مقایسه امید به زندگی، هوش معنوی و افسردگی در زنان مبتلا به سرطان سینه و زنان سالم شهر رشت

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی امید به زندگی، هوش معنوی و افسردگی در زنان مبتلا به سرطان سینه و زنان سالم می‌باشد. روش این پژوهش به صورت غیر تجربی و از نوع علی مقایسه‌ای است. جامعه آماری شامل تمامی زنان مبتلا به سرطان سینه در شهر رشت بودند که از بین مراجعان به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی انتخاب شدند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و جدول کرجسی و مورگان در مجموع تعداد 150 نفر در قالب دو گروه زنان مبتلا به سرطان (75 نفر) و زنان سالم (75 نفر) به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه­های هوش معنوی، امیدواری اشنایدر و افسردگی بک پاسخ دادند. تحلیل داده‌های جمع­آوری شده با استفاده از شاخص­های توصیفی فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و آزمون آماری T و تحلیل واریانس انجام شد. یافته هاگویای این است که افراد گروه عادی نسبت به گروه بیماران مبتلا به سرطان در متغیر میزان امید به زندگی دارای میانگین بالاتری‌اند. همچنین بین دو گروه از نظر متغیر هوش معنوی تفاوت معناداری وجود ندارد. در متغیر میزان افسردگی، بیماران مبتلا به سرطان نسبت به افراد گروه عادی، دارای میانگین بالاتری اند. بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که زنان مبتلا به سرطان سینه در مقایسه با افراد عادی جامعه از خلق و امید به زندگی پایینی برخوردارند ولی هوش معنوی آنها یکسان است.

کلیدواژه‌ها


-ابراهیمی، نسرین؛ زهرا، صباغیان و محمود، ابوالقاسمی. (1389). امید و موفقیت تحصیلی در دانشجویان، مجموعه مقالات سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران، دانشگاه شهید بهشتی، 12-11اسفند، 25-23.

-اولیوتو، ایو؛ گلمون، کارون و کوسک، اورو. (1998). سرطان پستان. ترجمه: حسین احمدزاده فر، (1381)، چاپ اول، تهران : مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران، 150.

-باوم، مایکل؛ ساندرز، کریستوبل؛ مردیث، شینا؛ (1997)، سرطان پستان، ترجمه: فاطمه قائم مقامی، (1377)، چاپ اول، تهران : نشر و تبلیغ بشری، 169.

-بوالهری، جعفر. (1391). اثربخشی رویکرد گروه درمانی معنوی بر کاهش میزان افسردگی، اضطراب و استرس در زنان مبتلا به سرطان سینه. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، 11(3) ، 56-71.

- بهمنی، ب؛ اعتمادی، آ؛ شفیع آبادی، ا؛ دلاور، آ؛ قندری مطلق آ. (1389). مقایسه درمان گروهی شناختی وجودی و درمان گروهی شناختی آموزشی بر بیماران با سرطان پستان. مجله روانشناسان ایرانی. 6(20)، 214-201.

-بیجاری، هانیه. (1386). اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر امید درمانی در افزایش امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان در تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.

-پدرام و همکاران. (1390).  اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری بر درمان اختلالات اضطراب، افسردگی و ایجاد امیدواری در زنان مبتلا به سرطان سینه در بیمارستان شفای اهواز. فصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی زنان، 3(1)، 48-57.

- تباری، فریبا، معصومه، ذاکری مقدم، ناصر، بحرانی و زهرا منجمد. (1386). بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان تازه تشخیص داده شده، مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات). 13(2).

-دایاموند، هاروی. (1999). رهایی از سرطان، راهی به سوی تندرستی، ترجمه: حسن فشارکی زاده(1379)، چاپ اول، تهران : ارزنده، 168.

-حمید، نجمه. (1391). بررسی اثربخشی درمانگری مذهب محور بر میزان امیدواری و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان سینه. مجله پزشکی هرمزگان، 16(3)، 221-213.

-رضایی، محمد. (1385). تاثیر خاطره گویی بر سلامت روانی سالمندان، مجله سالمند، 66-60.

-شاه محمدی، سکینه. (1377). ادغام بهداشت روانی در مراقبت‌های بهداشتی، چاپ اول، تهران: مجتمع فرهنگی مجد.

-عبدالله زاده، حسن؛ معصومه، باقرپور؛ سمانه، پورمهرانی و لطفی، محدثه. (1388). هوش معنوی (مفاهیم، سنجش و کاربردهای آن) تهران: روان سنجی.

-غباری بناب، باقر، لواسانی، مسعود، محمدی. (1384). ساخت مقیاس دانشجویان روانشناسی، 90، 278-261.

