رابطه میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی با تعاملات اجتماعی، شخصیت خودشیفته و احساس مثبت نسبت به همسر در زنان استفاده کننده از شبکه‌های اجتماعی (مطالعه موردی زنان شهر زنجان)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با ادراک تعامل اجتماعی، خودشیفتگی و احساس مثبت نسبت به همسر در زنان استفاده کننده از شبکه‌های اجتماعی بود.پژوهش حاضر از نوع از نوع همبستگی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش را زنان استفاده کننده از شبکه‌های اجتماعی شهر زنجان در دو ماه آخر پاییز سال 1394 تشکیل دادند که از این بین 120 نفر که از شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده استفاده می‌کردند به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. از پرسشنامه اعتیاد به اینترنت (یانگ، 1998)، پرسشنامه ادراک تعامل اجتماعی (گلاس، 1994)، پرسشنامه شخصیت خودشیفته (ایمز، روز و آندرسون، 2006) و پرسشنامه احساس مثبت نسبت به همسر(توکونیز و الیری، 1981) استفاده شد. روش همبستگی پیرسون و رگرسیون برای تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرار گرفتند. پژوهشگران دریافتند که بین متغیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با احساس مثبت نسبت به همسر  و ادراک تعامل اجتماعی رابطه منفی و معنادار و با خودشیفتگی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین بین متغیر احساس مثبت نسبت به همسر با خودشیفتگیرابطه منفی معنادار وجود دارد و نتیجه گرفتند که برنامه‌ریزی جهت استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی برای زنان لازم و ضروری است و این برنامه‌ریزی به سبب اهمیت و جایگاه زنان در نقش‌های گوناگون و روند رو به رشد جامعه و بویژه روابط زوجی پیش از پیش احساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها


احمدی، و، حیدریان، م، ملاجعفر، ه و مهرابی زاده هنرمند، م. (1391). بررسی رابطه‌ی ساده و چندگانه سبک‌های دلبستگی و تروماهای اوایل زندگی با شکل‌گیری شخصیت خودشیفته در دانشجویان. فصلنامه شخصیت و تفاوت‌های فردی، 2(3)، 15-1.

بساک نژاد، س، یعقوبی عسگر آباد، ا، اردمه، ع. (1391). رابطه‌ بین ویژگی‌های شخصیتی و هوش معنوی با احساسات مثبت نسبت به همسر در کارکنان متاهل دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور. مجله اندیشه و راهبردهای زن و خانواده. 4(2)، 46-38.

توسلی، غ، امانی کلاریجانی، ا. (1391). سرمایه اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی مجازی (سرمایه اجتماعی شبکه). مجله مدیریت فرهنگی، 6(17)، 70-56.

ثنایی ذاکر، م. (1390). مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: انتشارات بعثت.

حیدری، م، مظاهری، م و پور اعتماد ح. (1384). رابطه‌ باورهای ارتباطی با احساسات مثبت نسبت به همسر. فصلنامه خانواده پژوهی، 1(2)، 130-122.

خجسته مهر، ر، پارسی ا و شیرالی نیا، خ. (1388). نقش تعدیل کننده هیجان مثبت در رابطه بین هیجان منفی و تبادلات زناشویی مخرب در زنان. فصلنامه روان‌شناسی خانواده، 2(1)، 58-49.

خسروی، ز، ابلیاد، م،  ناهیدپور، ف و  آزادی، ش. (1390). بررسی رابطه سبک های دلبستگی، بخشش و تعارضات زناشویی در زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرج. فصلنامه جامعه شناسی زنان (زن و جامعه)، 2، 3(7)، 79-61.

دلاور، ع. (1394). روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی. تهران: انتشارات ویرایش.

دستجردی، ن و برات صیادی، س. (1391). بررسی رابطه‌ بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر اعتیاد به اینترنت و افسردگی در دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور شهر اصفهان. مجله علوم تحقیقات علوم رفتاری، 10(5)، 341-332.

زرگر، ی، داودی، ا، احمدی، و و میرشکار، س. (1389). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه مقیاس خودشیفتگی و رابطه با جنسیت و تحصیلات در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله روان‌ پویش، 2(1)، 127-114.

