پیش‌بینی و میزان شیوع افسردگی بعد از زایمان بر اساس استرس ادراک شده دوران بارداری در زنان شهرتبریز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم و تحقیقات. گروه روانشناسی بالینی.تبریز،ایران

2 دکترای تخصصی روانشناسی (استادیار)، گروه روانشناسی، واحد سراب،دانشگاه آزاداسلامی، سراب، ایران

چکیده

استرس‌های دوران بارداری در سبب شناسی افسردگی پس از زایمان، همواره مورد نظر بوده است. این پژوهش با هدف تعیین پیش بینی و میزان شیوع افسردگی پس ار زایمان بر اساس استرس ادراک شده در دوران بارداری انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی زنان باردار با بارداری 40-37 هفته از فروردین تا تیر ماه سال1394 شهر تبریز بود. در این مطالعه همبستگی، تعداد 100 نفر از جامعه آماری، با روش غیرتصادفی انتخاب و بعد از غربالگری برای افسردگی زمینه‌ای به پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن پاسخ دادند. 4-6 هفته بعد از زایمان، 85 نفر از افراد نمونه به پرسشنامه افسردگی بعد از زایمان ادینبورگ پاسخ دادند.، داده‌های جمع آوری شده توسط آزمون‌های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین استرس ادراک شده و افسردگی بعد از زایمان، همبستگی مثبت و قوی وجود داشته به طوری که استرس ادراک شده می‌تواند 32 درصد از تغییرات افسردگی بعد از زایمان را تبیین کند. در این تحقیق شیوع افسردگی بعد از زایمان 4/22درصد به دست آمد. بنظر می‌رسد می‌توان با غربالگری زنان باردار در معرض استرس و با آموزش شیوه‌های مقابله‌ای سازش یافته در مقابل استرس از ابتلا زنان به افسردگی بعد از زایمان پیشگیری کرد. 

کلیدواژه‌ها


انجمن روانپزشکی آمریکا (1394). راهنمای تشخیصی و اختلالات روانی، ترجمه: فرزین رضاعی، علی فخرایی، آتوسا فرمند،علی نیلوفری، ژانت هاشمی آذر و فرهادشاملو. (2013). چاپ پنجم، تهران: انتشارات ارجمند

بهروزی، ناصر، شهنی، منیجه و پورسید، مهدی (1390). رابطه کمال گرایی، استرس ادراک شده و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی، مجله راهبردفرهنگ، 20، 90-76

پورافکاری، نصرت اله (1393)، نشانه ‌شناسی بیماری‌های روانی برای دانشجویان روانپزشکی وروانشناسی، تهران: نشر آزاده

حق جو سروستانی، ریحانه (1389). بررسی ارتباط راهبردهای مقابله با استرس ومیزان اضطراب بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس به تفکیک سیر بیماری، شهرستان فسا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دیماتئو. رابین (1392). روان شناسی سلامت، ترجمه: کیانوش هاشمیان وکریم جباری، تهران: انتشارات سمت

رحمانی. فرناز، سید فاطمی. نعیمه و اسدالهی. ملیحه (1390). افسردگی بعد از زایمان، نشریه پرستاری ایران، 24(72) :87-78

ﺳﭙﻬﻮﻧﺪ، ﺗﻮﺭﺝ؛ ﮔﯿﻼﻧﯽ، ﺑﯿﮋﻥ و ﺯﻣﺎﻧﯽ، ﺭﺿﺎ، (1387)، رابطه استرس ادراک شده و سلامت عمومی با توجه به سبک‌های تبیین،مجله روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 85، 44-27

شیرازی آریا، ریحانه (1388)، بررسی ومقایسه خودکنترلی بالا وپایین در رابطه با شیوه‌های مقابله با استرس درمیان دانشجویان دانشگاه‌های تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا

صالحی فدری، جواد (1373). اثر تعدد نقش واحساس رضایت از آن برمیزان عزت نفس وفشار روانی در دبیران زن، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، تهران، دانشگاه تربیت مدرس

