مقایسه نیمرخ روانی زنان مصرف کننده مواد صنعتی، سنتی و بهنجار در شهر زنجان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان ،ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

 هدف از پژوهش حاضر، مقایسه نیمرخ روانی زنان مصرف کننده مواد صنعتی، سنتی و سالم بر اساس آزمون MMPI بود. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی مقایسه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی معتادان زن شهر زنجان بود که از بین آن ها به صورت نمونه در دسترس و داوطلبانه، 30 نفر از زنان مصرف کننده مواد صنعتی و 30 نفر از زنان مصرف کننده مواد سنتی انتخاب شدند. همین تعداد از افراد عادی بدون هیچ گونه سابقه وابستگی به مواد به عنوان گروه مقایسه به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. آزمودنی‌ها بر اساس متغیرهای سن، جنس و تحصیلات به صورت همتا انتخاب شده بودند. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسشنامه شخصیتی چند محوری مینه‌سوتا(MMPI)بود. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانووا) نشان داد که بین سه گروه مصرف کننده مواد صنعتی، مواد سنتی و بهنجار در مقیاس‌های هیپوکندری، افسردگی، انحراف اجتماعی، پارانویا، ضعف روانی، اسکیزوفرنیا و هیپومانی تفاوت معنی داری وجود دارد. در این بین، تنها مقیاس هیستری بین سه گروه تفاوت معنی دار نشان نداد. نتایج نشان دهنده آن است که مصرف کنندگان مواد سنتی، مصرف کنندگان مواد صنعتی بسته به نوع مصرفشان اختلالات خاصی را نشان می‌دهند، لذا به درمانگران پیشنهاد می‌شود در درمان سوء مصرف مواد، اقدامات درمانی در این زمینه را نیز در نظر بگیرند.

کلیدواژه‌ها


آجیل چی، بیتا، نادری، امیر و قائمی، فاطمه (1389). رابطه ویژگی‌های شخصیتی زنان معتاد با نظم اجتماعی. فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، شماره چهارم، سال دوم، 2-21.

بوالهری،جعفر، طارمیان، فرهاد، پیروی،حمید و قاضی طباطبایی، محمود (1385). شیوع شناسی مصرف مواد در میان دانشجویان شهر تهران و بررسی عوامل خطر و حفاظت کننده. دفتر مشاوره دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی.

پارسانیا، زینب؛ فیروزه، مهری، تک فلاح؛ لیلا؛ محمدی سمنانی، سعید؛ جهان، الهه و امامی، عاطفه (1391). بررسی اختلالات شخصیت در افراد دارای اختلال سوء مصرف مواد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی. دوره 22 ، شماره 2. صفحات 152 تا 156.

حاجی حسنی، مهرداد، شفیع آبادی، عبداله، پیرساقی فهیمه، کیانی پور، عمر (1391). رابطه بین پرخاشگری، ابراز وجود و افسردگی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، دوره 13، شماره 3، پیاپی 49، 65-74.

حسینی، شیوا و فقیهی، علی (1384)، شناخت و بررسی عوامل اعتیاد جوانان با مواد مخدر،ماهنامه طبیب مردم،سال ششم،شماره1، 38-55.

خادمیان، طلیعه و قناعتیان، زهرا. (1387). بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتیاد زنان معتاد به مواد مخدر مراکز بازپروری و کاهش آسیب زنان شهر تهران (مراکز تولد دوباره، خانه خورشید). پژوهشنامه علوم اجتماعی. 2 (4): 59- 85.

رادفر، سید امین (1388). مروری عملی بر تعاریف اعتیاد، فصلنامه اعتیاد،3(9)،87-90.

رضا خانی مقدم، حامد، شجاعی زاده، داورد، لشگرآرا، بهنام، سواد پور، محمدتقی و صحبت زاده، رزاق (1391). مقایسه مصرف مواد مخدر و علل گرایش به آن در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران. مجله دانشگاه علوم پزشکی، دوره 8، شماره 7، صص 2-10.

