نقش زنان در توسعه بازارهای مالی: شواهدی از ایران و کشورهای منتخب در حال توسعه

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه اقتصاد، تبریز، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

زنان به عنوان یکی از مهمترین سرمایه‌های انسانی در جامعه، نه تنها موضوع و هدف هر توسعه ای بشمار می روند؛ بلکه عامل تقویت‌کننده موثری در پیشبرد اهداف توسعه علی الخصوص توسعه بخش مالی می‌باشند. درواقع یکی از نشانه‌های توسعه هر جامعه ای، بازارهای مالی‌ای می‌باشد که توسط زنان راه اندازی و مدیریت می‌شود، که کشورهای درحال توسعه نیز از این مهم مبرا نمی‌باشند، لذا برنامه‌ریزی در جهت حضور فعال این سرمایه مهم انسانی و بهره‌برداری مطلوب جامعه از توانایی آنها، مسیر نیل به اهداف توسعه بازارهای مالی را در کشورهای درحال توسعه نیز ممکن و آسانتر می سازد. در این مقاله تأثیر جمعیت زنان، درآمد، تورم و پیشرفت تکنولوژی بر روی شاخصهای توسعه بازارهای مالی (از دریچه‌های بازارهای سرمایه و پول) برای 39 کشور منتخب در حال توسعه (البته با لحاظ ایران) طی دوره زمانی 1999 تا 2014 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای برآورد اثرات متغیرها، از تکنیک داده‌های پانلی با رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است، که زنان دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر روی شاخصهای توسعه بازارهای مالی می‌باشند. به طوری که ، زنان می‌توانند نقش قابل توجهی را در زمینه توسعه بازارهای مالی ایفا کنند. درآمد و پیشرفت تکنولوژی نیز دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر روی شاخص های توسعه بازارهای مالی می‌باشند، ولی تورم دارای تأثیر منفی و معنی دار می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


باسخا، م. (1393). تأملی اقتصادی در بحث افزایش جمعیت. قابل دسترسی در سایت: http://www.donya-e-eqtesad.com.

پایتختی اسکویی، س. ع.، آل عمران، ر. و حقیقت کاغذچیان، س. (1392). بررسی تاثیر آزادسازی مالی بر توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی  با تکیه بر تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته (مطالعه موردی: کشورهای منتخب در حال توسعه آسیایی). دومین کنفرانس ملی چالش‌های اصلی صنعت و تولید ملی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

پور ابراهیمی، آ. (1393). زنان سرمایه گذاران بهتری هتند یا مردان؟. قابل دسترسی در سایت: http://forum.talarebourse.com/search.php?searchid=538193.

جهانگرد، ا. و علی عسگری، س. (1390). بررسی اثر توسعه­ی مالی بر کارایی سیاست پولی در کشورهای توسعه و در حال توسعه. فصلنامه تحقیقات مدل­سازی اقتصادی، شماره 4: فص 148-168.

دیحیم، ح. و وهابی، م. (1382). دسترسی زنان به اعتبارات نظام بانکی. پژوهش زنان، شماره 7: ص 61-87.

طالب نیا، ق.، خان حسینی، د.، معزر ملاقاسم، ا. و نیکو نسبتی، م. (1391). بررسی تأثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت‌های صنعتی سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های تجربی حسابداری، شماره 5: ص 51-66.

فلاحتی، ع.، سهیلی، ک. و نوری، ف. (1391). اثر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره سیم: ص 133-163.

کاجی، ف. (1386). روش گشتاورهای تعمیم یافته در مدل‌های پانلی پویا. پایان نامه کارشناسی ارشد گروه آمار. دانشگاه اصفهان.

معصومی، ع. (1390). بررسی تأثیر سرمایۀ انسانی بر رقابت پذیر شدن بانک (مطالعۀ موردی بانک کشاورزی استان گلستان). اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، شماره دوم: ص 127-156.

 

Abdullahi, D. (2013). Effects of financial liberalization on financial market development and economic performance of the SSA region: An empirical assessment. Economic Modelling, No. 30, PP. 261-273.

Ehrlich, P.R., & Ehrlich, A.H. (2004). One with Nineveh: Politics,Consumption, and the Human Future. Island Press, Washington, DC.

Lee Y. M. & Whiting H. R. (2011). Technology, Intellectual Capital Disclosure and Cost of Capital. Afaanz Conference, Darwin, Australia ,PP. 1-33.

Remangi, J.& Quinones, B. (2007). Microfinance and Poverity Alleviation. Wellington House, london.

Trisnowati, Y. & Fadah, I. (2014). The Impact of Intellectual Capital on Bank’s Market Value and Financial Performance in Indonesia Stock Exchange. Available at: http://ssrn.com/abstract=2408325.

Uited Nations General Assembling. (1979). Role of microcredit and microfinance in the eradication of poverty. No.65/267, PP. 2-18.  

World Bank. (2015). World Development Indicators. Retrieved from http://www.worldbank.org/data/onlinedatabases.html.