عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی بیماران زن از کارکرد پرسنل درمانی در راستای اجرای مفاد منشور حقوق بیمار در بیمارستان های منتخب تبریز درسال 94-1393

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیئت علمی(مربی)،گروه پرستاری،واحدتبریز، دانشگاه آزاداسلامی، تبریز،ایران

2 عضو هیئت علمی(استادیار)،گروه پزشکی،واحدتبریز، دانشگاه آزاداسلامی،گروه پزشکی، تبریز،ایران

3 رئیس سازمان پزشکی قانونی، میانه، ایران

چکیده

رعایت حقوق بیماران و رضایت‌مندی آنان از خدمات ارائه شده موجب تسریع بهبودی، کاهش روزهای بستری و هزینه درمان بیماران می‌شود. این پژوهش باهدف تعیین میزان رضایت‌مندی بیماران زن از عملکرد پرسنل درمانی در راستای اجرای مفاد منشور حقوق بیماران در بیمارستان‌های منتخب تبریز در سال 94-1393 انجام شده است. این مطالعه، یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که اطلاعات به روش پرسش‌نامه از 540 بیمار بستری در بیمارستان‌های منتخب تبریز در سال 94-1393 انجام گرفته‌است. از روش شاخص اعتبار محتوا و ضریب آلفای کرونباخ در تعیین اعتبار علمی و پایایی استفاده شد. نمونه‌گیری به روش تصادفی خوشه‌ای بوده و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری SPSS ورژن 18 استفاده گردیده‌است. نتایج نشان داد در مورد میزان رضایت‌مندی واحدهای مورد پژوهش 07/72درصد از کارکرد پرستاران و 23/78درصد از کارکرد پزشکان طبق منشور حقوق بیمار رضایت داشتند. در حدود 16 درصد بیماران از کارکرد پزشکان و 96/13درصد از کارکرد پرستاران ناراضی بودند. با افزایش روزهای بستری در بخش، میزان رضایت‌مندی بیماران کاهش یافت. همچنین میزان رضایت‌مندی بیماران با تحصیلات دانشگاهی کمتر از سایر بیماران بود و نیز میزان رضایت‌مندی در بخش‌های جراحی بیش از بخش‌های داخلی بود. رضایت‌مندی بیماران زن از عملکرد پرسنل درمانی در راستای اجرای مفاد منشور حقوق بیماران در مراکز درمانی با عوامل تعداد روزهای بستری، سطح تحصیلات، نوع بخش بستری و پرسنل درمانی در ارتباط است.
 

کلیدواژه‌ها


-  آقاخانی نادر، فیضی آرام، رهبر نرگس، بررسی دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی شهر  اورمیه نسبت به رعایت حقوق خود، دومین کنگره بین المللی اخلاق پزشکی ایران،  تهران،  1390، ص: 204-201.

-  ابراهیم نیا مهدی، عامریون احمد، عزیز آبادی فراهانی مهدی، خدامی ویشته حمید رضا، میزان رضایتمندی بیماران بستری در بیمارستان های نظامی از ارائه ی خدمات، مجلهی طب نظامی،دوره ی 12، شماره ی 2، تابستان 1390، ص: 105-101 .

-  بابامحمودی فرهاد، مفتاحی محمد، خادملو محمود، حسام زاده علی، رعایت منشور حقوق بیمار دربیمارستان های آموزشی مازندران، مجله علوم پزشکی مازندران، 1391، دوره 4، شماره 4ریال ص: 47-37.

-  بصیری مقدم کاظم، بصیری مقدم محمد، مسلم علی، عجم زاده حسن، میزان آگاهی بیماران و پرسنل درمانی از منشور حقوق بیماران و میزان رعایت آن در بیمارستان 22 بهمن، مجله علوم پزشکی، دوره 17، شماره اول، ص: 54-45.

-  پارساپور علی رضا،  باقری علیرضا، لاریجانی باقر، منشور حقوق بیمار در ایران، ویژه نامه مجله اخلاق و تاریخ پزشکی،  زمستان 1388، ص:47-39.

