درتعامل عرف با قانون درحقوق خانواده در ایل عبدالملکی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

این مقاله سعی کرده است با در نظرداشتن حقوق خانواه در ایران و عرف خاص یک منطقه، به مقایسه و چگونگی تعامل و تعارض قانون با جریان سنتی (عرف) در آن منطقه بپردازد. برای دستیابی به این هدف ازپرسش نامه کتبی به عنوان ابزار اصلی و در کنار آن، پرسش وپاسخ شفاهی در قالب گفتگوی صمیمانه استفاده شده است. در پرسش نامه نیز برخی مواد قانونی که احتمال برداشتی متفاوت از آنها می‌رفت، انتخاب شده است. در نهایت آنچه که از میزان و نحوه پاسخگویی به سوالات برداشت می‌شود، روند رو به رشد تعامل عرف با قانون است که از گذر زمان و کمرنگ تر شدن جریان سنتی همراه با بالارفتن سطح سواد و آگاهی افراد نسبت به حقوق خویش سرچشمه می‌گیرد. اگر چه با وجود حاکمیت مقتدر عرف در زندگی روزمره، تعارضات انکار ناپذیری نیز وجود دارد. از نتایج به دست آمده در این تحقیق می‌توان به تعریف نامزدی و الزام آور بودن آن، ازدواج مجدد و تعلق و مطالبه مهریه از جانب زوجه که در تعارض با قانون هستند و تعریف و عدم تعهدآور بودن خواستگاری و استرداد هدایا، ثبت ازدواج در دفاتر رسمی، تربیت فرزندان، روش طلاق گرفتن و تعلق ارث و موضوع وصیت‌نامه در تعامل با قانون می‌باشند، نام برد.

کلیدواژه‌ها


- اسلامی، حسین (1376). تاریخ معاصر مازندران، ساری: انتشارات شلفین

- جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1376). ترمینولوژی حقوق، تهران: چاپخانه خواجه

- جعفری لنگرودی،محمدجعفر (1378). مبسوط در ترمینولوژی، ج سوم، تهران: کتابخانه گنج دانش

- داوید، رنه (1387). درآمدی بر حقوق تطبیقی، ترجمه: حسین صفایی،چاپ هفتم، تهران: نشر میزان

- کاتوزیان، ناصر (1381). فلسفه حقوق، ج دوم، چاپ دوم، تهران: منابع حقوق انتشار

- کاتوزیان، ناصر(1384). کلیات حقوق (نظریه عمومی) .چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار

- کاتوزیان، ناصر (1387). مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت ج دوم، تهران: بنیاد حقوقی میزان

- کاتوزیان، ناصر (1387). مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت ج سوم، تهران: بنیاد حقوقی میزان

- کاتوزیان، ناصر (1371). مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق ایران. چاپ پانزدهم، تهران: شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا

- طاهری، محمدعلی ؛ مسعود انصاری (1365). مجموعه دانشنامه حقوق، دانشنامه‌ی حقوق خصوصی جلددوم، تهران: انتشارات محراب فکر

- سلیمی عبدالملکی، حسن (1381). پیشینه‌ عبدالملکی‌ها در مازندران و کردستان، ساری: ناشر شلفین

- لوی برول، هانری (1388)جامعه‌شناسی حقوقی، ترجمه: ابوالفضل قاضی (شریعت پناهی)، چاپ پانزدهم، تهران: نشر میزان

- مقاله

- ضیایی، صادق (1375). آثار عرف و عادت در حقوق مدنی، مجله کانون وکلا، شماره 1340