مقایسه سبک های والدینی و سبک های دلبستگی دختران نوجوان زندانی با دختران نوجوان عادی استان آذربایجان غربی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 کارشناس ارشد ، گروه روانشناسی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه سبک های والدینی و سبک های دلبستگی دختران نوجوان زندانی و دختران نوجوان عادی انجام شد. این مطالعه از نوع مطالعات علی-   مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش همه دختران نوجوان زندانی و دختران نوجوان عادی استان آذربایجان غربی در سال 1393 بودند. از میان آنان 80 دختر نوجوان (40 نفر زندانی و 40 نفر عادی) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و گروه ها بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی از قبیل سن، تحصیلات و درآمد همتا شدند. همه گروه ها پرسشنامه سبک های والدینی پدر و مادر و پرسشنامه تجدید نظر شده دلبستگی نوجوانان را تکمیل کردند. داده ها با روش آمار توصیفی، تحلیل واریانس چند متغیری و آزمون تعقیبی LSD تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد بین میانگین گروه ها از نظر سبک های والدینی مقتدر، مستبد و بی اعتنا و سبک های دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا تفاوت معناداری وجود دارد (05/0≥P). در نتیجه سبک والدینی مقتدر و سبک دلبستگی ایمن دختران عادی بیشتر از دختران زندانی و سبک های والدینی مستبد و بی اعتنا و سبک های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا دختران زندانی بیشتر از دختران عادی بود. پس می توان نتیجه گرفت که سبک های والدینی و دلبستگی نامناسب بیشتر باعث گرایش نوجوانان به رفتارهای ضد اجتماعی می شود، لذا برنامه های تربیتی در زمینه سبک های والدینی و دلبستگی مناسب می تواند در پیشگیری از رفتارهای ضد اجتماعی موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


-   آزاد موسوی، میرمحمدباقر؛ جلالی، محمدرضا (1393)، رابطه بین شیوه های فرزند پروری، سبک های دلبستگی و جو خانوادگی دو نسل والدین و فرزندان. فصلنامه خانواده پژوهی، 10(1)، 97-79.

-   تیرکانی، علی (1387)، ویژگی های شخصیتی نوجوان و ادراک آنان از سبک های تربیتی مادران در نوجوانان بزهکار و غیربزهکار پسر شهر تهران در سال تحصیلی 87-86. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

-   زینالی، علی؛ وحدت، رقیه؛ قره دینگه، خاور (1389)، رابطه سبک های والدینی با استعداد اعتیاد در فرزندان. فصلنامه خانواده پژوهشی، 6، 352-335.

-   عبدالهی، راشن؛ حسینیان، سیمین؛ سادات فر خجسته، وحیده (1392)، رابطه دلبستگی و ویژگی های شخصیتی با سلامت روان در زنان بزهکار زندانی شهر تهران. فصلنامه دانش انتظامی، 16(1)، 181-157.

-   علیزاده، حمید (1380)، تعامل والدین – فرزند: تحول و آسیب شناسی. پژوهش های روان شناختی، 3، 38-25.

-   فضلی، وحید (1389)، بررسی رابطه شیوه های تربیتی والدین و نگرش به رفتار های بزهکارانه در بین نوجوانان 15 تا 18 سال شهر تهران. فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، 14، 112-79.

-   کمیجانی، مهرناز؛ ماهر، فرهاد (1386)، مقایسه شیوه های فرزندپروری والدین نوجوانان با اختلال سلوک و نوجوانان عادی. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، 33، 74-63.

-   گلشنی، فیروزه (1394)، مقایسه تاثیر آموزش سبک زندگی و آموزش شناختی رفتاری بر شادکامی و امید دختران نوجوان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه اصفهان.

 

Baker, E., & Beech, A. R. (2004), Dissociation and variability of adult attachment dimensions and early maladaptive schemas in sexual and violent offenders. Journal of Interpersonal Violence, 19(10), 1119-1136.

Chiffriller, S. H., & Hennessy, J. J. (2010), Empirically generated typology of men who batter. Victims & Offenders, 5(1), 1-24.

