اثربخشی آموزش مولفه‌های نظریه معکوس برخلاقیت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ارومیه

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار گروه مشاوره، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر عبارت بود از تعیین اثربخشی آموزش مولفه‌های نظریه معکوس بر خلاقیت دانش‌آموزان مقطع متوسطه. روش مورد استفاده از نوع طرح‌های نیمه آزمایشی، روش پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل‌ می‌باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دبیرستان‌های ناحیه ۱ شهرستان ارومیه در سال تحصیلی 94-93‌ می‌باشد. روش انتخاب نمونه، نمونه گیری در دسترس بود یکی از دبیرستان‌های ناحیه 1 انتخاب شد و حجم نمونه مورد نظر30 نفر‌ می‌باشد که 15 نفر برای گروه گواه و 15 نفر برای گروه کنترل بطور تصادفی انتخاب گردید. از پرسشنامه‌های آزمون خلاقیت تورنس (عابدی) استفاده شد. در این پژوهش به منظور تعیین اثر بخشی آموزش مولفه‌های نظریه معکوس بر خلاقیت در گروه آزمایش و مقایسه آن با گروه کنترل از آمار توصیفی (شاخص‌های توزیع فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار) و در سطح آمار استنباطی از تحلیل کوواریانس با رعایت پیش فرض ها استفاده شد. نتایج کلی پژوهش حاضر نشان داد که آموزش مولفه‌های نظریه معکوس بر خلاقیت، میزان انعطاف پذیری، ابتکار، سیال بودن و میزان بسط دادن دانش آموزان به طور معنادار موثر است.

کلیدواژه‌ها


-          اقدسی، علی نقی. (1389). تاثیر مشاوره فردی و گروهی با استفاده از تئوری معکوس در کاهش استرس ورزشکاران تیم-های ملی. فصلنامه روان شناسی دانشگاه تبریز، سال پنجم شماره 18 صص 49-31.

-          آمابیل، ترازا . (1999). شکوفایی خلاقیت. ترجمه: قاسم زاده و عظیمی. تهران: نشر دنیای نو.

-          تورنس، ئی پال. ( 1962) . استعدادها و مهارتهای خلاقیت. ترجمه: حسن قاسم زاده. تهران: نشر دنیای نو.

-          سیف، علی اکبر. (1385). روانشناسی پرورشی . تهران : انتشارات آگاه.

-          شولتز، دوان. (1990) . نظریه‌های شخصیت. ترجمه: یوسف کریمی و همکاران، تهران، انتشارات : نشر ارسباران.

-          شیلینگ، لوئیس. (1984). نظریه‌های مشاوره. ترجمه :سیده خدیجه آرین، 1382، تهران، انتشارات: اطلاعات.

-          صادقیان، عفت؛ مقدری کوشا، مهناز و گرجی، سمیرا. (1389). بررسی وضعیت سلامت روانی دانش اموزان

-          دختر دبیرستانی شهر همدان در سال تحصیلی 1388- 1387. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، دوره هفدهم، شماره3، 39-46.

-          عابدی، جمال. (1372). خلاقیت و شیوه‌های نو در اندازه گیری آن. مجله پژوهش‌های روانشناختی، شماره3 صفحه 46 تا54.

-          کریمی ثانی، پرویز. (1386). اثربخشی آموزش ﻣﺆﻟﻔﻪ‌های نظریه معکوس بر کاهش میزان اضطراب دانشجویان دانشگاه تربیت معلم آذربایجان. تهران: پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.

-          مبلیان، عاطفه؛ گرجی، یوسف و سدریان، نجمه. (1392) . تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر افزایش انگیزه تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اصفهان. کتاب چکیده ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان تبریز.

-          محمد داودی، امیرحسین و مقیمی منصوره. (1391). ارزیابی مدل فعالیت‌های یادگیری خلاقیت محور در دانش آموزان مدارس ابتدائی شهرستان ساوه. فصلنامه علمی پزوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دانشگاه ازاد مرودشت. سال چهارم. شماره 1. صص 182-167.

 

Amabile, T. M. (1990). Within you, without you: The social psychology of creativity and beyond. In M. A. Runco, & R. S. Albert, (Eds. ), Theories in  creativity (pp. 61-90). Yhousnd Oaks: Sage.

Arabzadeh,M . Kadivar, P. Negahban Salami ,M & Noroozi ,N. (2011). Study Effect Training of Creative Self-acting in Increase Creativity of University . Collection of Papers The 3rd National Conference on Education(In Persian).

Apter, M. J. (1997). Reversal theory: what is it? Psychologist. 10(5). May. 217. 220.

Apter, M. J. (2001). Motivational styles in every day life American  psychological association. Apter International. Ltd.

Apter, M. J. (1992). The Dangerous Edge: The psychology ofexcitement. Newyork, NY: The freepress.

Apter, M. J. , Kerr. J. H. , & Cowles, M. P. (1988). Progress in Reversal Theory. North-Holland Amsterdam. New York Tokyo.

Gheng ,Ch. (2010). Creativity in Early Childhood Education: Teachers’ Perceptions in Three Chinese Societies . Thinking Skills and Creativity . 5(2). p49-60. (Retrieved Jan2011, from www. sciencedirect. com.

Hennessey, B. A. (2000). Self-determination theory and the social psychology of creativity. Psychological Inquiry,11(4), 293-298.

Fontana, D. & Valente, L. (1993). A reversal theory approach to thecauses and treatment of stress in professional life. PatientEducation &Counseling 22. 81-89.

Frey, K. P. , & Apter, M. J. (1997). The art of experiencing: Reversal theory perspectives on optimal psychological health. Yale university. USA and George  town university. USA.

Kerr, J. H. (1997). Motivation and emotion in sport: Reversal theory. Hove,  England psychology press.

Khomk, V. & Burmaka, N. (1997). Structural phenomenology and angersituations. Volyn state university . Lutsk. Ukraine.

McAllister, M. , McKinnon, J. (2008). The importance of teaching and learning resilience in the health disciplines: A critical review of the literature, Nurse Education Today. in press.

Murgatroyd, S. (1981). Reversal theory: anew perspective on crisis counseling . British Journal of Guidance and Counseling, 9, 180. 192.

Santrock, j. w . (2004). Education psychology (2nd&3 nd) . new York : McGraw –  hill.

Srivastava, S & Ect. (2010) . Toward Interaction of Affective and Cognitive Contributors to Creativity in Bipolar Disorders: A Controlled Study.Department of Psychiatry and Behavioral Sciences . 125(1-3). p27-34. (Retrieved May2011, from www. sciences edirect. com)

Wong S. (2003). Motivators to creativity in hotel industry. Tourism Manag J. ;24(5):551-9.