-فرهنگی، علی اکبر؛ مهدی، فتاحی، بهاره، واثق و عباس نرگسیان. (1388). بررسی روابط میان هوش معنوی، هوش عاطفی و رهبری تحول آفرین، فصلنامه مدیریت ایران، 4(15)، 57-31.

-فلاح، راحله، محمود، گلزاری، محبوبه، داستانی، سید مهدی، موسوی، علی رضا، ظهیرالدین و محمد اسماعیل اکبری، (1390)، اثر بخشی مداخله معنوی به شیوه گروهی بر ارتقای امید و سلامت روان در زنان مبتلا به سرطان پستان، مجله اندیشه و رفتار،12(4)، 79-69.

-قنبرزاده٬ محمد؛ شهیدی٬ شهریار و قدیانی٬ مجتبی . (1388). رابطه احساس معنابخش بودن زندگی با کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان با دو نوع درمان جراحی (رادیکال ماسکتومی و جراحی نگهدارنده) و مقایسه آن با افراد غیر مبتلا. همایش ملی معناداری زندگی٬ دانشگاه اصفهان.

-گرفمی، هاجر، عبدالله، شفیع آبادی و باقر، ثنایی. (1388). اثر بخشی معنا درمانی به شیوه گروهی بر کاهش نشانگان مشکلات روانی زنان مبتلا به سرطان سینه، مجله اندیشه و رفتار، 6(12)، 42-35.  

-مدبر نیا، سحر، (1390)، اثر بخشی آموزش مهارت‌های زندگی(حل مسأله- ارتباط مؤثر) بر رضایت زناشویی، امید به زندگی وسلامت عمومی زنان متقاضی طلاق، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزادتنکابن.

- معینی، م؛ طالقانی، ف؛ مهرابی، ت؛ موسی رضایی، آ. (1393). اثر بخشی برنامه‌های مراقبت‌های معنوی بر سطوح اضطراب بیماران مبتلا به سرطان خون. مجله پژوهش پرستاری و مامایی. 19(1)، 93-88. .

- هزارواره ای، محبوبه . (1387). مقایسه تأثیر دارو درمانی و دارو شناخت درمانی در کاهش افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

-Appling, S. E. , Scarvalone. S. , MacDonald, R. , McBeth, M. , Helzlsouer, K. J. (2012). Fatigue in breast cancer survivors: the impact of a mind-body medicine intervention. Oncol Nurs Forum.  1;39(3):278-86.

-Beck, A. T. , Emery, G. , & Greenberg, R. L. (1985). Anxiety Disorders And Phobias: A Cognitive -Perspective. New York: Basic Books Biological Risk Factors . Handbook Of Eating Disorders And Obesity. New Jersey: John Willey.

-Duijts, S. F. , Van Beurden, M. , Oldenburg, H. S. , Hunter, M. S. , Kieffer, J. M. , Stuiver, M. M. (2012). Efficacy of cognitive behavioral therapy and physical exercise in alleviating treatment-induced menopausal symptoms in patients with breast cancer: results of a randomized, controlled, multicenter trial. J Clin Oncol.  20;30(33), 4124-33.

-Emmons, R. A. (2000). Is Spirituality an intelligence? Motivation, Cognition, and the psychology of ultimate concern. The International Journal for the psychology of Religion, 10 (1), 3-26.

-Evans, R. T. , Connis, R. T. (2010). Comparsion between groups with depressed cancer patients receiving radiation treatment. USA :Medical Cancer Settle.

-Eyles, C. , Leydon, G. M. , Hoffman, C. J. , Copson, E. R. , Prescott, P. , Chorozoglou, M. , Lewith, G. (2015). Mindfulness for the self-management of fatigue, anxiety, and depression in women with metastatic breast cancer: a mixed methods feasibility study. Integr Cancer Ther.  Jan;14(1):42-56.

- Nasel, D. D. (2004). Spiritual orientation in Relation to Spiritual Intelligence. Thesis submitted for the degree of Doctor of philosophy. University of south Australia.

- Pargament, K. I. (1997). The psychology of religion and coping: Theory, research, practice. New York: Guilford press.

- Schreiber, J. A. , Brockopp, D. Y. (2012). Twenty-five years later--what do we know about religion/spirituality and psychological well-being among breast cancer survivors? A systematic review.  J Cancer Surviv.  Mar; 6(1):82-94.

Goodman,M. ,Voigt Hansen,Affiliated withDepartment of Surgery, Herlev Hospital, University of Copenhagen Melissa. , Rosenberg,Affiliated withDepartment of Surgery, Herlev Hospital, University of Copenhagen Jacob. , Gögenur, Ismail . (2013). Pharmacological treatment of depression in women with breast cancer: a systematic reviewBreast Cancer Research and Treatment.