-  پارساپور علی رضا، باقری علی رضا، لاریجانی باقر، منشور حقوق بیمار در ایران،مجله اخلاق و تاریخ پزشکی، شماره 3، 1388، ص: 47-39.

-  جولایی سودابه، گیوری اعظم، تعاونی سیمین، بحرانی ناصر، رضاپور نعمت، میزان رضایتمندی بیماران از خدمات پرستاری در بیمارستان های آموزشی منتخب کشور، پژوهش پرستاری، دوره ی 2، شماره های 6 و7، پاییز و زمستان 1389، ص: 44-37.

-  حجت مهدی، چرخ انداز محمد، جوادپور صمد، ایمانیان محمد، بررسی میزان رضایت بیماران سرپایی در بیمارستان مطهری جهرم، مجله اخلاق پرستاری، 1392، دوره2، شماره 1، ص: 6-1.

-  داداشی مژگان، اندرز حبیبی رویا، حبیبی مقدم عالیه، جیلانی مژگان، میزان رضایت مندی مراجعان به درمانگاه های خصوصی از رعایت منشور حقوق بیمار، ویژه نامه حقوق بیمار، مجله اخلاق و تاریخ پزشکی، پاییز 1389، ص: 68-61.

-  دواتی علی رضا، بررسی آگاهی پزشکان عمومی از منشور حقوق بیماران، مجله مرکز پژوهشی شاهد دانشگاه علوم پزشکی دانشور، 1390، دوره دوم، شماره 91، ص: 88-81.

-  رنگرز جدی فیروز، ربیعی رضا (1391)،میزان رعایت منشور حقوق بیماران در بیمارستان های دولتی کاشان، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، شماره 4، ص: 71-62.

-  زارعی اصغر، عرب محمد، اکبری فیض الله، بررسی آگاهی مدیران بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر تهران از حقوق بیمار، مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 1391، دوره 33، ص: 71-65.

-  سلیمی قدرت، یارمحمدیان مهدی، بلوچستانی اصل حسین، آگاهی و رعایت منشور حقوق بیمار توسط کارکنان مراکز درمانی تامین اجتماعی استان اصفهان، مجله مدیریت اطلاعات سلامت، 1389، دوره3، شماره2،ص: 20-16.

-  شیخ طاهری عباس، فرزندی پور مهراد، صدوقی فرحناز (1386)، رضایتمندی مراجعه کنندگان به واحد پذیرش بیمارستان های آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1390، فصلنامهی علمی- پژوهشی مدیریت سلامت، دوره ی 10، شماره ی 29، پاییز، ص: 24-15.

-  صدقیانی ابراهیم(1389)، سازمان و مدیریت بیمارستان، جلد دوم، چاپ سوم، شیراز، معاونت درمان تامین اجتماعی استان فارس، ص:47-36.

-  صدقیانی اکبر (1393)، ارزیابی مراقبتهای بهداشتی و درمانی و استانداردهای بیمارستانی،  چاپ پنجم، تهران،  انتشارات علم و هنر،ص:32-28.

-  قبادی فر مهناز، مصلانژاد لیلا، تعیین میزان رضایتمندی بیماران از کادر درمانی  در بیمارستان وابسته به علوم پزشکی جهرم، مجله اخلاق پرستاری، 1393، دوره 2، شماره2، ص: 7-1.

-  قربانی علی رضا، میزان آگاهی بیماران، کارورزان و دستیاران پزشکی از منشور حقوق بیماران در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، مجله علوم پزشکی جندی شاپور، 1390، دوره 11، شماره 6، ص: 655-645.

-  کلروزی فاطمه، دادگری فهیمه، زارعیان آرمین، رضایتمندی بیماران از عملکرد تیم بهداشتی درمانی در زمینه  رعایت منشور حقوق بیمار، مجله طب نظامی، دوره 12، شماره 3، پاییز 1389، ص: 148-143.

-  گروسی بهشید، صافی زاده حسین، امیرکافی احمد، حسینان محسن، رضایتمندی بیماران از روابط پزشک و بیمار، دومین کنگره بین المللی اخلاق پزشکی ایران،  تهران، 1387، ص: 251-250.