Critchfield, K. L., Levy, K. N., Clarkin, J. F., &Kernberg, O. F. (2008), The relational context of aggression in borderline personality disorder: using adult attachment style to predict forms of hostility. Journal of Clinical Psychology, 64(1), 67-82.

Deklyen, M., &Speltz, M. L. (2004), Attachment and conduct disorder. In J. Hill, & B. Maughan (Eds.), Conduct disorders in childhood and adolescence (Pp. 320–345). New York: Cambridge University Press.

Doinita, N. E., & Maria, N. D. (2015), Attachment and parenting styles. Social and Behavioral Sciences, 20(3): 199-204.

Farrington, D. P., Loeber, R.,&Stouthamer-Loeber, M. (2003), How can the relationship between race and violence be explained. In D. F. Hawkins (Ed.), violent crimes: assessing race and ethnic differences (Pp. 213–237). New York: Cambridge University Press.

Fossati, A., Acquarini, E., Feeney, J. A., Borroni, S., Grazioli, F., Giarolli, L. E., & et al. (2009), Alexithymia and attachment insecurities in impulsive aggression. Attachment & Human Development, 11(2), 165-182.

Gorman-Smith, D., Tolan, P. H., & Henry, D. B. (2000), A developmental ecological model of the relation of family functioning to patterns of delinquency. Journal of Quantitative Criminology, 16(2), 169–198.

Hamill, C. A., Newman, E., Todd, L., & Peck, D. (2014), Attachment & violent offending: a meta-analysis. Aggression and Violent Behavior, 19 (4), 322-339.

Hoeve, M., SemonDubas,J., Gerris, R.M.J., Van Der Laan, Ph., &Smeenk, W. (2011),Maternal and paternal parenting styles: unique and combined links to adolescent and early adult delinquency. Journal of Adolescence, 34(5), 813-827.

Marcus, R. F.,& Kramer, C. (2001), Reactive and proactive aggression: attachment and social competence predictors. Journal of Genetic Psychology, 162(3), 260–275.

Marsh, P., Mcfarland, F. C., Allen, J. P., Mcelhaney, K. B., & Land, D. J. (2003), Attachment, autonomy and multi-finality in adolescent internalizing and risky behavioral symptoms. Development and Psychopathology, 15, 451- 467.

Mikulincer, M., Shaver, P. R., &Pereg, D. (2003), Attachment theory and affect regulation: the dynamics, development, and cognitive consequences of attachment-related strategies. Motivation and Emotion, 27, 77-102.

Millings, A., Walsh, J., Hepper, E. G., & O’Brien, M. (2013), Good partner, good parent: Responsiveness mediates the link between romantic attachment and parenting style. Personality and Social Psychology Bulletin, 39, 170-180.

Narusyte, J., Andershed, A., Neiderhiser, J., & Lichtenstein, P. (2007), Aggression as a mediator of genetic contributions to the association between negative parent–child relationships and adolescent antisocial behavior. European Child & Adolescent Psychiatry, 16(2), 128-137.

Roche, K. M., Ensminger, M. E., &Cherlin, A. J. (2007), Variations in parenting and adolescent outcomes among African American and Latino families living in low-income, urban areas. Journal of Family Issues, 28(7): 882-909.

Ross, T., &Pfafflin, F. (2007), Attachment and interpersonal problems in a prison environment. Journal of Forensic Psychology & Psychiatry, 18(1), 90-98.

Schaffer, D. R. (2000), Social and personality development. Thomas Learning: University of Georgia.

Schaffer, M., Clark, S., &Jeglic, L. E. (2009), The role of Empathy and parenting style in the development of antisocial behaviors. Crime and Delinquency, 55(5), 586-599.

Spera, C. (2005), A review of the relationship among parenting practices, parenting styles, and adolescent school achievement. Educational Psychology Review, 17(2), 125-146.

Steinberg,  L.,  Blatt Eisengart, I., &Cauffman, E. (2006), Patterns of competence and adjustment among adolescents from authoritative, authoritarian, indulgent, and neglectful homes: a replication in a sample of serious juvenile offenders. Journal of Research On Adolescence, 16(1), 47–58.

Wittenborn, M. (2002), The relations between parenting styles and juvenile delinquency. Honors Theses, California.