بررسی رابطه ابعاد شخصیت با انگیزش پیشرفت تحصیلی و بهزیستی ذهنی دانشجویان دختر

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این پژوهش رابطۀ ابعاد شخصیت با انگیزش پیشرفت تحصیلی و بهزیستی ذهنی، 181 نفر از دانشجویان دختر مقطع کارشناسی رشته های ریاضی، معماری و کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز که در سال تحصیلی 91-1390 مشغول به تحصیل بودند،بررسی شده است برای این منظور دانشجویان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و با استفاده از پرسشنامه شخصیت نئو، مقیاس انگیزش پیشرفت تحصیلی و پرسشنامه بهزیستی ذهنی مورد ارزیابی قرار گرفتند. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون چند متغیری استفاده شد. نتایج بررسی ها نشان داد که، بین بعد شخصیت (روان رنجورخویی) با انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و بین ابعاد شخصیت (برون گرایی، باز بودن، توافق و وظیفه شناسی) با انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بررسی ها نشان داد که بین بعد شخصیت (روان رنجورخویی) با بهزیستی ذهنی رابطه منفی و بین ابعاد شخصیت (توافق و وظیفه شناسی) با بهزیستی ذهنی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که ابعاد شخصیت می توانند انگیزش پیشرفت تحصیلی و بهزیستی ذهنی افراد را پیش بینی کنند.

کلیدواژه‌ها


-   آقایوسفی، علیرضا (1386)،روابط افکار خودکار و بهزیستی روانی در جانبازان قم. مجله طب نظامی، شماره 3، صفحه 138 تا 189.
-   آقا یوسفی، علیرضا و علیپور، احمد (1388)، بررسی ویژگی های روان سنجی نشانگر بهزیستی شخصی مقیاس ناتوانی های شناختی. فصل نامه پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، شماره 2، صفحه 145 تا 155.
-   امان الهی فرد، عباس (1384)، بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و عوامل فردی و خانوادگی با رضایت زناشویی در کارکنان اداره های دولتی شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز.
-   حجازی، یوسف و ایروانی، محمود (1381)،رابطه میان ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی. مجله روان شناسی و علوم تربیتی، شماره 2، صفحه 171 تا 189.
-   حسینی، زینب. (1386). بررسی رابطه کمال گرایی و راهبردهای مقابله ای با بهزیستی روانی پرستاران. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه پیام نور تهران.
-   رفیعیان، کیوان (1379)، بررسی رابطه راهبردهای یادگیری خودگردان، مولفه های انگیزش (خودکارآمدی، ارزش های درون زاد، اضطراب امتجان) و هوش با همدیگر و با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر سال دوم دبیرستان های شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران.
-   سرو قد، سیروس؛ رضایی، آذر میدخت و فدایی دولت، ایوب (1390)، رابطه ویژگی های شخصیتی با راهبردهای مقابله ای و بهزیستی ذهنی معلمان. یافته های نو در روان شناسی. شماره ؟، صفحه 23 تا 39.
-   سیف، علی اکبر (1380)، روش های یادگیری و مطالعه. تهران: نشر دوران.
-   شکرکن، حسین؛ برومند نسب، مسعود؛ نجاریان، بهمن و شهنی ییلاق، منیجه (1381)، بررسی رابطه ساده و چندگانه خلاقیت، انگیزش پیشرفت و عزت نفس با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، شماره های 3و 4، صفحه 36 تا 49.
-   عابدی، احمد؛ عریضی، حمیدرضا و سبحانی نژاد، مهدی (1384)،بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگی های شخصیتی آنان. دانشور رفتار، شماره 12، صفحه 29 تا 38.
-   مشبکی، اصغر (1387)، مدیریت رفتار سازمانی (تحلیل کاربردی، آموزشی از رفتار سازمانی). تهران: نشر ترجمه.
-   یوسفی، علی رضا؛ قاسمی، غلام رضا و فیروزنیا، سمانه (1388)، ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، شماره 1، صفحه 79 تا 85.
 
- Bradburn, N (1969), The structure of psychology well-being. Chicago:Aldine.
- Diener, E (2005), National indication of subjective well-being. Journal of personality and social psychology , 25, 240-256.
- Diener, E (2000), Subjective well-being: the science of happiness and proposal for a national index. American psychology, 55,34- 43
- Krejcie, R.V & Daryle W. M (1970), Determining Sample Size for Research Activities, ducational & Psychological Measurement, 30: 608.
- Maynihan, L, & Peterson, R (2001), A contingent Confignration approach to understanding the role of personality in organizational graups. Research in organizational, 23, 2001, 327- 338.
- Mccrae, R & Costa, P. T (2004), Acontemplated revision of NEO Five Factor inventory. Journal of personality and individual differences, 36, 587-596.
- Oldani, R (1997), Causes of increases in academic achievement motivation. Is the personality influenced personality & individual difference, Vol, 22 (3).
- Shoultz, R.L (1993), socioeconomic advantage & academic achievement motivation. Important mediators,urban-review,25 (3).
- Vandenberg, P & Pitoriu, H (2005), The relationships between personality and well-being societal chang. Personality and individual differences, 39, 229-234.