بررسی مقایسه‌ای باورهای وسواسی و ویژگی‌های شخصیتی در معلمان زن با فرسودگی شغلی بالا و پایین

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه مشاوره وروانشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان‌شناسی تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده

هدف پژوهش بررسی مقایسه­ای باورهای وسواسی و ویژگی­های شخصیتی در معلمان زن با فرسودگی شغلی بالا و پایین بود. روش پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه­ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر فرهنگیان زن ناحیه 2 شهر تبریز بود که از این جامعه تعداد 100 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده­ها از پرسشنامه­های فرسودگی شغلی مازلاک، ویژگی­های شخصیتی مک­کری وکوستا و باورهای وسواسی انجمن وسواسی فکری و عملی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش از آزمون t گروه‌های مستقل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین باورهای وسواسی و مؤلفه­ها­ی آن با فرسودگی شغلی بالا و پایین معلمان تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بین ویژگی­های «روان­نژندی»، «برون­گرایی»، «دلپذیر بودن»، «باوجدان بودن» و «انعطاف‌پذیری» معلمان با «فرسودگی شغلی بالا و پایین» تفاوت معناداری وجود دارد (001/0<P).

کلیدواژه‌ها


- احمدی، محمد. (1386). بررسی روابط بین فرسودگی شغلی و سلامت روان شناختی در دبیران دبیرستانهای تهران. پایاننامه کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه تربیت معلم.

- آهنگر، احمد. (1385). بررسی میزان فرسودگی شغلی و رابطه آن با تیپ‌های شخصیتی مشاوران تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی.

- باباپورخیرالدین، جلیل؛ پورشریفی، حمید؛ هاشمی، تورج؛ احمدی، عزت اله. (1391). رابطه ی مؤلفه‌های فراشناخت و ذهن آگاهی با باورهای وسواسی دانش آموزان. مجله روان­شناسی مدرسه، 1(4): 23-38.

- جلالی فراهانی، مجید؛ سجادی، سیدنصراله؛ علی دوست قهفرخی، ابراهیم؛ اسلامی، یوسف. (1390). ارتباط بین ابعاد شخصیت و تحلیل رفتگی شغلی معلمان مرد تربیت بدنی شهر زنجان. پژوهش­های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، 1(1): 37-48.

- حسنی، فریبا. (1392). بررسی رابطه ویژگی­های شخصیت و سبک­های مقابله­ای با فرسودگی شغلی معلمان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

- علاقه بند، علی. (1393). مقدمات مدیریت آموزشی. تهران: نشر دوران.

- گروسی فرشی، محمدتقی. (1380). رویکردهای نوین در ارزیابی شخصیت، تبریز، انتشارات جامعه پژوه.

- لطفی­نیا، حسین؛ محسنی­نیا، حسین. (1389). بررسی رابطه ویژگی­های شخصیتی با فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی تبریز. مجله علوم تربیتی، 3(11): 93-106.

- وحدانی، محسن؛ محرم­زاده، مهرداد؛ سیدعامری، میرحسین. (1391). ارتباط بین ابعاد شخصیت (مدل 5 عاملی) و فرسودگی شغلی در معلمان مدارس استثنایی استان خراسان شمالی. مجله تعلیم و تربیت استثنایی، 112: 5-14.

-  Bakker, A.B., Vanderzee, K., Lewig, K. A., Dollard, M.F. (2006). The relationship between the big five personality factors and burnout: A study among volunteer counselors. The Journal of psychology, 146(1):31-50.

-  Brich, P. L. (2003). The need for an operational definition of burnout. Family and community Health, 6: 12-24

-Foa, E. B., & kozak. M. J. (1986). Emotional processing of fear: Exposure to corrective information, Psychological Bulletion, 99, 20-35.

-  Ghorpade, J., Lackritz, J., Singh, G. (2007), Burnout and personality: Evidence from Academia, Journal of Career Assessment, 15(2): 240-256.

-  Louw, G.J. (2014). Burnout, vigour, big five personality traits and social support in a sample of police officers. SA Journal of Industrial Psychology, 40(1): 11-16.

-Maslach, C., & Jackson, S. E. (1994). The measurement of experienced, J, occupational Behavior, No (2), vol (2), 99-113.

-Russel Altmaier , Velzen. (1987).Job-related stress, social support and among class room teachers burnout, APP. Psychobgy. 2(72), 269-274.

-Schaufeli, W. B. Maslack, C., & Marek, T. (1994).  Professional burnout: recent developments in theory and research (1 s+ e d), Washington: taylorand Francis, (P.P. 201-211).

-  Schell, B.H. and V.M. DeLuca. (1991). Task-Achievement, Obsessive-Compulsive, Type A Traits, and Job Satisfaction of Professionals in Public Practice Accounting,” Psychological Reports 69: 611-630.

-  Subburaj, A., Shunmuga, M., Sekar, M., Sumathi, P. (2012). Big five personality traits-a tool for managing stress. Tactful Management Research Journal; 1 (2): 1-6.

-  Tunde, A. O., & Onabanjo, O. C. (2013). Influence of Personality and Self-Esteem on Teachers’ Proness to Burnout Syndrome in Lagos Metropolis. American Journal of Applied Psychology, 1(1): 7-13.