-  گودرزی حبیب اله،  بررسی میزان عوامل موثر بر رضایتمندی مددجویان مراجعه کننده به درمانگاه های منتخب شهرستان فسا و پیدا کردن عوامل نارضایتی،  دومین کنگره بین المللی اخلاق پزشکی ایران،  تهران،  فروردین 1390،  ص: 212-211.

-  مادر شاهیان فرح، بررسی میزان رعایت حقوق بیماران در جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی، مجله طب نظامی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تابستان 1393، سال هفدهم، شماره 22، ص: 76-73.

-  مجموعه مقالات اخلاق پزشکی، مرکز اطلاعات و تحقیقات اخلاق پزشکی، 1391، تهران، ص: 118-119.

-  محمدی عیسی، بررسی آگاهی و نگرش پرستاران نسبت به حقوق قانونی خود و بیمار، همایش پرستار و قانون، دفتر امور پرستاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، 1387، ص: 36-34.

-  محمودی راد غلامحسین، مقرب مرضیه، رضایت بیماران از خدمات پرستاری- پزشکی، رفاهی بیمارستان ولی عصر بیرجند، فصلنامهی علمی دانشکدهی پرستاری و مامایی بیرجند، دوره ی 2، شماره ی 1، بهار و تابستان 1389، ص: 14-11 .

-  مسعود سید علی، تقی زاده محسن، اطهری زاده محمود، بررسی میزان رضایتمندی بیماران ترخیص شده از بیمارستان شهید بهشتی کاشان از نحوه ی خدمات پزشکان در زمستان 1377، طب و تزکیه، شماره ی48، بهار1382، ص :26-22 .

-  وزارت بهداشت- درمان و آموزش پزشکی،  منشور حقوق بیماران 1394، سایت وزارت بهداشت و درمان علوم پزشکی.

-  وسکویی اشکوری خورشید، کریمی محمد، کوهان ناصر، بررسی میزان رعایت حقوق بیماران در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390، مجله اخلاق و تاریخ پزشکی، 1390، دوره 2، شماره 4، ص: 523-47.

-  ویسی محمد، ولی زاده حمیدرضا، تقی پور احمد، آگاهی و رعایت منشور حقوق بیمار توسط کارکنان مراکز درمان تامین اجتماعی استان اصفهان، مجله مدیریت اطلاعات سلامت، دوره2، شماره 3، 1391، ص: 72-63.

-  یغمایی فرید، بررسی میزان رضایت مراجعین مراکز بهداشتی - درمانی شهری از ارائه خدمات درمانی در مراکز درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پاییز 1387، سال چهاردهم،  شماره 46، ص: 39-34.

 

-  Baiati A.(2014), Patient satisfaction from Arak University of medical sciences hospitals, Rahavard Danesh, 3(4), p: 6-11.

-  Dankoob M, Nora M. (2014), The survey of service present time and final situation of patient referred to Zabol Imam Ali hospital. Tehran: Holistic of Emergency Medicine Seminar, P: 4.

-  Mack JK. (2014), The Effect of urgency on patient satisfaction and future emergency department choice, Health care Management review, 20(2), p: 7-15.

-  Ozdemir MH, Ergonea AT, Sonmez A, Can IO, Salacin S. (2014), The Approach taken by the physicians working at educational hospitals in Izmir towards patient rights, Pateint Education, 61(1), 87-92.

-  Parsapour  AR, Bagheri A,  Larijani  B. (2014),  A Comparative Study of observation rate of patient`s rights in Private and  None private hospital  in Shiraz  medical university, Charter of patient rights in Iran, Special Issue of Medical Ethics and History Journal, p:39-47

-  Sarbaz, M. Kimiafar, KH. (2015), Compare the patient's rights in many advanced countries and provide a model for Iran. Management of HealthInformation,8 (2), p: 218-27.

-  Shiraz B, Shmim MS, Ahmad A. (2005), Medical Ethics in Surgical wards: Knowledge, Attitude and Practice of surgical team members in Karachi, Indian Journal Med Ethics, 2 (3), p: 94-96.

-  Trout A, Magnusson A, Hedges J. (2014), Patient satisfaction investigations and the emergency department; what does the literature say? Acad Emerg Med, 7(3), p: 698- 709.