بررسی رابطه بین عزت نفس و ساختار قدرت خانواده در میان زنان رضایت مند و متقاضی طلاق شهر بندرعباس

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه هرمزگان ،گروه راهنمایی و مشاوره

2 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه هرمزگان ،گروه راهنمایی و مشاوره ،دانشکده رودکی،شهر بندرعباس

3 . استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه هرمزگان ،گروه راهنمایی و مشاوره ،دانشکده رودکی،شهر بندرعباس

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عزت نفس و ساختار قدرت در میان زنان رضایت مند ومتقاضی طلاق شهر بندر عباس بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه زنان متاهل رضایت مند از زندگی زناشویی و زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به دادگاه خانواده و مرکز کاهش طلاق شهر بندرعباس بوده اند. روش نمونه گیری این پژوهش از نوع سهل الوصول، شامل 160نفر که 80 نفر رضایت مند و 80 نفر متقاضی طلاقبود. برای تحلیل یافته‌های پژوهش از آزمون رگرسیون خطی چند متغیری به روش همزمان استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که متغیر عزت نفس پیش بینی کننده معنی­داری برایمتغییر ساختار در میان زنان رضایت مند و متقاضی طلاقمحسوب می­شود. نتایج نشان داد که ابعاد عزت نفس شامل عزت نفس اجتماعی، خانوادگی پیش بینی کننده معنی­داری برای متغیر قلمروهای خانواده در گروه زنان رضایتمند محسوب می­شوند. در حالیکه در گروه زنان متقاضی طلاق هیچکدام از ابعاد عزت نفس برای متغیر قلمروهای خانوادهپیش بینی کننده معنی­داری نبودند. همچنین نتایج نشان داد که در گروه زنان رضایتمند تنها عزت نفس کلی پیش بینی کننده معنی­داری برای متغیر ساختار قدرت در خانواده است. در حالیکه در گروه زنان متقاضی طلاق، بعد عزت نفس خانواده پیش بینی کننده معنی‌داری برای متغیر ساختار قدرت در خانواده بود. به طور کلی یافته­ها نشان داد که ابعاد متفاوتی از عزت نفس در دو گروه زنان رضایتمند و متقاضی طلاق، پیش بینی کننده ساختار قدرت در خانواده هستند. 

کلیدواژه‌ها


 باقری، م، شریفیان، ه و ملتفت، ح. (1388). بررسی تاثیر اشتغال زنان برهرم قدرت در خانواده.فصلنامه خانواده پژوهی، 5 : 247262

 توسلی، ا، سعیدی، و. (1390). تاثیر اشتغال زنان بر ساختار قدرت در خانواده‌های شهر ایوانکی، زن در توسعه و سیاست، 9 : 133 149

 حسن‌زاده، ر، ایمانی‌فر، پ. (1389). رابطه خلاقیت و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی نوجوانان و جوانان، مجله تخصصی جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی ساری، 1 : 57

 رضایی، ل. (1389). تاثیر میزان عزت نفس بر بهداشت روان زنان شاغل در کارخانه زیمنس شیراز و زنان غیر شاغل، فصلنامه تازه‌های روانشناسی صنعتی / سازمانی، 1 : 20

 رمضانی، م. دولتیان، م، شمس، ج و علوی مجد، ح. (1390). بررسی همبستگی عزت نفس با اختلال عملکرد و رضایت جنسی در زنان، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، 14 : 59

 ریتزر، ج. (1387). نظریه‌های جامعه شناسی در دوران معاصر،جلد اول، ترجمه:  محسن ثلاثی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات علمی

 زارع شاه آبادی، ا، ماندنی، ر. (1392). عوامل مؤثر بر قدرت تصمیم گیری زنان در خانواده‌های شهر سپیدان، نشریه زن در توسعه و سیاست،11: 275293

 زنجانی زاده اعزازی، ه، صنعتی، ن، اسماعیلی یزدی، ف. (1391). سنجش میزان قدرت تصمیم گیری زنان در خانواده و عوامل مؤثر بر آن، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 16 : 1126

 ساروخانی، ب. امیرپناهی، م. (1385). ساختار قدرت در خانواده و مشارکت اجتماعی،پژوهش زنان، 3: 3441

 شاهدی فر، ن، شریفیان، م، فروزان، آ و بیگلریان، ع. (1389). مواجه با خشونت جسمی والدین با یکدیگر و ارتباط آن باعزت نفس، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، 9 : 277 294