زرگر،یدالله (1385). ساخت مقیاس ایرانی آمادگی اعتیاد. مجموعه مقالات دومین کنگره انجمن روانشناسی ایران ، 401-398.

صابری، هایده؛ استوار، زهرا و خادمی شاهکلایی، محمدعلی. (1390). مقایسه سبک‌های اسنادی و ویژگی‌های شخصیتی مردان معتاد و غیر معتاد. فصلنامه پژوهش اجتماعی. ویژه نامه، 4: 119- 130.

صرامی، حمید، قربانی، مجید و مینویی، محمود (1392). بررسی چهار دهه تحقیقات شیوع شناسی اعتیاد در ایران، اعتیاد پژوهی، دوره 7، شماره 26، 52-29.

صفاتیان، سعید (1382). آشنایی با مواد صناعی. اعتیادآور، تهران: دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر

عرفانی، نصراله و پورسینا، محمد. (1392). مقایسه نیمرخ شخصیتی معتادان گمنام و غیرگمنام زندانی مرد. فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد، سال هفتم، شماره بیست و پنجم: 73- 88.

فاضلی عصمت و مولودی فاطمه (1388). بررسی مصرف مواد مخدر و اعتیاد در میان معتادان ایرانی. نشر پارسی.

فتحی، غلامرضا (1385)، هنجاریابی پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا (MMPI) بر روی دانش آموزان دوره ی متوسطه استان لرستان.

فیست، چس و فیست، گریگوری (2013). نظریه‌های شخصیت، ترجمه: یحیی سید محمدی، تهران: نشر روان.

کاظمی، مهناز (1383). اثربخشی آموزش گروهی به شیوه شناختی بر کاهش اختلالات خلقی در بین کارگران 25 تا 35 ساله کارخانه‌های سنگبری شهرک صنعتی محمودآباد اصفهان – پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی.

مارنات، گری گراث.(1382). راهنمای سنجش روانی. ترجمه: حسن پاشا شریفی. تهران: انتشارات رشد.(انتشار به زبان اصلی1990)

ممتاز، فریده (1381). انحرافات اجتماعی، نظریه ها و دیدگاه ها، تهران: سهامی انتشار.

میلانی فر، بهروز. (1380). بهداشت روانی، تهران، نشر قدس.

نوری، رویا؛ رفیعی، حسن؛ نارنجی ها، هومان؛ سلیمانی نیا، لیلا؛ میرابی، پروانه. (1387). بررسی عوامل تاب آوری زنان همسر معتاد در زندگی با مرد معتاد، مرکز تحقیقات و سوءمصرف مواد (داریوش) دانشگاه بهزیستی و توانبخشی.

Abigail, K. M., Trusandra, E., Taylor, M. D., Fasam, M., Andrea, G., Barthwell, D., Fasam, J. W., & Vera, L. (2010): Substance Use and Women`s Health, Journal of Addictive Diseases, 29: 2, 139-163.

Ball, S. A. (2005). Personality traits, problems, and disorders: clinical applications to substance use disorders. Journal of Research in Personality, 39, 84-102.

Chassin, L., Hussong, A., & Beltran, I. (2009). Adolescent substance use. In R. Lerner, & L.

Fletcher, J. M. (2010). Adolescent depression and educational attainment: Results using

Kann, L., Kinchen, S., Shanklin, S., Flint, K. H., Hawkins, J., Harris, W. A., et al. (2014).Youth risk behavior surveillance—United States, 2013.MMWR,63(4).

Kaplan, H., & Sadocks B. (2007). Synopsis of psychiatry. 9th Ed. Lippincott Williams and Wilkins.

Mobini, M., Mofidi Tehrani, F., & Bahredar, M. J. (2015). Comparison of attachment styles and personality traits in two groups of patients with addiction and normal individuals. Journal of Renewable Natural Resources Bhutan, 14, 1608-4330.

Rahimi Movaghar, A., Nejatisafa, A. A., Mohammadi, M. R., & Sahimi Izadian, E. (2011). A qualitative study of specific needs of women for treatment of addiction. Iran J Psychiatry Clin Psychol , 17(2), 116-25.