اثربخشی آموزش مهارت های پیش از ازدواج بر روی بهبود مهارت های اجتماعی و خود کارآمدی دختران در آستانه ازدواج تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کرج

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه روانشناسی تربیتی،واحدتبریز،دانشگاه آزاداسلامی،تبریز،ایران

2 استادیار گروه روانشناسی تربیتی، واحد شبستر،دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی آموزش مهارت های پیش از ازدواج بر روی بهبود مهارت های اجتماعی و خودکارآمدی دختران در آستانه ازدواج تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کرج پرداخته است، روش تحقیق از لحاظ هدف،کاربردی و از نظر روش نیمه آزمایشی بوده.جامعه آماری شامل دختران در آستانه ازدواج 15-28 سال که 450نفر می باشد.40 نفر از آنان در دو گروه 20 نفره آزمایشی و کنترل که به روش نمونه گیری در دسترس از میان جامعه  انتخاب شدند ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه استاندارد 1- مهارت های اجتماعی ماتسون(1983) 2-پرسشنامه خودکارآمدی شرر (1982)بوده است. برای بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیات  پژوهش از، آزمون  تحلیل کوواریانس استفاده شده است.نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد که آموزش مهارت های پیش از ازدواج بر روی بهبود مهارت های اجتماعی و خودکارآمدی دختران در آستانه ازدواج مطلوب بوده و باعث ارتقاء بینش در آنان شده، همچنین آموزش مهارت های پیش از ازدواج باعث مطلوب تر شدن مهارت های اجتماعی مناسب و کمتر شدن رفتارهای غیراجتماعی در دختران، همچنین کاهش رفتارهای پرخاشگری و افزایش رفتارهای صمیمانه وبه دور از پرخاشگری،افزایش اطمینان داشتن به خود در کنار رابطه مناسب با همسالان در آنان  شده است. 

کلیدواژه‌ها


-   آقاجان بگلو، سوسن؛ بذرافکن، حمیرا؛ انعامی عراقی، شهره(1392)، در پژوهشی با عنوان "بررسی رابطه کلاسهای آموزش پیش از ازدواج و استحکام خانواده از دیدگاه زوجین در شهر بوشهر"، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شوشترسال هفتم، شماره (20 )، بهار 1392، 217 –240
-   آنیا میریان، ارزیابی نفوذ آموزش مهارت های زندگی بر رفتار بهداشت باروری دختران نوجوان 15-19 سال 2013در مدارس عمومی کیبرا، نایروبی،(2013)
-   افخمی کیان، محمد(1393)، مقایسه اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر آموزش غنی سازی ازدواج به روش اولسون با گروه های درمانی معنوی مذهبی بر کاهش دلزدگی و افزایش رضایتمندی زناشویی زنان متاهل،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مشهد.
-   اورکی،محمد؛جمالی، چمین؛ فرج اللهی،مهران و کریمی فیروز جانی،علی (1391)،اثر بخشی آموزش برنامه غنی سازی ارتباط بر میزان سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل. مجله شناخت اجتماعی،1(2)،61-52
-   به پژوه و همکاران(1389)، تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دیرآموز،فصلنامه نوآوری های آموزشی،ش 33،س 9.
-   بیابانگرد، اسماعیل(1384)، روشهای افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران، تهران،
-   دستورالعمل اجرایی کمیته امداد امام خمینی (1391).
-   رفیعی،اعظم،عذرا،اعتمادی؛ بهرامی، فاطمه؛ جزایری، فاطمه السادات (1394)، بررسی تاثیر آمادگی برای ازدواج بر انتظارات زناشویی و مولفه های آن بر دختران عقد کرده اصفهان،فصلنامه علمی-پژوهشی زن و جامعه ،سال ششم ،شماره اول بهار 1394.
-   سیف، علی‌اکبر (1384)، روان‌شناسی پرورشی، انتشارات آگاه، تهران.
-   عابدی،احمد (۱۳۹۱)، مهارت‌های مورد نیاز کودکان برای ورود به مدرسه، اصفهان: نشر نوشته.
-   کریمی ثانی،پرویز؛ اسمعیلی،معصومه؛ فلسفی نژاد،محمد رضا؛ شفیع آبادی،عبدالله؛ فرحبخش،کیومرث؛احیائی،کبری(1389)، "تدوین محتوای مشاوره قبل از ازدواج بر مبنای شناسایی عوامل و مهارتهای معنوی واخلاقی پیش بینی کننده ازدواج موفق در بین زوجهای تبریز"پایان نامه دکتری مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،مجله« زن و مطالعات خانواده »2(7)،بهار 1389 ، 121-132.
-   نیلفروشان،پریسا و همکاران(1390)،بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس انتظار از ازدواج، مجله علوم رفتاری، 5(1)،11-19.
-   هویلی پور،سارا؛شفیع آبادی،عبدالله؛سودانی،منصور (1390)،"اثر بخشی آموزش پیش از ازدواج بر انتظارات و نگرشهای زناشویی فرزندان دختر درآستانه ازدواج کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب" دانشگاه شهید چمران اهواز،ایران.یافته های نو در روان شناسی ،7(23)، تابستان1391 ، 81-93 
-   یزدان پناه احمد آبادی، منصوره (1391)، "اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به روش اولسون بر انتظار از ازدواج و هوش هیجانی دختران در آستانه ازدواج شهر رفسنجان در سال 1391، فصلنامه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد،پایان نامه  کارشناسی ارشد .
-   یوسفی، فریده،خیر، محمد(1381)، بررسی پایایی و روایی مقیاس سنجش مهارت های اجتماعی ماتسون و مقایسه عملکرد دختران و پسران دبیرستانی در این مقیاس، ویژه نامه علوم تربیتی، دوره هیجدهم، شماره دوم، پیاپی 36.
 
Corroll, J. S. & Dohetry, W. J. (2006), Evaluating the Effectiveness of Premarital Prevention Program: Ameta-Analytic Dillon, H. N, Chair, P. C., Dixon, W. & Ellis, J. (2005). Family violenceand Divorce Family & Marriage. Issues, vol.19, No. 6, 750-768
Daw, J. (2002), Saves marriages: How to do it? American Associatiocn for Marrige and Family Therapy.
Guttman, J. (1994), Why Marriages Succeed or fail. New York. Journal of Family Psychology, Vol 26(1), Feb 2012, 165-170.
MacGeorge, Christine R. & Carlson, Thomas S. (2006), Premarital Education: An Assessment of Program Efficacy, Contemporary Family Therapy, 28(1), 165-190.
Miller, S & Sherrad, p. A: D. (1999), Couple communication: A system for equipping partoners to talk, Listen, and resoluc conflicts effectively. In Berger, R.& Hanna, M. T.(eds). Preventive approaches in couples's therapy: 125-148. Lillington, NC: Edwards Brothers
Nie, Y. Lau, S. Liau, A. K. (2011), Role of Academic self-efficacy in Moderating the Relation Between task Importance and test Anxiety. Learning and Individual Differences. 21, 736–741.
Salehi, M. (2010), Impact of premarital Education on Marital Expectations and Attitude of Students Hostel, Islamic Azad University. Family Counseling Master's thesis. University Branch.
Williamson, Hannah C.; Trail, Thomas E.; Bradbury, Thomas N.; Karney, Benjamin (2014),Does premarital education decrease or Increase Couples’ later help-seeking? Journal of Family Psychology, Vol 28(1), Feb 2014, 112-117.