رابطه باورهای دینی و سبک زندگی با کیفیت زندگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر زنجان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید بهشتی زنجان

چکیده

کیفیت زندگی شرایطی است که خوب زیستن را امکان پذیر می‌سازد، به نحوی که فرد در یک وضعیت مناسب جسمی، روانی و اجتماعی قادر به انجام فعالیتهای روزمره باشد. این پژوهش با هدف تعیین رابطه باورهای دینی و سبک زندگی با کیفیت زندگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر زنجان در سال1394 انجام گردید. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر زنجان ر سال تحصیلی 95-1394 بود. نمونه آماری شامل 380 نفر از جامعه فوق بود که با روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای 380 انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سبک زندگی میلر و اسمیت، مقیاس کوتاه ارزیابی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و پرسشنامه عمل به باورهای دینی (معبد) می‌‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین باورهای دینی با کیفیت زندگی دانش آموزان دختر رابطه وجود دارد (573/0r= و01/0p<)، بین سبک زندگی با کیفیت زندگی دانش آموزان دختر رابطه وجود دارد (928/0r= و01/0p<) وکیفیت زندگی دانش آموزان بر اساس سبک زندگی و باورهای دینی آنها قابل پیش بینی است (945/0r= و01/0p<). لذا می‌‌توان با بهبود سبک زندگی و باورهای دینی دانش آموزان، کیفیت زندگی آنها را ارتقا داد. 

کلیدواژه‌ها


احمدی، سیروس؛ میرفردی، اصغر؛ ابتکاری، محمد حسین. (1393). بررسی میزان کیفیت زندگی و ارتباط آن با هویت دینی(مطالعه موردی:  شهر یاسوج). فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال چهارم، شماره سیزدهم، زمستان1393.

اینگلهارت، رونالد. (1382). تحولاتفرهنگیدرجوامعصنعتی، ترجمه:  مریم وتر، تهران:  نشر کویر.

بالجانی، اسفندیار؛ کاظمی، مهدی؛ امانپور، الهام؛ تیزفهم، توران. (1390). بررسی ارتباط بین مذهب، سلامت معنوی، امید و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان. فصلنامه پرستاری و مامایی مشهد، دوره اول، شماره1.

توسلی، غلامعباس؛ رشد ی، ابوالفضل. (1385). بررسی سطح دینداری و گر ایش های دینی دانشجویان مطالعة موردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر. مجلةجامعه شناسی ایران، دورة7. شماره 2. 96-118

جمشیدی‌ها، غلامرضا؛ عنبری، موسی ؛ محمدی، مهدی. (1392) بررسی ارتباط کیفیت زندگی با تغییرات دینداری دانشجویان. نشریهبررسیمسائلاجتماعیایران، دوره4، شماره 9، بهار و تابستان 1392.

جوادی آملی، عبدالله. ( 1389). سرچشمهاندیشه. ج 3. قم:  انتشارات اسراء.

چنی، د. (1382). سبکزندگی، ترجمه: حسن چاوشیان، نسخة چاپ نشده

خواجه نوری، بیزن؛ ریاحی، زهرا؛ مشاورات، سید ابراهیم(1390) رابطه دیندار یبا کیفیت زندگی جوانان (مطالعه موردی شهر شیراز). پژوهشنامه فرهنگی. سال12، شماره 14.

دالوندی، اصغر. (1391). بررسیوتبییننظرات، تجاربوادراکاتاساتید، روحانیونودانشجویاندانشگاهدرخصوصسبک‌های زندگیسلامتمحوردرفرهنگاسلامی. طرح تحقیقاتی. تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

سراج زاده، حسین؛ محمد رضا، پویافر. (1388). دین و نظم اجتماعی:  بررسی رابطه دین داری با احساس آنومی و کج روی در میان نمونه‌ای از دانشجویان. مسائل اجتماعی ایران، سال16، شماره63.

شجاعی زاده، داوود؛ شریفی راد، غلامرضا؛ توسلی، الهه. ( ۱۳۹۰ ). بررسی سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت و رابطه آن با کیفیت زندگی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. پایان نامه دکترا، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

غفرانی، فاطمه و دیگران، (1390). بررسی نقش هوش معنوی در کیفیت زندگی دانشجویان. اولین همایش ملی بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، 13و14 اردیبهشت 1390.

