بررسی تاثیر فشارهای نهادی و جنسیتی بر پذیرش و کاربرد طرحهای کار- زندگی (مطالعه ای در بین بانوان شاغل در دستگاه های اجرائی شهرستان بیجار)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تبیین رابطه‌ی بین درک فشارهای نهادی و جنسیتی با پذیرش و کاربرد طرح‌های کار- زندگی می‌باشد. این پژوهش به‌صورت توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته است. نوع پژوهش از بعد هدف استفاده، کاربردی و از بعد گردآوری داده‌ها پیمایشی و از بعد زمان مقطعی می‌باشد. جامعه‌ی موردمطالعه زنان شاغل در ادارات دولتی شهر بیجار می باشد، طبق فرمول کوکران نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد 128 نفر انتخاب گردید. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد بهره گرفته شد و برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین درک فشارهای نهادی و جنسیتی با پذیرش و کاربرد طرح‌های کار- زندگی رابطه مستقیم معنی‌داری وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


-  سید محمدرضا علویان(1381)، کار زنان در حقوق ایران و بین‌الملل، ص 153

-  زاهدی، شمس السادات(1386)، زن و توسعه، دفتر پژوهش‌های فرهنگی

-  کولایی، الهه حافظیان، محمدحسین(1385)، نقش زن در توسعه کشورهای اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران

-  فیروزه، صابر(1382)، راه‌های توسعه کارآفرینی زنان در ایران

-  روشن فر، مرضیه(1382)، زن، اشتغال، مالکیت، انتشارات برگ زیتون

-  گرهارد لنسکی(2000)، جامعه‌های انسانی، مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی کلان، ترجمه‌ی ناصر موفقیان، ص 465

-  صدیق اورعی، غلامرضا(1388)، توسعه‌ی اقتصادی و اشتغال زنان

-  رحیمی، هما ملااحمد(1393)، بررسیپیامداشتغالبرایزنانوفرزنداولآن‌ها، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

ساروخانی، محمدباقر (1376)، مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده

-  خسروی، زهره(1382)، مبانی روان‌شناختی جنسیت، دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری

-  کاستلز، امانوئل(1380)، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، قدرت هویت، ترجمه حسن چاوشیان، جلد دوم، انتشارات طرح نو

-  گیدنز، آنتونی(1382)، چشم‌انداز خانواده، ترجمه محمدرضا جلایی پور، روزنامه آفتاب، ش بیست و نه

-  مشیر زاده، حمیرا(1379)، زمینه‌های ظهور فمینیسم در غرب، مجموعه مقالات اسلام و فمینیسم، جلد دوم، انتشارات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد

-  موسوی، معصومه(1387)، تاریخچه مختصر تکوین نظریه‌های فمینیستی، بولتن مرجع گزیده مقالات درباره‌ی فمینیسم، مرکز مطالعات فرهنگی- بین‌المللی، انتشارات بین‌الملل الهدی

-  هام، مگی و سارا گمبل(1382)، فرهنگ نظریة فمینیستی، ترجمة فیروزه مهاجر، فرخ قره داغی و نوشین احمدی خراسانی، نشر توسعه

-  رضائیان، علی(1384)،رفتار سازمانی، ص 30

-  راد، علی(1382)، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات زنان، دانشگاه الزهرا، پژوهشکده زنان، سال 3، شماره هفت

-  مصفا، حمید(1375)، عوامل موثر، موانع و دیدگاه ها، پیام زن، شماره 173

-  صراف، رضا(1384)، اشتغال زنان در ایران، حدیث زندگی، فروردین و اردیبهشت، شماره چهل

-  باقری، علی(1382)، بررسی مبحث اشتغال زنان و فرهنگ سازی برای آن، شماره نهم

-  زعفرانچی، اصغر(1388)، توسعه ی اقتصادی و اشتغال زنان، پیام زن، شماره 49، ص 17

-  فراستخواه، محمد(1383)، زنان و تحولات ساختاری خانواده، فصلنامه پژوهش زنان، دوره 2، شماره دو

 

-  Child, J. (1972), "Organizational Structure, Environment & Preformance: The Role of Trategic Choice, Sociology, Vol. 6, No. 1, pp. 1-22.

-  Donaldson, L.(1995), "American Anti-Management Theories of Organizations", A Critique of Paradigm Proliforation, Cambridge, Cambridge University Press

-  Eisenhardt K.M.(1988),"Agency and Institutional-Theory Explanations:The Case of Retail Sales Compensation", Academy of Management Journal, No. 31, pp. 488-511.

-  Messinger, S.L.(1955),"Organizational Transformation: A Case Study of a Declining Social Movement", AmericanSociological Review, No. 20, pp. 3-10.

-  Parsons, T.(1961), "Suggestions for a Sociological Approach to the Theory of Organizations, In Amitai Etzioni, (ed.),Complex Organizations: A Sociological Reader, New York, Holt, Rinehart & Winston

-  Perrew, C.(1961), "The Analysis of Goals in Complex Organizations", American Sociological Review, No. 26,pp.854-66.

-  Powell, W.W. & Dimaggio, P. J. (eds).(1991), “The New Institutionalism in Organizauonal Analysis”, Chicago, University of Chicago Press

-  Addams, Jane.(1914), "Women and Public Housekeeping, In Women and Public Life". Ed. James P. Lichtenberger, Annuals of the American Academy of Political and Social Science, v. 5

-  Benston, Margaret.(1969), "The Political Economy of Women's Liberation", Monthly Review, v. 21, n.4 September

-   Brenner, Johanna.(2000), "Women and the Politics of Class". New York: Monthly Review 10- Chris Weedon, "feminism, theory and politics of difference", pp. 15-16,19

-  Collins, Patricia Hill.(2000), "Black Feminist Thought", 1st and 2nd editions. New York: Routledge

-  Delphy, Christine.(1984), "Close to Home: A Materialist Analysis of Women's Oppression". Amherst MA: University of Massachusetts Epstein,pp 35-37

-  Ferguson, Ann.(2000),”women, care and the public Good: Adialogue. In Anatols, Milton Fisk and Nancy Holmstrom, eds, Boulderco: west view Press, 95-108

-  Folbre, Nancy.(1982), "Exploitation Comes Home: A Critique of the Marxian Theory of Family Labor", Cambridge Journal of Economics, v. 6 n.4: 317

-  Kollias, Karen.(1975), "Class Realities: Create a New Power Base", Quest: a Feminist Quarterly, v. 1 n.3 (Winter 1975), reprinted in Quest, eds. 1981. Building Feminist Theory: Essays from Quest. New York: Longmans: 125-138

-   Smith, Dorothy E.(1974), "Women's Perspective as a Radical Critique of Sociology", Sociological Inquiry, vol. 4, 1-13