تأثیر شیوه یاد‌دهی گونه‌- مدار زبان انگلیسی از طریق ارتباطات سیّار بر توان تعلیم و تربیت مادران ایرانی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری زبانشناسی کاربردی، دانشکده‌ زبان و ادبیات خارجی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار دانشکده‌ زبان و ادبیات خارجی دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش شبه آزمایشی در سال 1392 با هدف پاسخ به این پرسش شکل گرفت که تا چه میزان ارتقای
دانش زبان انگلیسی مادران ایرانی به کمک تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات می تواند در سطح جهانی در جهت
اهداف فرزند پروری مؤثر واقع شود. در این راستا، با روش نمونه گیری غیر تصادفی 182 نفر از مادران ایرانی در
38 سال و با مدارک تحصیلی کاردانی و کارشناسی از رشته های مختلف انتخاب - شهر اصفهان از رده سنی 26
و به شکل تصادفی به دو گروه 91 نفری تقسیم شدند. آن ها از سطح متوسط پایین مهارت زبان انگلیسی
برخوردار بودند. با تلفیق تکنولوژی ارتباطات سیار با حوزه یاددهی و یادگیری، گروه اول از مادران به شیوه
آموزش عادی و گروه دوم به شیوه آموزش گونه -مدار، مهارت های خواندن و نوشتن زبان انگلیسی را در 21
جلسه مجازی فرا گرفتند. علاوه بر انجام آزمون بسندگی و آزمون های مستمر یادگیری، با کاربرد پرسشنامه،
پیمایشی نیز به منظور اطلاع از نگرش این مادران به کاربرد ارتباطات سیار در یاددهی و یادگیری صورت
پذیرفت. نتایج جمع آوری شده از عمل کرد و روی کرد آزمودنی ها از تأثیر معنادار آموزش گونه -مدار زبان
انگلیسی به عنوان زبان رابط بین المللی از طریق تکنولوژی ارتباطات سیار در ارتقای توان تعاملی مادران ایرانی
در برقراری ارتباط آسان با فرزندان، ترغیب آن ها به سمت مسیر صحیح یادگیری و اعتلای سطوح
سرمایه های فرهنگی آن ها حکایت داشت. از این رو کاربرد شیوه های نوین یاددهی و یادگیری همپآی
به کارگیری تکنولوژی های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری زبان انگلیسی اجتناب ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها


ابولحسنی، ز و پوشنه، آ. (1390). بررسی تطبیقی فرایندهای واژه‌سازی در دو دهه 1340 و 1370 شمسی در ژانر سیاسی مطبوعات. زبان پژوهی، 2(4): 1-31.

بشیریه، ح. (1378). نقد در حوزة عمومی [نقد کتاب، یورگن هابرماس، رابرت، هولاب]. تهران: نشر نی.

جعفری، ع. (1388). تأثیر تلفن همراه بر جوانان و خانواده. مقالات علمی آبشکوه. http://www.abeshkooh.persianblog.ir/page/maghalat

جلالی، س. (1384). درخشش زنان مسلمان در عرصه علم و فرهنگ در صدر اسلام. ماهنامه مسجد، شماره 99.
جوادی یگانه، م. (1391). پرسشنامه نقش موبایل در ارتباطات اجتماعی. تارنمای دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. http://www.mrjavadi.com

رستگارپور، ح. (1389). انگلیسی برای دانشجویان رشته روانشناسی. تهران: سمت.

رضائیان، م. (1391، 20 آذر). ورود به دنیای ارتباطات با آموزش سواد رسانه‌ای. روزنامه ایران، شماره 5246. http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2637922

زارع، م؛  امینی‌لاری، م و بهمنی، س. (1388). سنجش و ارزیابی (تحلیل) آموزش الکترونیکی. مجموعه مقاله‌های همایش اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی. تهران: دانشگاه علم و صنعت.

 شکرخواه، ی. (1388). مفاهیم: سواد رسانه‌ای چیست؟ همشهری آنلاین. http://hamshahrionline.ir/details/83516

کریمی، غ. (1389). سخنرانی دبیرکل کمیسیون ملی آیسسکو در مرکز مطالعات عالی بین‌المللی. ماهنامه دانشگاه تهران، شماره 74.

کشانی، غ. (1390). بخشی از میراث مشترک بشری در زبان پارسی و همسایگان دور نزدیکش. تارنمای شخصی www.adamekhoshoonat.blogspot.com

منادی م. (1378). آموزش و پرورش در آستانه قرن 21. مجموعه مقالات دومین همایش علم در آستانة قرن 21. مشهد: مرکز علمی فرهنگی دارالفنون توس.

 

Berry-Bravo, J. (1991). Tuning in to live Spanish-language broadcasts. Hispania, 74(1), 199-201.

Bevan, G., & Matsuo, C. (2002). Two approaches to genre-based writing Instruction: A comparative study, Japan Association for Language Teaching National Conference, Japan, Retrieved from http://www.adm.fukuokau.ac.jp/fu844/home2/Ronso/Jinbun/L38-1/L3801 _0155.pdf

Castellan, Y. (1986). La famille, Que sais-je? No 1995.

Coe, N., & Fowler, W. S. (1976). Nelson English language tests. London: Butler and Tanner Ltd.

Dodson, F. (1972). Tout se joue avant six ans. Paris. Robert Lafon.

Dunnigan, M. (2014). Why learning foreign languages is a 'crucial' skill. E-classroom news, 1-4.

Giddens, A. (2001) .Sociology. Cambridge: Polity Press.

Giffo-Levasseur, Anne-Marie, (1995). Confrontation des familles et des institutions éducatives : une enquet dans une cité HLM. In : Ethnologie.

Hasan, R. (1989). The structure of a text. In M. A. K. Halliday, & R. Hasan (Eds.), Language, context, and text: Aspects of language in a social semiotic perspective (pp. 56-69). Oxford: Oxford University Press.

Hidayati, N. U. (2010). Improving students' ability in writing procedure text using realia. (BA thesis, English Language teaching Department of Tarbiah Facualty, Walisongo, Semarang.

Hudson, R. A. (1996). Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Huff, T. E. (1984). Max weber and the methodology of social sciences. New Jersey: Transnational Books.

Jalilifar, A. R., & Beitsayyah, L. (2011). Genre analysis of enquiry letters across cultures: Perspectives on rhetorical structure. Concentric: Studies in Linguistics, 37(2), 309-333.

Matsuo, C., & Bevan, G. (2002). Two approaches to genera-base writing instruction. Retrieved from www.adm.fukuoka-u.ac.jp /.../L3801 _0155.pdf

Mohammadi, M. J., Hekmatshoare Tabari, B., & Ketabi, S. (2012). Cultural appreciation through reading English. Isfahan: Isfahan University Publication.

November, A. (2014). Why foreign languages are a 'crucial' skill. Technology News & Innovation in K-12 Education, 17(4), 21-23.

Rui-ying, L. O. Y. (2004). The effects of genre-based instruction on EFL readers. HKBU Papers in Applied Language Studies, 8.

Swales, J. (1990). Genre analysis: English in academic and research settings. Cambridge: Cambridge University Press.

Wilska, T. A. (2003). Mobile phone use as part of young people's consumption styles. Journal of Consumer Policy, 26, 441-463.

Zare-ee, A. (2009). The effects of teaching genre moves on EFL learners' performance in letter writing. Pazhuhesh-e Zabanha-ye Khareji, 49, 43-64.