مقایسه شادکامی، معنای زندگی و سرسختی روانشناختی در زنان بارور و نابارور شهر سنندج

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت و مدرس دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مدرس کردستان

2 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه شادکامی، معنای زندگی و سرسختی روانشناختی در زنان بارور و نابارور شهر سنندج صورت گرفت. با توجه به ماهیت موضوع، روش پژوهش از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه‌ آماری این پژوهش را زنان شهر سنندج تشکیل داد که در این پژوهش تعداد 197 نفر زن(100 نفر زن بارور و 97 نفر زن نابارور) به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه بود. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش T2 هتلینگ یا MANOAاستفاده شد. یافته­های تحقیق نشان داد که مقدار F در چهار متغیر(شادکامی38/6، وجود معنا در زندگی25/26، جستجوی معنا در زندگی52/27، سرسختی روانشناختی46/12) از لحاظ آماری معنی دار است. نتایج تحقیق بیانگر این بود که در بین زنان بارور و نابارور از لحاظ همه متغیرها تفاوت وجود داشت و ‌بیش‌ترین میزان تفاوت میانگین‌ها در زنان بارور و نابارور مربوط به متغیر سرسختی روانشناختی بود.

کلیدواژه‌ها


بشلیده، ک. مکتبی، غ، ح. تقی پور، م. (1386). تاثیر ناباروری بر شخصیت انسان. ششمین سمپوزیوم تخصصی باروری و ناباروری.

بهجتی اردکانی، ز. آخوندی، م، م. کمالی، ک. (1389). ارزیابی سلامت روان افراد نابارور مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری ابن سینا. فصل نامه باروری و ناباروری، دوره 11، شماره 4، 319-324.

رئیسی، ح. (1383). بررسی اثر بخشی آموزش شادمانی بر کاهش فشار خون بیماران مبتلا به فشار خون شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.

راستی، م. حسن زاده ، ر. میرزاییان، ب. (1391). مقایسه ویژگی‌های شخصیت و شادکامی در بین زنان بارور و نابارور. فصلنامه سلامت خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، دانشکده علوم پزشکی. دوره 1، شماره 2، 27-33.

رستگار، ع. ع. (1385). ارائه و تبیین مدل انگیزشی مبتنی بر معنویت:‌ مطالعه موردی دانشگاه تهران. رساله دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

رمضان زاده، ف. نور بالا، ا، ع. (1386). بررسی تأثیرات مداخلات روانپزشکی در بروز حاملگی زوجین نابارور. مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 65، شماره 8، 57-63.

عابدی، م. میرشاه جعفری، س، ا. لیاقتدار، م، ج. (1382). هنجاریابی پرسشنامه شادکامی آکسفورد در دانشجویان دانشگاه­های اصفهان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان، 4 (5)، 87- 84.

علی­پور، ا. نوربالا، ا، ع. (1378). بررسی مقدماتی روایی و پایایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد. فصلنامه اندیشه و رفتار، 18، 65-55.

غضنفری، ف. (1385). بررسی مقایسه­ای­ بهزیستی دانشجویان دختر و پسر بر حسب ارزیابی از هویت ­اجتماعی ­و هویت ­فردی. فصلنامه ­اصول بهداشت ­روانی، 8 (31)، 130-123.

فرزادفر، م. مولوی، ح. آتش­پور، ح. (1385). تأثیر آموزش شادمانی به شیوه­ی فوردایس بر کاهش افسردگی زنان بی سرپرست شهر اصفهان. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 30(4)، 50-39.

فلاح تفتی، ف. (1387). تاثیر آموزش هوش هیجانی بر افزایش شادکامی دختران خوابگاهی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

میراحمدی، ل. (1386). بررسی تأثیر زوج درمانی به شیوه خود تنظیمی بر خوش بینی و شادی زوجین. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.

نجمه، ح. (1390). اثر بخشی مدیریت استرس بر افسردگی، اضظراب و ناباروری زنان. مجله علوم رفتاری دوره 5، شماره 1، 55-60.

 

Alberktsen, G. (2003). Happiness and related factorsin pregnant women, deperiment of psychiatar, faculty of  mediene, Nomura municipal Hospital.

Davidson, R. J. (2001). Toward a biology of personality and emotion. Annals of the NeYork Academy of Sciences, (935), 191-207.

Deneve, K & Cooper, H. (1998). The Happy Personality: A Meta-Analysis of 137 Personality Traits and Subjective Well-Being. Psychological Bulletin. 124(2), 197-229.

Funk, S. C. (1992). Hardiness: A review of theory and research. Health Psychology, 11, 335-345.

Guillen, R. M. & Velazco, J. (2005). Exploring the relationship between happiness, objective and subjective well-being: Evidence frome rural Thailand.Paper presented at the capabilities and Happiness conference. 16-18 June.

Gwyther, L. P. (2006). Spirituality and caring for older family members. Southern Medical Journal, 99(10), 1080-1081.

Hope Walker, L. (1990). Religion Gives Meaning to Life, ( Philosophy, The Quser for truth Louis P. Pojmahed). United State Military Academy at West Pont, founthed.

Hung, C. (1995). Hardiness and stress: Acritical review. Maternal - Child Nursing Journal, 23,82-89.

Lantz, J. (2006). Resistance in family logotherapy. Contemporary Family Therapy, 14(5), 405-418.

Lantz, J & Robert, A. (2005). Meaning and family life cycle. Jornal of  Religion and Health, 33(2), 163-172.

Norton, N, E, L. (2006). Talking spirituality with family members: black and Latina/o children co-researcher methodologies. The Urban Review, 38(4), 313-320.

Ofra, M. (2004). Home Leaving to Military sevice: Attachment, concern, transfer of attachment function from present to peers, and adjustment. Journal of Adolescent Research, 19, 533-543.

Susniene, D & Jurkauskas, A. (2009). The concepts of quality of life and happiness-correlation and differences. Engine Economy, (3), 58-66.

 Van dan Akker, O, B. (2005). Coping, quality of lifeand psychological symptoms in three groupsofsub fertile women. patientEducdCouns. 57(2): 183-189.

Weiss, A. Bates, T. C. & Luciano, M. (2008). Happiness is a personal (ity) thing: The genetics of personality and subjective well-being in a representative sample. Psychological Science, 19, 205-210.