عدلی پور، ص، قاسمی، و و میرمحمدتبار، س. (1393). تأثیر شبکه‌ اجتماعی فیس‌بوک بر هویت فرهنگی جوانان شهر اصفهان. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 7(1)، 28-1.

 علوی، س، جنتی فرد، ف، اسلامی، م و رضاپور، ح. (1389). روایی، پایایی و تحلیل عاملی مقیاس استفاده وسواس گونه از اینترنت در کاربران دانشجوی دانشگاه های شهر اصفهان. فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت، 7، 724-715.

فاتحی زاده، م،احمدی، س. (1384). بررسی رابطه الگوهای ارتباطی ازدواج و میزان رضایتمندی زناشویی زوجین شاغل در دانشگاه اصفهان. فصلنامه خانواده ‌پژوهی، 1(2). 120-110.

قادری، ه، نبی زاده چیانه، ق، اسمعلی کورانه، ا. (1393). سبک‌های هویت، احساس تنهایی و ترس از صمیمیت در افراد معتاد به اینترنت و افراد بهنجار. فصلنامه مطالعات ملی، 60، 15(4)، 136-118.

کاپلان، ه و سادوک، ب (2003). خلاصه روان‌پزشکی: علوم رفتاری-روان‌پزشکی بالینی. ترجمه:  نصرت اله پورافکاری (1392). تهران: نشر مرکز.

محسنی، م. (1393). جامعه‌شناسی جامعه اطلاعاتی. تهران: انتشارات دیدار.

محمد زاده، ع.. (1389). اعتبارسنجی پرسشنامه‌ی شخصیت خودشیفته (NPI-16) در جامعه ایرانی. مجله‌ی اصول بهداشت روانی، 11(4)، 281-276.

مظاهری، ع. (1392). عوامل موثر بر تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی. فصلنامه علوم اجتماعی، 52، 13-1.

مظاهری، م و پور اعتماد، ح. (1380). مقیاس‌ باورهای ارتباطی. پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی. چاپ‌نشده.

نظری، ع، اسدی، م و شاهینی، .  (1388). تأثیر خانواده‌درمانی کوتاه‌مدت ستیر بر صمیمیت زوج‌ها. فصلنامه زن و مطالعات خانواده، 2(5)، 129-109.

نوابی نژاد، ش.. (1383). مشاوره و ازدواج و خانواده‌درمانی. تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.

یزد خواستی، ف.(1389). رابطه ادراک تعامل اجتماعی با خطرپذیری و مهار خشم در دانشجویان. فصلنامه روانشناسی تحولی، 7(26)، 191-178.

Ames, D. R., Rose, P., & Anderson, C. P. (2006). The NPI-16 as a short measure of narcissism. Journal of Research in Personality, 40(4), 440-450.‏

Amichai-Hamburger, Y., & Vinitzky, G. (2010). Social network use and personality. Computers in human behavior, 26(6), 1289-1295.‏

Baek, K., Holton, A., Harp, D., & Yaschur, C. (2011). The links that bind: Uncovering novel motivations for linking on Facebook. Computers in Human Behavior, 27(6), 2243-2248.‏

Bagarozzi, D. A. (2014). Enhancing intimacy in marriage: a clinician's guide. Routledge.

Baldwin, T., & Stroman, A. (2007). How self-esteem classes are “breeding a selfish generation”. The Times London.‏

Barker, V. (2009). Older adolescents' motivations for social network site use: The influence of gender, group identity, and collective self-esteem. Cyber Psychology & Behavior, 12(2), 209-213.‏

Bergman, S. M., Fearrington, M. E., Davenport, S. W., & Bergman, J. Z. (2011). Millennials, narcissism, and social networking: What narcissists do on social networking sites and why. Personality and Individual Differences, 50(5), 706-711.‏

Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007), «Social network sites: definition, history, and scholarship», Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), pp 210-230.