مهرابی گالش کلامی، پیمانه (1390)، بررسی استرس ادراک شده و خود کارآمدی در بیماران مبتلا به درد مزمن ناحیه تحتانی کمر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان

ﻧﯿﮏﭘﻮﺭ، ﻣﺮﯾﻢ؛ ﻋﺎﺑﺪﯾﺎﻥ، ﺯﻫﺮﺍ؛ ﻣﺨﯿﺮ، ﻧﻐﻤﻪ؛ ﺧﺎﻟﻘﯽ، ﺯﻫﺮﺍ؛ ﺑﻨﯽﺣﺴﯿﻨﯽ، ﺳﯿﺪﻩﺯﻫﺮﺍ و ﺍﺑﺮﺍﻫﯿمﺯﺍﺩﻩ، ﺳﻌﯿﺪ. (1391)، رابطه افسردگی بعد از زایمان با نوع زایمان، فصلنامه ﺍﺻﻮﻝ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻧﯽ (35)،64-35

 

Brummelte, S. , & Galea, LA. (2010). Depression during pregnancy and postpartum: contribution of stress ovarian hormons. Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry, 34:766-767 http://doi. 10. 1016/j. pnpbp. 2009. 09. 006

Cattaruzza, A. (2014). Difficulties in the Treatment of Depression During Pregnancy and Postpartum Depression. Journal of Infant ,Child and Adolescent Psychotherapy ,13:75-87- http://dox. doi. org/10. 1080/15289168. 2014. 880296

Cohen,S. ,Kamarck ,T. ,&Mermelstein, R. (1983). Aglobal measure of perceived stress, Journal of Health and Social Behavior ,24,385-39

Crowin, EJ. , Kohen, R. , Jarrett, M. ,& Stafford, B. (2010). The heritability of postpartum depression. Biol Res. Nurs ,12:73-83 http://doi:10. 1177/1099800410362112

Norhayati,M. ,Hazlina,N. ,Asrene,A. ,&Emilin,W. (2015). Magnitude and risk Factors for Postpartum semptoms :A literature review. Journal of Affective Disorders,175,34-52.    http://dx. doi. org/10. 1016/j. jad 2014. 12. 041

O'Hara, M. W. ,&Wisner, KL. (2014). Perinatal mental illness,definding,description and aetiology. Best Pract. Res Clin. Obstet. Gynaecol 28:3-12                

Olah,M. ,& Barry,M. (2014). Antenatal Stress:An Irish case study. Journal Midwifery ,(30),315-316  http://dx. doi-org/10. 1016/j. midw. 2013. 03. 014

Payne, J. L. , Palmer, J. T. , &Joffe, H. (2009). A reproductive subtype of depression: conceptualizing models and moving toward etiology. Harvard Rev. Psychiatry 17,72-8

   http://doi: 10. 1080/106732209028997

Schiller,CE,,Brody, S. M. ,&Rubinow,DR. (2015). The rale of reproductive hormones in Postpartum Depression ,CNS Spectrums,20;48-59

Staneva, A. ,Bogossian ,F. , &Pritchard, M. (2015). The Effects of Maternal Depression ,Anxiety and Perceined Stress during Pregnancy on Preterm Birth:A Systematic review ,Journal Woman and Birth,15:400-407           

Stoyva. J ,Carlson. J. (1993). A coping /Rest Model of Relaxation and Stress Management. New York: -Free Press. 51

Toohey ,G. (2012). Depression During Pregnancy and Postpartum, Clinical Obstetric and Gynecology ,55(3),788-797- Www. Clinicalobgyn. com

Werner,E, Miller, M. & Osborn, L. (2015). Preventing Postpartum Depression: review and recommendation, Arch Womens Ment Health. 18:41- 60

Yim, S. ,Stapleton, R. ,&Gurdino, M. (2015) ,Biological and psychosocial Predictors of Postnatal Depression systematic Review and call for Integration ,Ann. Rev. Clin. Psychol ,11;99-137 http://doi. 10. 1146/annurcv-clinpsy-101414-020426

Zenclussen, A. C. (2013). Adaptive immune responses during pregnancy. Am. J. Reprod. Immunol 69:291-303- http://doi. 10. 111/aji. 12097