بررسی مقایسه تاثیر دو روش طرح‌واره درمانی و افشای هیجانی در کاهش میزان افسردگی دانشجویان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی و روان شناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره گروه علوم تربیتی و روان شناسی، واحدکرمان، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمان،ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی مقایسه تاثیر دو روش طرح‌واره درمانی و افشای هیجانی در کاهش میزان افسردگی دانشجویان بود. این بررسی بر اساس روش نیمه آزمایشی بر روی 45 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد کرمان با روش نمونه گیری هدفمند، از افرادی که میزانی از افسردگی را گزارش کرده بودند، صورت گرفت و سپس افراد از طریق گمارش تصادفی در سه گروه 15 نفری شامل یک گروه گواه و دو گروه آزمایش طرح واره درمانی و افشای هیجانی قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه افسردگی بک(1998) بوده است. گروه های آزمایش تحت 8 جلسه طرحواره درمانی و 8 جلسه افشای هیجانی قرار گرفتند. برای بررسی یافته های پژوهش از آزمون T و تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد و برای بالابردن روایی درونی تحقیق گروهها را هم در درون و هم با یکدیگر مقایسه شد. یافته های پژوهش نشان داد که هر دو روش طرح واره درمانی و افشای هیجانی در هر دو گروه آزمایش در کاهش نمرات افسردگی تغییر معناداری نشان دادند. و بر اساس یافته های پژوهش با توجه به نتایج حاصل نمی‌توان گفت این دو روش تفاوت معناداری از لحاظ اثربخشی با یکدیگر دارند، اما مقایسه میانگین ها نشان داد که به طور نسبی طرح‌واره درمانی عملکرد بهتری را نشان داده است. 

کلیدواژه‌ها


-   پورافکاری، ن(1383)، درسنامه روانپزشکی. انتشارات شهر آشوب.

-   حسینی،ن. رضوی ، و (1390)، بررسی اثربخشی طرح واره درمانی بر روی زنان مبتلا به افسردگی اساسی عود کننده. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاور، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات کرمان.

-   حمیدپور، ح(1389)، کارایی طرح واره درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. فصلنامه انجمن روانشناسی ایران، زمستان 89، 297-295 .

-   دادستان، پریرخ(1384)، روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی. چاپ دهم. تهران: نشر لیلی.

-   ربیعی،ا، نیکمرادی، ع، خطیبیان م(1389)، اثر بخشی افشای هیجانی بر علائم افسردگی، استرس و اضطراب دانشجویان. مجله اخلاق و تاریخ پزشکی. سال چهارم. شماره 3. فروردین90.

-   رمضانی،و؛ احمدی، ع؛ موسوی، ع(1386)، بررسی تاثیر افشای هیجانی نوشتاری بر افسردگی و ظرفیت حافظه فعال در دانشجویان باعلائم افسردگی بالا. مجله پژوهش در سلامت و روانشناختی، 1 (4)، 19-30.

-   سیدمحمدی، یحیی(1385)، آسیب شناسی روانی.چاپ چهارم. تهران: انتشارات آگاه.

-   شاملو، سعید. 1374. آسیب­های روانی.چاپ دوم. تهران: انتشارات رشد.

-   قربانی ن(1387)، پیامدهای فیزیولوژیک و روان شناختی شکست مقاومت و افشای هیجانی در رواندرمانگری{رساله دکتری}. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

-   کاپلان. اچ آی، سادوک. بی جی(1387)، خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری/ روانپزشکی بالینی، (ترجمه فرزین رضاعی). انتشارات ارجمند. جلد دوم.

-   کرینگ، ن م؛ دیویسون ج؛ نیل، جان م؛ جانسون، شری ل(1388)، آسیب شناسی روانی (روانشناسی نابهنجاری)، (ترجمه حمید شمسی پور). تهران: ارجمند.

-   کرینگ، ن م؛ دیویسون ج؛ نیل، جان م؛ جانسون، شری ل(1388)، آسیب شناسی روانی (روانشناسی نابهنجاری)، (ترجمه حمید شمسی پور). تهران: ارجمند.

-     لطفی کاشانی، فرح؛ وزیری، شهرام(1381)، روان شناسی مرضی کودک. چاپ هشتم. تهران: نشر ارسباران.

-   نوربالا، ا؛ علی پور، ا، شقاقی، ف؛ آگاه هریس، م(1390)، تاثیر آموزش افشای هیجانی نوشتاری بر شدت افسردگی و کاربرد مکانیسم های دفاعی بیماران افسرده. دو ماهنامه دانش و پزشکی، تیر 90، 93، 10-1.

-   همتی مسلک پاک، م(1384)، بررسی سطح اضطراب پرستاران شاغل در بیمارستانهای ارومیه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی. ماهنامه دانشکده  پرستاری و مامایی ارومیه، سال سوم شماره 2 ص 69.