Brown, R. P., & Zeigler-Hill, V. (2004). Narcissism and the non-equivalence of self-esteem measures: A matter of dominance?. Journal of Research in Personality, 38(6), 585-592.‏

Brunell, A. B., Campbell, W. K., Smith, L., & Krusemark, E. A. (2004). Why do people date narcissists? A narrative study. In Poster presented at the annual meeting of the Society for Personality and Social Psychology, Austin, TX.‏

Brunell, A. B., Gentry, W., Campbell, W. K., & Kuhnert, K. (2006). Narcissism and emergent leadership. In Poster presented at the annual meeting of the Society for Personality and Social Psychology, Palm Springs, CA.‏

Buffardi, L. E., & Campbell, W. K. (2008). Narcissism and social networking web sites. Personality and social psychology bulletin, 34(10), 1303-1314.‏

Bushman, B. J., & Baumeister, R. F. (1998). Threatened egotism, narcissism, self-esteem, and direct and displaced aggression: does self-love or self-hate lead to violence?. Journal of personality and social psychology, 75(1), 219.‏

Buss, D. M., & Chiodo, L. M. (1991). Narcissistic acts in everyday life. Journal of personality, 59(2), 179-215.‏

Campbell, W. K. (1999). Narcissism and romantic attraction. Journal of Personality and Social Psychology, 77(6), 1254.‏

Campbell, W. K., & Baumeister, R. F. (2006). Narcissistic personality disorder. In Practitioner’s guide to evidence-based psychotherapy (pp. 423-431). Springer US.‏

Campbell, W. K., & Foster, C. A. (2002). Narcissism and commitment in romantic relationships: An investment model analysis. Personality and Social Psychology Bulletin, 28(4), 484-495.‏

Correa, T., Hinsley, A. W., & De Zuniga, H. G. (2010). Who interacts on the Web?: The intersection of users’ personality and social media use. Computers in Human Behavior, 26(2), 247-253.‏

Davis, R. A. (2001). A cognitive-behavioral model of pathological Internet use. Computers in human behavior, 17(2), 187-195.‏

Eaton, J., Struthers, C. W., & Santelli, A. G. (2006). Dispositional and state forgiveness: The role of self-esteem, need for structure, and narcissism. Personality and Individual Differences, 41(2), 371-380.‏

Ellison, N. B., Steinfield, C., & Lampe, C. (2007). The benefits of Facebook “friends:” Social capital and college students’ use of online social network sites. Journal of ComputerMediated Communication,  12(4), 1143-1168.‏

Feldman, L. B. (1982). DYSFUNCTIONAL MARITAL CONFLICT: AN INTEGRATIVE INTERPERSONAL‐INTRAPSYCHIC MODEL*  Journal of Marital and Family Therapy, 8(4), 417-428.‏

Foster, J. D., Campbell, W. K., & Twenge, J. M. (2003). Individual differences in narcissism: Inflated self-views across the lifespan and around the world. Journal of Research in Personality, 37(6), 469-486.‏

Foster, J. D., Shrira, I., & Campbell, W. K. (2006). Theoretical models of narcissism, sexuality, and relationship commitment. Journal of Social and Personal Relationships, 23(3), 367-386.‏

Gable, S. L., Reis, H. T., Impett, E. A., & Asher, E. R. (2004). What do you do when things go right? The intrapersonal and interpersonal benefits of sharing positive events. Journal of personality and social psychology, 87(2), 228.‏

Hampton, K., Goulet, L. S., Rainie, L., & Purcell, K. (2011). Social networking sites and our lives. Retrieved July 12, 2011 from.‏

Hargittai, E. (2007). Whose space? Differences among users and non‐users of social network sites. Journal of ComputerMediated Communication, 13(1), 276-297.‏

Hughes, D. J., Rowe, M., Batey, M., & Lee, A. (2012). A tale of two sites: Twitter vs. Facebook and the personality predictors of social media usage. Computers in Human Behavior, 28(2), 561-569.‏

Isen, A. M., & Reeve, J. (2005). The influence of positive affect on intrinsic and extrinsic motivation: Facilitating enjoyment of play, responsible work behavior, and self-control. Motivation and Emotion, 29(4), 295-323.‏

KayedKhordeh, H., Parsamanesh, M., & AminZadeh, H. (2014). Analyzing the Relationship between Family Functioning and Ego Resiliency with General Health in Women Suffering from Cancer. Stud, 4(1), 01-05.‏

Kobayashi, H. (2000).Standardization perception of social interaction questionnaire in Japan. Japanese Journal of Psychodrama, 67-89.

