مقایسه رضایت جنسی، تعهد زناشویی، صمیمیت زناشویی و تصویر بدن در زنان متاهل شاغل و خانه دار

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه روانشناسی، واحد اصفهان (خوراسگان) دانشگاه آزاد اسلامی

2 کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه رضایت جنسی،  تعهد زناشویی،  صمیمیت زناشویی و تصویر بدن در زنان متاهل شاغل در بانک های دولتی و زنان خانه دار شهر اصفهان انجام گرفت. روش تحقیق حاضر علی‌ مقایسه­ای و جامعه­ی آماری پژوهش متشکل از زنان متاهل شاغل در بانک و بانوان خانه­داری میباشد. حجم نمونه شامل 680 نفر که ازمیان آنان 290 نفر شاغل و 390 نفر خانه­دار به روش نمونه گیری در دسترس (سهل الوصول) انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه­های رضایت جنسی هادسون (1981)،  تعهد زناشویی آدامز و جونز (1997)،  صمیمیت زناشویی باگاروزی (2001) و تصویر بدن لیتلتون (2005) استفاده شد. برای تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه­ها از آزمون t برای گروه­های مستقل استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که بین زنان شاغل و خانه­دار در میزان رضایت جنسی،  تعهد‌زناشویی،  صمیمیت زناشویی و تصویر بدن تفاوت معناداری وجود دارد،  به این معنا که زنان شاغل در هر چهار متغیر نتایج بهتری را گزارش کرده­اند.

کلیدواژه‌ها


-      آرمان،  س. حسن­زهرایی،  ر. (1389). تشخیص و درمان اختلالات جنسی،  اصفهان: کنکاش.

-      ابراهیمی،  پ. ثنایی­ذاکر،  ب. نظری،  ع. (1390)، بررسی تاثیر آموزش غنی سازی ارتباط بر افزایش صمیمیت زوج­های هر دو شاغل. مجله علمی دانشگاه علوم پز شکی کردستان،  16: 43- 37.

-      اسلون­فیدر، شرلی. (1382)، بار سنگین زنان شاغل . برگردان مینا اعظامی. تهران: نشر البرز.

-      امانی . (1384). بررسی و مقایسه عزت­نفس زنان شاغل و خانه­دار شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

-      باگاروزی،  دنیس ای. (1386)، بهبود بخشی صمیمیت در ازدواج. ترجمه: رضازاده،  محمد رضا؛ پور نقاش تهرانی،  سید سعید،  انتشارات دانشگاه الزهرا(س).

-      حسن زاده،  رمضان. (1390)، روانشناسی خانواده،  عشق و ازدواج(مدیریت خانواده). تهران: نشرساوالان.

-      روحانی،  عباس،  ابوطالبی،  حمیرا. (1388)، رابطه رضایت زناشویی و شادکامی با نوع اشتغال زنان. تازه های روان شناسی صنعتی-سازمانی،  سال اول،  شماره اول،  55-62.

-      شاکرمی،  محمد. داورنیا،  رضا. زهراکار،  کیانوش. گوهری،  شیوا. (1393). تاثیر آموزش جنسی بر صمیمیت جنسی زنان متاهل . مجله روان­پرستاری،  2، 1:34-42.

-      شاه­سیاه،  مرضیه. بهرامی،  فاطمه. محبی،  سیامک. (1388). بررسی رابطه رضایت جنسی و تعهد زناشویی زوجین شهرضا. مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی، (پیاپی 43). 233-238.

-      عسگری،  پرویز. پاشا،  غلام­رضا. آذر­کیش،  مریم. (1390). مقایسه تعهد زناشویی،  رضایت جنسی و رضایت از زندگی زنان شاغل و خانه­دار. اندیشه و رفتار،  21: 60-53.

-      فکرت،  فرانک. ابراهیمی­نژاد،  غلام­رضا. رضوی­نعمت­اللهی،  ویدا. (1393). بررسی ارتباط بین تصویر بدنی و عزت نفس با سازگاری زناشویی در کارمندان زن دانشگاه علوم پزشکی کرمان. مجله بهداشت و توسعه،  4: 312- 304.

-      کوچکی­آباده،  مرجان. (1392). جامعه­شناختی عوامل موثر بر شکل­گیری تصویر بدنی منفی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد،  رشته مطالعات زنان دانشگاه اصفهان.