فاضلی، م. (1389).. مصرفوسبکزندگی، تهران:  نشر صبح صادق.

فتاح زاده، ا. (۱۳۸۸). مقایسه کیفیت زندگی و عملکرد خانواده در کارکنان خشنود و ناخشنود پالایشگاه شازند اراک. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی اراک.

فیضی، آوات، حسینی، ریحانه سادات، غیاثوند، رضا، ربیعی، کتایون. (1390). بررسی ارتباط استرس و ابعاد مختلف سبک زندگی با کیفیت زندگی در افراد سی سال و بالاتر اصفهان و حومه. مجلهعلمیپژوهشیتحقیقاتنظامسلامت، دوره8. شماره 4. دانشگاه اصفهان.

مهدوی کنی، محمدسعید. (1387). دینوسبکزندگی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق. چاپ اول.

اله‌بخشیان، مریم. (1387). ‌ارتباط سلامت معنوی و کیفیت زندگی در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس. فصلنامه طبیب شرق، ش 3، 29- 33.

Ahmed, M. & A. Abdel-Khalek (2010). Quality of Life, Subjective Well-Being, and Religiosity In Muslimcollege Students, Quality of Life Research, vol. 19, N. 8:  1133-1143.

Balboni TA, Vanderwerker LC, Block SD, Paulk ME, Lathan C, Peteet J, etal. (2007). Religiousness and spiritual support among advanced cancer patients and associations with end-of-life treatment preferences and quality of life. Journal of clinical oncology.; 25 (5) : 555-60.

Basinski, A. , Stefanik, T. , Stadnyk, M. , Sheikh, A. & Vingerhoets, A. J. M. (2013). Influence of religiosity on the quality of life and on pain intensity in chronic pancreatitis patients after neurolytic celiac plexus block:  Case-controlled study. Journal of religion and health, 52, 276-284

Donald, A. (2002). What is quality oflife? clinical lecture in epidemiology University College London.

Human Development Report; UNDP ( 2010). Published for the United Nations Development Programme.

Krijcie, R. V. , Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30:  607-610.

Li. G. , Weng, Q. (2007). Measuring the Quality of Life in City of Indianapolis by Integration of Remote Sensing and Census Data, International Journal of RemoteSensing, Vol. 28, No. 2, 20 January 2007:  249-267

Lim J. & J. Yi. (2009). The Effect of Religiosity, Sprituality and Social Support on Quality of Life:  A Comprison Between Korean American and Korean Breast and Gynecologic Cancer Survivors, Oncology Nursing Forum, Vol. 36, No. 6:  699-708.

Lim, C. , Putnam, R. D. (2010). Religion, Social Networks, and Life Satisfaction, American Sociological Review, 75 (6):  914-933

 Mooldon, M. (2002). what are quality oflife measurement measuring? B- MY. ٣١۵ (١٣٠):  ۵۴٢-۵۴۵.

Mweemba, Prudencia. (2008). Quality of Life Among Rural and Urban Zambian men andWomen with HIV/AIDS, Dissertation Publishing, ProQuest,UMI, A dissertation submitted to the Kent State University College of Nursing.

Rippentrop AE, Altmaier EM, Burns CP. (2006). The relationship of religiosity and spirituality to quality of life among cancer patients. Journal of Clinical Psychology in Medical Setting. 13 (1) : 31-7.

Whitford, H. S, Olver, I. N. , Peterson, M. J. (2008), Spirituality as a core domain in the assessment of quality of life in oncology. Psychoncology. 2008 Nov,17 (11):  1121-8.

WHOQOL SRPB Group. (2006). A Cross-cultural Study of Spirituality, Religion, and Personal Beliefs as Components of Quality of Life. Social Science & Medicine, 62:  1486-1497.

Wildes,K. A. ,Miller,A. R. ,Majors,S. S. &A. G. Romirez (2009). The Religiosity/Sprituality of Latin Breast Cancer Survivors and Influence on Health- Related Quality of Life, Psychooncology, Vol. 18 (8):  831-840.

Zhao, B. (2004). Perceptions of Quality of Life and Uze of Human Services byHouseholds:  A Model, Dissertation, the Graduate School University of Kentucky.