Marissen, M. A., Deen, M. L., & Franken, I. H. (2012). Disturbed emotion recognition in patients with narcissistic personality disorder. Psychiatry research, 198(2), 269-273.‏

Miller, J. D., Campbell, W. K., & Pilkonis, P. A. (2007). Narcissistic personality disorder: Relations with distress and functional impairment. Comprehensive psychiatry, 48(2), 170-177.‏

Moore, K., & McElroy, J. C. (2012). The influence of personality on Facebook usage, wall postings, and regret. Computers in Human Behavior, 28(1), 267-274.‏

Morf, C. C., & Rhodewalt, F. (2001). Unraveling the paradoxes of narcissism: A dynamic self-regulatory processing model. Psychological inquiry, 12(4), 177-196.

Ogrodniczuk, J. S., Piper, W. E., Joyce, A. S., Steinberg, P. I., & Duggal, S. (2009). Interpersonal problems associated with narcissism among psychiatric outpatients. Journal of Psychiatric Research, 43(9), 837-842.‏

O'Leary, K. D., & Turkewitz, H. (1981). A Comparative Outcome Study of Behavioral Marital Therapy and Communication Therapy*. Journal of Marital and Family Therapy, 7(2), 159-169.‏

Oltmanns, T. F., Friedman, J. N., Fiedler, E. R., & Turkheimer, E. (2004). Perceptions of people with personality disorders based on thin slices of behavior. Journal of Research in Personality, 38(3), 216-229.‏

Orlet, C. (2007). The look-at-me generation. The American Spectator.‏

Paulhus, D. L. (1998). Interpersonal and intrapsychic adaptiveness of trait self-enhancement: A mixed blessing?. Journal of personality and social psychology, 74(5), 1197.‏

Russ, E., Shedler, J., Bradley, R., & Westen, D. (2008). Refining the construct of narcissistic personality disorder: Diagnostic criteria and subtypes. American Journal of Psychiatry.‏

Ryan, T., & Xenos, S. (2011). Who uses Facebook? An investigation into the relationship between the Big Five, shyness, narcissism, loneliness, and Facebook usage. Computers in Human Behavior, 27(5), 1658-1664.‏

Schmitt, D. P., & Buss, D. M. (2001). Human mate poaching: Tactics and temptations for infiltrating existing mateships. Journal of personality and social psychology, 80(6), 894.‏

Smock, A. D., Ellison, N. B., Lampe, C., & Wohn, D. Y. (2011). Facebook as a toolkit: A uses and gratification approach to unbundling feature use. Computers in Human Behavior, 27(6), 2322-2329.‏

Strelan, P. (2007). Who forgives others, themselves, and situations? The roles of narcissism, guilt, self-esteem, and agreeableness. Personality and Individual Differences, 42(2), 259-269.‏

Thelwall, M., Wilkinson, D., & Uppal, S. (2010). Data mining emotion in social network communication: Gender differences in My Space. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 61(1), 190-199.‏

Thompson, S. H., & Lougheed, E. (2012). Frazzled by Facebook? An exploratory study of gender differences in social network communication among undergraduate men and women. College Student Journal, 46(1), 88.‏

Twenge, J. M., Konrath, S., Foster, J. D., Keith Campbell, W., & Bushman, B. J. (2008). Egos inflating over time: a cross‐temporal meta‐analysis of the Narcissistic Personality Inventory. Journal of personality, 76(4), 875-902.‏

Vazire, S., & Funder, D. C. (2006). Impulsivity and the self-defeating behavior of narcissists. Personality and Social Psychology Review, 10(2), 154-165.‏

Wallace, H. M., & Baumeister, R. F. (2002). The performance of narcissists rises and falls with perceived opportunity for glory. Journal of personality and social psychology, 82(5), 819.

Yazdkhasti, F. (2011). The Relation between Perception of Social Interaction with Risk Taking and Anger Control in University Students. Developmental Psychology, 7(26), 187-91.‏

Young, K. S., & Rogers, R. C. (1998). The relationship between depression and Internet addiction. Cyber Psychology & Behavior, 1(1), 25-28.‏