نقش ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های هویت در پیش بینی رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 دانش آموخته گروه روانشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

این پژوهش با عنوان «تعیین نقش ویژگی‌های شخصیتی و هویت در پیش بینی رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز» انجام شد. روش انجام این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز تشکیل می دهند. برای این منظور کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در نیمسال اول سال‌تحصیلی 94-95 درنظر گرفته شده که در سال تحصیلی 94-95 برابر 25974 نفر است.  آن نبه منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه برابر 379 نفر به دست آمد. از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی استفاده شد. برای جمع‌آوری اطلاعات، از پرسشنامه استاندارد شخصیت پنج عاملی نئو فرم کوتاه، پرسشنامه رضایت از زندگی (اس دابلیو ال اس) داینر، ایمونز، لارسن و گریفین و پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI) استفاده شد. جهت آزمون فرضیه‌ها، از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان رضایت از زندگی در دانشجویان دارای ویژگی شخصیتی برون گرایی و انعطاف پذیری بطور معنی‌داری بیشتر از ویژگی شخصیتی روان رنجوری، دلپذیربودن و باوجدان بودن است. میزان رضایت از زندگی در دانشجویان دارای پایگاه هویت اطلاعاتی بطور معنی‌داری بیشتر از پایگاه هویت هنجاری و سردرگم-اجتنابی؛ و در دانشجویان دارای پایگاه هویت هنجاری بطور معنی‌داری بیشتر از سردرگم-اجتنابی است.

کلیدواژه‌ها


-   امامی پور، سوزان.، و سبزمیدانی، پگاه (1389)، ارتباط ویژگی های شخصیتی و کمال گرایی با سلامت عمومی دانشجویان. تحقیقات روانشناختی.2 (5): 95-106.

-   امانی رزیتا، مجذوبی محمدرضا(1390)، پیش بینی سبک های هویت براساس سبک های دلبستگی. روانشناسی بالینی و شخصیت-دانشور رفتار سابق. ۲(۵) :۱۳-۲۴

-   امید شکری، دکتر عزیز الله تاجیک اسماعیلی، زهره دانشورپور، زیبا غنایی، رضا دستجردی (1386)،"تفاوت های فردی در سبک های هویت و بهزیستی روان شناختی: نقش تعهد هویت"، تازه های علوم شناختی، سال 9، شمارۀ  2، 33-46.

-   اینگلهارت، رونالد (1373)، تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر، کویر.

-   حدادیان، فاطمه (1388)،بررسی رابطه برخی از متغییر های روان شناختی با کاربرد مشکل زا از ایترنت در دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.

-    رجبی، غلامرضا. نیگانی، خدیجه (1387)، بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و مولفه های عشق با رضایت زناشویی در کارکنان متأهل اداره های دولتی شهر اهواز .تازه ها و پژوهشهای مشاوره 1387شماره25. www.ensani.ir

-   زکی، محمدعلی (1386)، اعتباریابی مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش آموزان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال سیزدهم، شماره 57-49.

-   شاکریان، عطا. فاطمی، عادل. فرهادیان، مختار(1389)، بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با رضایت مندی زناشویی.مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان؛16 (1):99-92.

-   شغایی، معصومه (1389). رابطه‌ی شخصیت، هوش هیجانی و یادگیری خود راهبر با رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی دانش آمو.ان دختر سال سوم دبیرستانهای دولتی شهر بوشهر. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

-   شولتز، دوان پی. شولتز، سیدنی الن (2005)، " نظریه های شخصیت"، ترجمه، سیدمحمدی، یحیی(1386).تهران: انتشارات ویرایش.

-   فتحی آشتیانی، علی و داستانی محبوبه (1390)، آزمونهای روانشناختی(ارزشیابی شخصیت و سلامت روان). تهران، انتشارات بعثت.

-   کشاورز، آزیتا. علوی، طاهره (1382)، بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با سازگاری زناشویی در زنان و مردان شهر مشهد 1382. نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران،دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده.

-   گروسی فرشی، میرتقی (1380)،رویکردهای نوین در ارزشیابی شخصیت، تبریز: نشر جامعه پژوه.

-   موسوی اسمایی، ایروانی. محمدرضا (1390)، بررسی بلوغ عاطفی و رضایت زناشویی. نشریه رشد، دوره سوم.شماره دوم.صفحه35-47.

 

Berzonsky, D. M. (1992), Coping strategies and identity styles. Journal of Personality, 60(4), 771-788.

Berzonsky, M. D., & Kuk, L. (2000), Identity status and identity processing style, and the transition to university. Journal of Adolescent Research, 15(1), 81-98.

Berzonsky, M.D, (1990), Self-construction over the life-span: A process perspective on identity formation. In: G.J. Neimeyer and R.A. Neimeyer, Editors, Advances in personal construct psychology, 1, JAI, Greenwich, CT, 155-186.

Caputi, P. A. & Oades, L. A. (2001), Epistemic assumptions. Journal of Social Psychology. 221, 87-96.

Cheng, H., & Furnham, A. (2003). Personality, self-esteem and demographic predictions of hap-pines and depression. Personality and Individual Differences, 34, 921-942.

Funk III, B. A., Huebner, E. S., & Valois, R. F. (2006), Reliability and validity of a brief life satisfaction scale with a high school sample. Journal of Happiness Studies, 7, 41- 54.

Haranin, E., Huebner, E.S., & Suldo, S.M. (2007), Predictive and incremental validity of global and domain-based adolescent life satisfaction reports. Journal of Psychoeducational Assessment, 25, 127–138.

Kroger, J. (2000), Identity development: adolescence through adulthood. Journal of Personality.31, 75, 2.

Maddi, Salvator. R. (1989), Personality theories.Wadsworth. Inc.

Phinney, J.S., & Ong, A.D. (2002), Adolescent–parent disagreements and life satisfaction in families from Vietnamese-and EuropeanAmerican background. International Journal of Behavioral Development, 26, 556–561.

Quevedo, R.J.M., & Abella, M.C. (2011), Well-being and personality: Facet-level analyses. Personality and Individual Differences, 50, 206- 211.

Reber, J. E. (2001), Identity formation, identity crisis and personality. journal of Personality. vol: 435, pp: 876-877.

Rode, J. C. (2005), Life satisfaction and student performance, Academy of management learning and education, Journal of Social Behavior and Personality,4(3)- 421-433.

Sharma M, Kaveri SN, Yadava A. Personality factors as correlates of Health among Adults. J Indian Acad Appl Psychol. 2010;36(2):328–33.

Swickert, R.J., Hittner, J.B., & Foster, A. (2010), Big five traits interact to predict perceived social support. Personality and Individual Differences, 48, 736–741.

Tannenbaum, C., Ahmed, S., & Mayo, N. (2007), What drives older women's perceptions of health-related quality of life? Quality of Life Research, 16(4), 593-605.