مقایسه طرحواره های ناسازگار در دانشجویان اضطرابی و غیراضطرابی (دختر) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مشاوره، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی،ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه طرحواره های ناسازگار در دانشجویان اضطرابی و غیراضطرابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز می باشد. این تحقیق علی-مقایسه ای (پس رویدادی) می باشد. جامعه پژوهش در برگیرنده حجم نمونه پژوهش از بین دانشجویان اضطرابی مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه آزاد واحد تبریز 35 نفر و دانشجویان غیراضطرابی(سالم) 35 نفر انتخاب شد. روش نمونه گیری هدفمند بوده و بدلیل محدودیت جامعه آماری، نمونه آماری بصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه "طرحواره یانگ" و پرسشنامه "اضطراب بک" استفاده شد. یافته های تحقیق با نرم افزار (SPSS) و آزمون t-test مستقل تجزیه و تحلیل شد. تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق نشان داد، که بین طرحواره های ناسازگار دانشجویان اضطرابی و غیراضطرابی بالینی در تمامی متغیرهای طرحواره ناسازگار اولیه تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


-   احمدوند، محمدعلی(1383)، روان شناسی فیزیولوژیک. چاپ هفتم. انتشارات دانشگاه پیام نور

-   اسدی(1389)،در تحقیقی با عنوان مقایسه طرحواره‌های ناسازگار اولیه بیماران مبتلا به اختلال سوء‌مصرف شیشه و افراد عادی. فصلنامه علمی-پژوهشی اعتیادپژوهی جلد 4 شماره 16 صفحات 85-92.

-   اویسی، عباسعلی(1391)،در تحقیقی با عنوان مقایسه ی طرح واره های ناسازگار اولیه در مردان وابسته و غیر وابسته به مواد اپیوئیدی شهر زاهدان. اصول بهداشت روانی. مقاله 8، دوره 14، شماره 54، تابستان 1391، صفحه 71-164

-   بهرامی زاده، حمید. هادی بهرامی، احسان (1392)، روابط درونی طرح واره های ناسازگار اولیه و صفات شخصیت. علوم رفتاری.دوره 11: شماره 3

-   دادستان، پریرخ(1390)، روانشناسی مرضی، ویرایش اول، چاپ دهم.ناشر: سمت

-   رضوی، ویدا. سلطانی نژاد، علی. رفیعی، افسون (1389)، در تحقیقی با عنوان مقایسه طرحواره‌های ناسازگار اولیه در مردان معتاد و غیرمعتاد 20 سال شهر کرمان. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان.

-   عارف نیا، سمانه و همکاران (1391)، مقایسه ی طرح واره های ناسازگار اولیه در دانش آموزان دوره ی راهنمایی دارای اضطراب مدرسه و دانش آموزان عادی. روانشناسی مدرسه. مقاله 5، دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 74-89

-   کاظمی، حمید. مطهری، سارا (1392)،رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و حالات فراشناختی در دانش آموزان دختر و پسر. پژوهش های علوم شناختی و رفتاری. سال سوم، شماره اول. پیاپی (3). بهار و تابستان 1392

-   یانگ، جفری؛ کلوسو، ژانت و ویشار، مارجوی(1392)، طرحواره درمانی جلددوم، ترجمه حسن حمیدپور و زهرا اندوز(2003). تهران: نشر ارجمند.

-   یانگ، جفری (1391)، شناخت درمانی اختلالات شخصیت رویکرد طرحواره- محور، ترجمه علی صاحبی و حسن حمید پور(1999). تهران: نشر ارجمند.

-   یانگ، جفری؛ کلوسکو، ژانت؛ و ویشار، مارجوری (1389)، طرحواره درمانی (راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی). مترجمان: حسن حمید پور و زهرا اندوز (1990). تهران: ارجمند.

-   یانگ، جفری، کلوسکو، ژانت و ویشار، مارجوری(2003)، طرح واره درمانی: راهنمای کاربردی برای متخصصان بالینی. ترجمه ی حسن حمیدپور و زهرا اندوز(1386)، چاپ اول، تهران: انتشارات ارجمند.

Brummett BR, Wade J, Rivera-Mindt M, Cecero J. (2007),Attachment Style, Early Maladaptive Schemas, Coping Self-efficacy, Therapy Alliance and their Influence on Addiction Severity in Methadane-Maintenance Treatment. Fordbam University, College of Psychology, 2007: 18-82.

Calvete. E ; Orue . I; Hankin. B. L. (2013), Early Maladaptive Schemas and Social Anxiety in Adolescents: the Mediating role of  Anxious Autonomy Thoughts. Journal of Anxiety Disorders,  27, 278-288.

DeDeyn, Rachel (2011), Student Identity, Writing Anxiety, and Writing Performance: A Correlational Study. In partial fulfillment of the requirements For the Degree of Master of Arts Colorado State University Fort Collins, Colorado Spring 2011

Lobbestael,J.,Arntz.A. & Sieswerda.S. (2005), Schema Modes and Childhood Abuse in Borderline and Antisocial Personality Disorders.J Behav Ther Exp Psychiatry, 36(3). 240-53

Mohammadizadeh, Ladan. Bagheri, Fariborz(2013), Modeling the Effect of Child-nurturin Patterns on the Crisis of Identity, Anxiety and Depression in People 18-30 year old at Tehran. European Journal of Experimental Biology, 2013, 3(3):517-523

Namdar, Mehrdad (2014). The Relationship Between Identity Styles and Anxiety With Academic Achievement Tendency. Reviews of Literature • Volume 1 Issue 10 . May2014.

  Nordahl,H., Holth M. & Haugum, A.(2005), Early Maladaptive Schemas in Patient with or Without Personality Disorders. Clinical Psychology and Psycholotherapy, 12,142-149.

Renner, F; Lobbestael, J; Peeters, F; Arntz, A Huiberws,M (2012), Early Maladaptive Schemas  in Depressed Patients: Stability and Relation with Depressive Symptoms Over the Course of Treatment. Journal of Affective disorders, 136, 571-590.

Thimm, J. C(2011), Incremental Validity of Maladaptive Schemas over five-factor model Facets in the prediction of Personality disorder symptoms. Journal of Personality and Individual Differences, 50,777-782.

Yilmaz, M; Kumesagiz,H; Balci-chelik, S Eren, Z. (2011), Investigating Communicatio Skill of University Students with Respect to Early Maladaptive Schemas.Journal of Procedia-social and behavioral sciences, 30, 968-972.

Zeigler-hill, V; Green ,B.A ; Arnau ,R. C; Sisemore, T. B Myers, E.M (2011), Trouble Ahead, Trouble Behind: Narcissism and Early Maladaptive Schemas. Journal of Behavior Therapy and Experimental  Psychiatry. 42, 96-103.