بررسی تأثیر آموزش تنظیم هیجان با رویکرد اسلامی بر کاهش اضطراب زنان شهراصفهان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد،گروه مشاوره و راهنمایی،واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار،گروه روانشناسی واحد خمینی شهر(اصفهان) دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزش تنظیم هیجان با رویکرد اسلامی بر کاهش اضطراب زنان بود.  روش پژوهش از نوع نیمه تجربی دو گروهی پیش آزمون- پس آزمون می‌باشد، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان شهر اصفهان در سال1393 بود، که تعداد آزمودنی‌ها 40 نفر از زنانی که احساس اضطراب می کردند به روش داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند و به مدت 10 جلسه به گروه آزمایش آموزش داده شد.  جهت سنجش اضطراب آزمودنی‌‌ها از پرسشنامه اضطراب بک استفاده شد.  نتایج با روش تجزیه وتحلیل کو واریانس مورد تحلیل قرار گرفت.  نتیجه گرفته شد که آموزش تنظیم هیجان با رویکرد اسلامی بر کاهش اضطراب زنان موثر است.  بنابراین می توان از آموزش تنظیم هیجان با رویکرد اسلامی برای کاهش اضطراب زنان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


-   اسماعیلی ل، آقایی ا، عابدی م، اسماعیلی م.  (1390).  اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان بر سلامت روان دختران مصروع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان، خوراسگان، فصلنامه اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی); 5(20):31-42.

-   جان بزرگی، م.  (1378).  بررسی اثر بخشی روان درمانگری با و بدون جهت گیری مذهبی اسلامی و اضطراب و تنیدگی، مجله روانشناسی، شماره 4، ص 69-60 .  

-   حسنی، ح. (1384).  بررسی رابطه دینداری با سلامت روان و ترشح ایمنوگلوبین در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان، پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم تهران.  

-   ستارپور ف، احمدی ع، بافنده ح. (1393).  اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان برکاهش نشانه‌های افسردگی دانشجویان،مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، سال اول، شماره 1، تابستان 1393، 38-31

-   سرگلزایی، م؛ بلالی م؛ آزاد ر؛ اردکانی م، ثمری ع. (1382).  مطالعه فراوانی سوءمصرف مواد مخدر و ارتباط آن با وضعیت فردی و خانوادگی دانشجویان پزشکی مشهد.  فصلنامهرفاهاجتماعی.  سال سوم.  شماره9 :294-283.

-      شاملو، س. (1384). بهداشت روانی، تهران، انتشارات رشد.

-   شریفی، ط، مهرابی زاده هنرمند، م، شکرکن، ح. (1382).نگرش دینی و سلامت عمومی و شکیبایی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، مجله اندیشه و رفتار، سال یازدهم، شماره 1، صص 99- 89.

-      شفیع آبادی، ع، و ناصری، غ. (1389). .  نظریه‌های مشاورهوروان درمانی.  تهران: مرکز نشردانشگاهی.

-   صالحی، ا. ، باغبان، ا. ، بهرامی، ف.  و احمدی،  ا.  (1390 ).  رابطه بین راهبردهای تنظیم هیجان و مشکلات هیجانی با توجه به عوامل فردی و خانوادگی.  فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، 1 (1)، 18-1.    

-   کاویانی، ح . ، احمدی ابهری، س.  ع. ، دهقان، م . ، منصورنیا، م .  ع. ، خرمشاهی، م . ، قدیرزاده، م.  ر. ، دادپی، ع . ، و چهاردهی، ا. (1380).  شیوع اختلال‌های اضطرابی در جمعیت ساکن شهر تهران.  فصلنامۀاندیشهورفتار، 3، 11-4.

-   کاویانی، ح. ، و موسوی، ا.  (1394). ویژگی‌های روان سنجی پرسش نامه اضطراب بک BAI در طبقات سنی و جنسی جمعیت ایرانی .  مجلهدانشکده پزشکی.

-      گنجی م. (1392).  آسیب شناسی روانی بر اساس DSM-V( جلد 1 و 2).  تهران: نشر سالاوان.

-   نریمانی م، آریاپوران س، ابوالقاسمی ع، احدی ب. (1391).  اثر بخشی روش‌های آموزش ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر عاطفه و خلق جانبازان شیمیایی.  مجلهعلمیپژوهشیدانشگاهعلومپزشکیاراک، سال­15، شماره 2 ( شماره پیاپی 61 )­، ص107-118.

-  Ball, Diane M.  (2008),  An empirical investigation of the contribution of computer self-efficacy, computer anxiety, and instructors' experience with the use of technology to their intention to use emerging educational technology in traditional classrooms.  Nova Southeastern University, 2008, 142 pages, AAT 3297720.

-  Beck, A.  T. , Epstein, N. , Brown, G. , & Steer, R.  A.  (1988),  An inventory for measuring clinical anxiety: Psychometric properties.  Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56, 893-897.

-  Benson, H & Stark, M.  (1996),  Timeless healing: the power and biology of belief.  New York: Scribner.

-  Cheavens, J. S. ؛ Feldman, D. B. ؛ Gum, A. ؛ Michael, S. T.  & Snyder, C. R.  (2005),  Hope therapy in a community sample: A pilot investigation.  Social Indicators Research, 77.

-  Cicchetti, D. , Ackerman, B.  P.  & Izard, C.  E.  (1995),  "Emotions and emotion regulation­ in developmental psychopathology".  Development and Psychopathology, 7(3), 1-10.

-  Diener,E. ,Lucas,R. E. ,& Oishi,S. (2002),  Subjective well-being.  In R. C.  Snyder, S. J.  Lopez (Eds. ), Handbook of positive psychology.  Oxford: Oxford University Press.

-  Francis, L. J. and perarson, P,K. (1996), personality characteristics of student churchgoers ,personality people happier? A study among undergraduated . journal of personality individual Differences, New York: 23,199-204.

-  Gratz KL, Gunderson JG.  (2006),  Preliminary Data on an Acceptance-Based Emotion Regulation Group Intervention for Deliberate Self-Harm Among Women With Borderline Personality Disorder.  Behav Ther, 37(1): 25–35.

-  John OP, Gross JJ. (2004),  Healthy and unhealthy emotion regulation: personality processes, individual differences, and life span development. ; 72(6):1301–33.

-  Jorgensen RS, Johnson BT, Kolodziej ME, Schreer GE. (1996), Elevated blood pressure and personality: A meta-analytic review.  Psychol Bull; 120(2): 293–320.

-  Kalyani, K. M. (1993),  The Impact of Religious Beliefs and Practice on Aging: Across-cultural comparison.  Journal of Aging studiens.  11(z):101-114.

-  Lovin ,J,S(1994). Religion in aging and Health.  Theoretical foundation and Methodological frontiers.  California.  SAGE.  Publications inc

-  Pargament, K. I. , & Mahoney, A.  (2002), Spirituality.  In C.  R.  Snyder, & S.  J.  Lopez (Eds. ), Handbook of positive psychology.  Oxford: Oxford University Press.

-  Paul, Jane.  (2003),  Health and safety and the menopause, working through the change.  Retrieved from internet: www. TUC. Org.  (access: 2010).

-  Shives LR, Isaacs A.  (2002),  Basic Concepts of Psychiatric Mental-Health Nursing.  5th ed.  Philadelphia: Lippincott Co; 2002: 315

-  Thompson, R.  A.  (1991),  "Emotional regulation and emotional development".  Educational Psychology Review, 3, 269-307.