-      موحد،  مجید. محمدی،  نوراله. حسینی،  مریم. (1390). مطالعه رابطه بین رسانه­ها،  تصویر بدن و عزت نفس با عمل و تمایل به آرایش. مطالعات اجتماعی روان­شناختی زنان، (9)2:160- 133.

-      نائینیان،  محمد­رضا. نیک­آذین،  امیر. (1391). رابطه صمیمیت و رضایت جنسی با سلامت عمومی و بهزیستی شخصی : بررسی تفاوت­های جنسیتی و سنی. تحقیقات علوم رفتاری،  10،  7: 735-745.

-      نوابی­نژاد،  شکوه. 1378. روانشناسی زن. تهران: انتشارات جامعه ایرانیان.

-  Abbot, B. D. Barber, Bonnie. l. (2010), Em bodied image : gender differences functional and aesthetic body image among Australion adolencents. Body Image, 7: 22-31.

-  Adams, J. M. & Jones, W. H. (1997), The conceptualization of marital commitment: An integrative analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 72(5), 1177-1196.

-  Akhavi, M. (2003), The relationship between polyroles in marital communication in women. M. A thesis (in persion).

-  Bagarozzi , D. A. (2001), Enhancing intimacy in marriage. A clinician's guide, Brunner-Rout Ledge.

-  Alexandra E, Mitchell Angel M. Castellani Racheael L, Herrington Jane I, Josper Brian D, Doss Douglas K , Snyder. (2008). Predictors of intimacy couples discutions of relationship injuries: An observational Study . Journal of Family P sycology, 22(1), 21- 29.

-  Baghban, a. Moradi,M. (2003), The efficacy of family therapy on marital conflict in divorce request. Qartely of science & research: 16, 32-47. (in persion).

-  Bakhts S, Najafi S. (2010), Body image and sexual function : Coparsion betwin breast cancer patients. Proced soc Behav Sienc, 5: 14. 93-7.

-  Bartley, S. J. Judge, W, & Judge S. (2007), Antecedents of marital happiness and career satisfaction: An empirical study of dual career managers. Journal of business and public affairs, 1(1); 1-14.

-  Cash, T. F, Jacatdar, T. A. Williams, E. Feming. (2004), The body image quality of life Inventory: further validity with college men and women: Body Image, 1:279-287.

-  Edatati A, Redzuan M. (2010), Perception of women towards family values and thei marital satisfaction. Jornal of American Science, 6(4) 7- 132.

-  Erilmaz A, Atak H. (2011), Investigation of romantic intimacy in emerging adulthood in terms of self esteem, Gender and gender role. Educational Science: Theory & Practice, 11(2), 595- 600.

-  Fallon, A. (1990). Culture in the mirror: socio cultural determinants of body image in: body image development, deviance and change (ed). By Clash, T. F. & Pruzinsky, T. B. P. . 80-109, New York: the Guilford press.

-  Gillen, Meghan M. (2015). Association betwin positive body image and indicators of mens and womens mental and physical health, Body Image, pages67- 74.

-  Harmon D, KH. (2005). Black men and marriaje: the impact of spirituality, religiosity and marital commitment on marital satisfaction. Un published doctoral dissertation: Alabama University.

-  Hook M. K, Gerstein L. H, Detterich L & Gridly B. (2003). How close are we? Measuring intimacy and examining gender differences. Journal of counseling & Development, 81, 462- 473.

-  Minnott KL, Pedwrsen D, Mannon S. (2010). The emotional terrain of parenting and marriage: emotion work and satisfaction. The social scienc Apr ; 47;747-61.

-  Nathawat, S. S. & Mathur, A. (2010). Marital adjustment and subjective well- being in india- Education Housewives and working women. The Journal of Psycology: Interdisciplinary and applied 127 (3): 353-358

-  Ratra A. & Kaura, P. (2004). Marital preparedness, marital satisfaction and economic status. Journal of Human Ecdogy, 15(1); 27-29.

Sanchez Fuentes. M, Santos Iglesias. p , Sierra J. C. (2014). A systematic review of sexual satisfaction. International Journal of Clinical and Health Psycology, 14(1): 67- 75.