 عنایت، ح، رئیسی، ط. (1391). سنجش عوامل موثر بر توزیع قدرت در خانواده. زن در توسعه و سیاست، 10: 2326

 کلانتری، م، ترکان، ه و مولوی، ح. (1385). بررسی اثر بخشی گروه درمانی به شیوه تحلیل تبادلی بر رضایت زناشویی، فصلنامه خانواده پژوهی، 2 : 386387

 گروسی، س. (1387). بررسی ساختار قدرت در خانواده‌های شهرستان کرمان، مطالعات زنان، 6 : 1013

 محمدی، ش، پور دهقان، م و محمودنیا، ع. (1387). رابطه بین عزت نفس و رضایت زناشویی معلمان مدارس راهنمایی، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی، 4: 702

 ملکیان، م، ذنوزی، ه و کشاورز، م. (1388). کمال گرایی وعزت نفس در نخبگان علمی، ورزشی و افراد نخبه شهر تهران، دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان، 41: 4366

 مؤید فر، ه. (1386). رابطه سبک‌های دلبستگی و عزت نفس اجتماعی، مطالعات روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا، 1 : 6061

 نایبی، ه و گلشنی، م. (1392). تأثیر منابع در دسترس زنان بر قدرت تصمیم گیری در خانواده، نشریه زن در توسعه و سیاست، 1: 135152

 

Bhaswati, Das. Deepshikha, Tarai. (2011). Women’s decisionmaking play an important role in determining her reproductive health and fertility havior»,Journal of Social Change, University of New Dehli, Vol 41, PP 233249.

Blood, Robert O. and D. M wolf. (1960). Husband and Wives,Gellencoe Illinois: the free press. pp. 334336.

Bradshaw, Sara. (2013). Women’s decisionmaking in rural and urban households in Nicaragua, Environment and Urbanization, London.

Connell, R. W. (2002). Gender. Cambridge. UK: Polity Press.

Cooper smit ,S (1967). The antecedents of self – esteem. W. H. free man and company Sanfroncisco.

GazsoWindle, Amber, and Julie Ann McMullin. (2003). Doing Domestic abour: Strategizing in a Gendered Domain. Canadian Journal of Sociology 28(3): 341–366.

Greenstein, TheodoreN. (1996). Husbands’ Participation in Domestic Labor: InteractiveEffects of Wives’ and Husbands’ Gender Ideologies. Journal of Marriage and theFamily 58(3): 585–596.

Jan, Muzamil. Akhtar, Shabina. (2008). An Analysis of DecisionMakingPower Among Married and Unmarried Women, Institute of  Home Science,University of Kashmir, 2 (1),PP 4350.

Jory, B. , Yodanis, C. L. (2006). Power – Family Relationships Marital Relationships, in http: //family. jrank. org/pages/1316/Power. html.

Kulik, Liat. )2002). The Impact of Social Background on GenderRole Ideology: Parents’ Versus Children’s Attitudes. ” Journal of Family Issues 23(1): 53–73.

Miller, Richard B. (2008). Who Is the Boss? Power Relationships in Families, Provo, Utah, Brigham Young University.

Ndubisi, Nelson Oly, and Jenny Koo. (2006). Family Structure and Joint Purchase Decisions: Two Product Analysis. Management Research News 29(1–2): 53–65.

Quek, K. M. and KnudsonMartin, C. (2008). Reshaping Marital Power: How DualCareer Newlywed Couples Create Equality in Singapore, Journal of Social and Personal Relationships, 25 (3), 511.

Schieman, S. (2002). Socioeconomic ,Status Job Conditions, and WellBeing: SelfConcept Explanation for GenderContingent Effects. Journal of Social Science, 4344, 627.

VivesCases, C. , & et al. (2009). Verbal marital conflict and male domination in the family as risk factors of intimate partner violence, Trauma Violence and Abuse, v 10, p. 171180.

Xu, Xiaohe, and ShuChuanLai. (2002). Resources, Gender Ideologies, and Marital Power: The Case of Taiwan. Journal of Family Issues 23(2): 209245.

Zuo, Jiping, and YanjieBian. (2005). Beyond Resources and Patriarchy: Marital Construction of Family Decision Making Power in PostMao Urban China. ” Journal of Comparative Family Studies 36(4): 601–622.