بررسی تأثیر رفتارهای غیر نوآورانه بر افسردگی اعضای هیأت علمی زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه روانشناسی دانشگاه پیام نور استان زنجان،زنجان ،ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، واحد زنجان، ،ایران

چکیده

این مقاله به دنبال بررسی تأثیرات رفتارهای غیر نوآورانه بر افسردگی اعضای زن هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز می باشد. جامعه آماری تحقیق اعضای هیأت علمی زن
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز می باشد که از تعداد 499 عضو رسمی هیئت علمی، 119 نفر از آنها زن و بر اساس جدول مورگان تعداد 92 نفر برای انجام تحقیق مورد انتخاب تصادفی قرار گرفتند. برای اندازهگیری متغیرها از دو نوع پرسشنامه جدا استفاده میشود. جهت ارزیابی وضعیت پایایی پرسشنامهها از آلفای کرونباخ استفاده شده است و پایایی هر دو پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است. برای تحلیل داده ها از رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از معنادار بودن تاثیرات مثبت رفتارهای غیرنوآورانه بر افسردگی اعضای زن هیئت علمی دانشگاه آزاد تبریزمی باشد.

کلیدواژه‌ها


-   آلیانی، زهرا، و مهین، همایون(1383)، بررسی رابطه پایبندی به دعا با میزان اضطراب دانشجویان دانشگاه تبریز مقاله ارائه شده در دومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، ایران.
-   امامی، فیروز(1382)، بررسی شیوع افسردگی در دانشجویان علوم پزشکی اردبیل، رساله دکتری پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
-   ترکان، علی (1372)، بررسی افسردگی در دانشجویان علوم پزشکی زاهدان، رساله دکتری پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
-   جلیلوند، محمدامین(1383)، بررسی رابطه سلامت روان و پایبندی به تقیدات دینی در دانشجویان. مقاله ارائه شده در دومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، ایران.
-   غباری بناب، باقر، متولی پور، عباس، کلیمی راد، الهام، عسگر آباد، مجتبی (1388)، رابطه اظطراب و افسردگی با میزان معنویت دانشجویان دانشگاه تهران، فصلنامه روانشناسی کاربردی، سال سوم، 3(10)، 123-110.
-   محمدی، محسن (1384)، تعیین میزان افسردگی و رابطه آن با انگیزه و علاقه به کار در دبیرستانهای کاشان، رساله دکتری پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
- Amabile, T. M. (1988), A model of creativity and innovation in organizations. In B. M. Staw & L. L. Cummings (Eds.), Research in organizational behavior (pp. 123-167). Greenwich, CT: JAI Press.
- Cassano P, Fava M. Depression and public health, an overview. Journal of Psychosomatic Research, 2002; 53: 849-857
- Janssen, O. (2000), Job demands, perceptions of effort-reward fairness and innovative work behaviour. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 73(3), 287-302.
- Kozlowski, S. W. J., & Klein, K. J. (2000), A multilevel approach to theory and research in  organizations: Contextual, temporal, and emergent processes. In K. J. Klein & S. W. J.
- Kozlowski (Eds.), Multilevel theory, research and methods in organizations: Foundations, extensions, and new directions (pp. 3-90). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Pratoom, K., & Savatsomboom, G. (2010), Explaining factors affecting individual innovation: The case of producer group members in Thailand. Asia Pacific Journal of Management, 1-25.
- R. Kanter, “When a thousand flowers bloom,” In: B. M. Staw and L. L. Cummings (Eds.). Research in organization behaviour. Greenwich, CT: JAI Press, pp. 169–211, 1988.
- De Jong, J. P. J., & Den Hartog, D. N. (2007), How leaders influence employees' innovative behavior. European Journal of Innovation Management, 10(1), 41-64.
- Sommer, j. M., Goldner, W., & Hsu, L. (2006), Prevalence and incidence studies of review anxiety disorders; a systematic literature. Canadian. Journal of psychiatry. 5(2): 100-113.
- Sears, G. J., & Baba, V. V. (2011), toward a multistage, multilevel theory of innovation. Canadian Journal of Administrative Science, 28, 357-372. West, M. A., & Farr, J. L. (1990), Innovation and creativity at work: Psychological and organizational strategies. Oxford, UK: John Wiley & Sons.