ساماندهی پیاده گذر تربیت تبریز با تاکید بر امنیت اجتماعی زنان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه شهرسازی،واحدعلوم و تحقیقات تهران،دانشگاه آزاداسلامی،تهران،ایران

2 عضو هیئت علمی، استادیار گروه شهرسازی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی،همدان،ایران

چکیده

امنیت، پدیده­ای چندبعدی است و مطالعه میزان آن در یک جامعه شهری از     جنبه های مختلف کالبدی و غیرکالبدی اهمیت ویژه ای دارد. در این تحقیق، هدف بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان است.­ امروزه با گسترش و تحول نیازیرو به افزایش است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد و به بررسی احساس امنیت اجتماعی و کالبدی در بین زنان(15الی70)سال ساکن کلان شهر تبریز در پیاده گذر تربیت می پردازد. یافته های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه توام با مصاحبه جمع آوری شده است. اعتبار و روایی پرسشنامه تحقیق حاضر با توجه به نتایج ضریب آلفای کرونباخ ( 0.7) مورد تایید قرار گرفته و با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران مجموعاً تعداد 381 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیده اند. با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (خی 2)، شاخص های مورد نظر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد بین تاثیر کاربری ها و فعالیت های ناشی از آن، کیفیت و کمیت سیستم حمل و نقل عمومی، تاسیسات و تجهیزات شهری، فشردگی بافت و عوامل اجتماعی و فرهنگی با حس امنیت زنان رابطه وجود دارد. 
 

کلیدواژه‌ها


-  احمدی، ی و اسمعیلی ع، (1389)، "سنجش احساس امنیت زنان مبتنی بر عوامل چند بعدی و میان رشته ای در شهر مشهد"،  جامعه شناسی کاربردی. سال بیست و یکم،  شماره پیاپی (38)،  شماره دوم،  تابستان 89

-  الیاس زاده مقدم، ن و ضابطیان،الف،­( 1389)، "بررسی شاخص‌های برنامه ریزی موثر در ارتقای امنیت زنان در فضاهای عمومی با رویکرد مشارکتی (نمونه موردی: بخش مرکزی شهر تهران)"، هنرهای زیبا، شماره 44، زمستان 1389

-  اورعی و صدیقی، (1375)، "تاثیر عوامل ساختاری بر پدیده امنیت یا ناامنی اجتماعی" ، همایش توسعه و امنیت عمومی، وزارت کشور، تهران

-  بمانیان، م و  رفیعیان،م و ضابطیان، الف، (1389)، " امنیت تردد زنان در فضاهای شهری و سنجش مشارکتی آنها در بخش مرکزی شهر تهران"، مجله علمی-پژوهشی تحقیقات زنان، زمستان 1387، سال دوم، شماره چهارم

-  پرتوی، پ، (1391)، "کارگروه زنان و فضای عمومی شهر طرح مسئله"،  شهرداری تهران،  سمینار زنان و زندگی شهری

-  جیکوبز، ج،­ (1386)،" مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی"، ترجمه حمیدرضا پارسی و آرزو افلاطونی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران

-  سازمان جهانی بهداشت، (1380)، "خشونت علیه زنان"،  مترجمین: شهرام رفیعی. و سعید پارسی نیا. تهران،انتشارات تندیس

-  سعیدی،ع، (1387)، "دانشنامه مدیریت شهری و روستایی"، موسسه فرهنگی، اطلاع رسانی و مطبوعاتی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

-  شرکت لیولین، دیویس،(1994)، " مکان‌های امن: سیستم برنامه ریزی و پیشگیری از جرم"، ترجمه محسن هنرور و امین ایمنی، انتشارات آرمان شهر

-  گیدنز، الف ، (1378)، "تجدد و تشخص" ،  ترجمه ناصر موفقیان، تهران، نشر نی

-  مافی، ع­و رزاقیان، ف،(1391)، "بررسی امنیت اجتماعی زنان به عنوان پیش نیاز سبک زندگی اسلامی در پیاده روهای پر تردد کلان شهر مشهد (مطالعه موردی: پیاده روهای سجاد، راهنمایی و خسروی مشهد"، مجله علمی- پژوهشی تحقیقات زنان، سال دوم،  شماره چهارم

-  محسنی تبریزی، ع و قهرمانی، س و یاهک، س، (1390)،" فضاهای بی دفاع شهر تهران. فصلنامه جامعه شناسی کاربردی"، سال بیست و دوم، شماره پیاپی 44، شماره چهارم، زمستان،صفحات 70 –51

-  مدنی پور، ع، (1379)،"طراحی فضای شهری نگرشی بر فرآیندهای اجتماعی و مکانی"، ترجمه فرهاد مرتضایی، تهران، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری

-  نیازی، م، سهراب زاده، م و فرشادفر، ی، (1390)، "عنوان تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر احساس امنیت زنان مطالعه موردی: زنان ساکن در مناطق (1و 2) شمال تهران و مناطق (19 و20 ) جنوب تهران" ،فصلنامه مطالعات اجتماعی، پاییز 1390، دوره جدید، شماره 27

 

-  boyle, Julie& Dr Findly, Catherine and forsyth, leslie (2001), An Investigation into Women’s perceptions of fear and the Design of the Urban Enviroment, open space, Edinburg College of Art,School of Architecture, Tourism Management, P 5-16, London

-  Krier.R, (1977), “Urban Space”, Printice Hall. Holland

-  M.Lubuva, John and Anna Mtani (2004), “Urban Space and Security: A Case of the Dar es Salaam”, Safety Audits for Women, Dar es Salam, Tanzania, 13-17.