگاه ها که از نظر زنان حائز اهمیت است مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع سؤال اصلی تحقیق این است که آیا معماری نمایشگاه ها می تواند در حضور و جذب زنان تأثیر داشته باشد؟ روش پژوهش به صورت پیمایشی با رویکرد توصیفی-تحلیلی است و گردآوری اطلاعات آن از طریق مطالعات میدانی و با ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. بدین منظور تمامی زنان در بازه ی سنی 50-20 که در سه نمایشگاه عمومی شهر تبریز در سال 1392 شرکت نمودند به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. 196 مورد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، به پرسشنامه ای در خصوص نمایشگاه ها و تأثیرات معماری آنان بر قشر زنان پاسخ دادند. مقایسه نتایج و تحلیل آن ها با نرم افزار SPSS نشان داد که ضریب همبستگی پیرسون برابر 358/0 و سطح معناداری آزمون 001/0 است. بنابراین فرض مستقل بودن متغیرها رد شده و بین متغیرهای میزان حضور زنان و کیفیت معماری رابطه مستقیم معنادار وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


منابع:
-   آبوت، پاملا. والاس، کلرو (1380)، جامعه شناسی زنان، ترجمه: منیژه نجم عراقی، انتسارات: نی، تهران.
-   آلتمن، ایروین (1382)، محیط و رفتار اجتماعی: خلوت، فضای شخصی، قلمرو و ازدحام، ترجمه: علی نمازیان، انتشارات: دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
-   بسیطی نژاد نیکخواه، فرناز (1392)، بررسی تاثیرات فناوری بر انسان، محیط اطراف او و معماری، ماهنامه بین المللی اطلاع رسانی، آموزشی و پژوهشی، سال سوم، شماره 25، ص  35-25.
-   بقایی، آژنگ (1388)، نقش سازه در ساختار زیباشناسی معماری معاصر، نشریه هویت شهر، سال سوم، شماره 4، ص 38-27.
-   بنتلی و همکاران (1382)، محیط های پاسخده، مترجم: مصطفی بهزادفر، نشر دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.
-   پاکزاد، جهانشاه (1388)، مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری، انتشارات: شهیدی، تهران.
-   چشمه سهرابی، مظفر. رحیم سلمانی، آرزو. رحیم سلمانی، آسیه. تأثیر رنگ در معماری داخلی فضاهای کتابخانه های دانشگاه. فصلنامه علمی-پژوهشی کتابداری و اطلاع رسانی، جلد 14، شماره 1، ص 70-39.
-   خلیلی شورینی، سیاوش (1389)، روش های پژوهش آمیخته (با تأکید بر بومی سازی)، انتشارات: یادواره کتاب، تهران.
-   روزرخ، نادر (1388)، مبانی طراحی فضاهای نمایشگاهی، نشریه معماری و فرهنگ، سال یازدهم، شماره سی و هفتم، تهران، ص26-20.
-   سلطانزاده، حسین (1388)، نمایشگاه، معماری و رسانه، نشریه معماری و فرهنگ، سال یازدهم، شماره سی و هفتم، تهران، ص5-4.
-   صالحی، اسماعیل (1386)، نقش آسایش محیطی فضاهای شهری در پیشگیری از ناهنجارهای رفتاری، نشریه محیط شناسی، سال سی و سوم، شماره 44، 94-83.
-   عزیزی، محمد مهدی. معینی، سیده مرجانه (1390)، تحلیل رابطه بین کیفیت محیطی و تراکم ساختمانی، نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، شماره 45، تهران، 16-5.
-   کاظمی شیشوان، مهروش (1388)،رویکردی تحلیلی به مقوله جنسیت و تأثیر آن در کیفیت فضا، نشریه هویت شهر، سال سوم، شماره 4، تهران، ص 58-47.
-   گروتر، یورگ کورت (1386)، زیبایی شناسی در معماری، ترجمه : جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون، انتشارات: دانشگاه شهید بهشتی، چاپ چهارم، تهران.
-   لاوسون، برایان (1384)، طراحان چگونه می اندیشند، ابهام زدایی از فرآیند طراحی، ترجمه: حمید ندیمی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
-   مرتضوی، شهرناز.(1380)، روانشناسی محیط و کاربرد آن، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
-   معماریان، غلامحسین (1384)، سیری در مبانی نظری معماری، انتشارات: سروش دانش، تهران.
-   معین، محمد (1381)، فرهنگ فارسی (یکجلدی) محمد معین.، انتشارات: سرایش، چاپ پنجم، تهران.
-   مور، فولر (1387)، درک رفتار سازه ها، ترجمه: محمود گلابچی، نشر دانشگاه تهران، تهران.
-   میرظفرجویان، سید حسین. اعتدالی، سیدعلی (1391)، نمایشگاه های جهانی (اکسپو)، نشر: سید حسین میرظفرجویان، تهران.
-   نقی زاده، محمد (1381)، تأثیر معماری و شهرسازی بر ارزش های فرهنگی، نشریه هنرهای زیبا، شماره یازدهم، تهران، ص 76-62.
 
- Beaman, J. (2002), Architectural Sociology. Footnotes. [Accesed: October11, 2007.http://www.asanet.org/footnotes/dec02/fn17.html
- Eisenring, T.S.S. (2008), Social Construction of Consumptivism, and the Role of Architecture: A Perspective of Architectural Sociology. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Th. XXI. No. 4, Oktober–Desember 2008, 283–290
- Locker, Pam. (2011), Exhibition Design, Switzerland: AVA SA press.
- Rapaport, Amos. (1969), House Form and Culture, London: Prentice-Hall, Inc.
- Smith, R., and Bugni,V. (2002), Defining Architectural Sociology. AIA Las Vegas: Forum Newsletter, May 2002. [Accessed: August 19, 2007, http://strata.unlv.edu/smith_bugni/smith bugni.pdf.
- http://www.archdaily.com