-   یانگ، ج (1383)، شناخت درمانی اختلالات شخصیت، رویکرد طرحواره محور،ترجمه علی صاحبی، حسن حمید پور. تهران: آگه. ارجمند.

-   یانگ، ج. کلوسکو، ژ؛ ویشار. م(1388)، طرحواره درمانی: راهنمای کاربردی برای متخصصان بالینی. ترجمه زهرا اندوز، حسن حمیدپور. تهران: ارجمند

 

Ballenger,J.C .and etc.(1988), The Clinical use of Cerbamazepin in Affective Disorders. J. Clin, Psychiat.

Barlow.(2002),Anxiety and its Disorders: The Mature and Treatment of Anxiety and Panic, 2thEd. New York, NY: Guilford Press;. P. 292-327.

Comer, R. J.(1995), Abnormal Psychology., W. H. free man and Company . New York.

Dabson.M.J(2010),Person Schemas and Maladaptive inter Personal Patterns. Journal of Personality Disorders 28,340-352.

Effortless Exam [Online]. (2002), http://www.mohowkcon.ca/dept/ Counseling/start/intro-htmKnight, D.Stress management and Relaxation [Online].

Ellis A. Reason and Emotion in Psychotherapy. New York; Lyle Stuart; 1962.

Emberhart Nk.(2007),  Interpersonal Predictor of stress Generation and Depressed Mood. Retrieved, form: Pro Quest Information and Learning Company.http://proquest.umi.com.erventional,24, 25-63.

Harrington. R. C. & al.(1993),Child and adult Depression: A test of Continuities with Datd from Family Study. Brit. J. Psychiat

Hawke, lisa D; Provencher, Martin D; Parikh, Saggar v. (2013), Heilemann, Marysuer; Pieters, Huibriec; Priscila kehoe; Qing Yang. (2011), Schema Therapy, Motivational Interviewing, and Collaborative-mapping as Treatment for Depression Among low Income, Second Generation Latinas. Journal of Behavior Therapy and  Experimental Psychiatry 42 (2011) 473-480.

Heimberg, R.G., Salzman, D.G., Holt, C.S., & Blendell, K.A. (1993), Cognitive Behavior Group Treatment for Social Phobia: Effectiveness at five-year Folloe-up. Cognitive Therapy and Research, 17, 325-339.

Heravi M, Milani M.(2003), Investigating the Effect of Relaxation Therapy on Lenel of Exam Anxiety in Nursing Student at Shahed University of Medical Science.Retrieved from: www.irandoc.org. Nov 2008.

Hoffart, Asle; sexton, Harold. (2001), The Role of Optimism in the Process of Schema–focuse Cognitive therapy of Personality Problems. Behavior Research Therapy 40 (2002) 611-623.

John, Macgin.B, Daneil, G. (2004), Avaluation Schema Therapy's Principals and Tools. Behavioral Research and Therapy, 463,138-133.

Jon,. Herson, Jonathan. Evans. (2005), Negative self Schema: Depressive in Woman. The Brithch Journal of Pschiary. 302-307.

Kacewicz E, Slatcher RB, Pennebaker JW. (2007), Expressive Writing :An Alternative  to Traditional Intervention  to Promote  Physical  and Mental  health :Theory, Research,and Practice.New York: Springer.

Pennebaker (Ed), Emotion.Disclosure, & Health (pp. 271-291)   Washington, DC,   US: American  Psychological  Association.

Pennebaker JW. (1997),Opening up :The Healing power  of Expressing  Emotion .New York :Guilford.

Peters BM.(2007),The Relationship Among Psychological and Perceived Stress, Quality of life, self care, and Impairment in Doctoral Student. Retrieved September 1 s, (from: http://proquest.umi.com). Emotional Experience.In  J.W.

Sarason, I.G. (1980), Introdustion to the Study of test Anxiety. In I.G. 21-Sarason, (Ed.), Test Anxiety: Theory, Research and Applicarions, New Jersey: Lawrence Erlbaum, 3-14.Schema therapy for bipolar Disorder: a Conceptual Model and future Directions. Journal of Affective disorders 148 (2013) 118-122.

Terry, D. (1994), Determinants of Coping the role of Stable and Situational factor. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 895-910.

White, C.L., Kashima, K., Bray, G.A., & York, D.A. (2000), Effect of a serotonin 1-A agonist on food intake of Osborne-Mendel and S5B/PI rats. Physiology Behavior, 68 (5), 715-722.

World Health Organization (WHO).(2001), The World Health Report 2001- Mental Health: New Understanding, New Hope. Geneva, Switzerland: Author. Rctrieved 12 April. 2008 (http:/www.who.int/whr/2001/en/).

Writing  in  Lowering  Rumination  and Depressive Symptoms. Behav Ther. (37): 292-303.

Young, J.E. (1994), Cognitive Therapy for Personality disorder: A Schema Focused Approach. Sar asota.

Young, J.E., klosko, J. & Weishaar, M.(2003), Schema therapy: a Practitioner's guide. Newyourk: Guilford press.