بررسی رابطه سلامت عمومی با راهبردهای مقابله‌ای و سبک‌های هویت*

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سلامت عمومی با راهبردهای مقابله‌ای و سبک‌های هویت در بین دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در نیمسال دوم سال تحصیلی91-90 انجام شد. بدین منظور 242 دانشجو از بین گروه‌های یازده گانه تحصیلی، با روش نمونه گیری طبقه‌ای نسبتی انتخاب و پرسشنامه‌های سلامت عمومی(GHQ-12)،سبک‌های هویت برزونسکی(ISI-6G) و سبک‌های مقابله‌ای لازاروس توسط آنها پاسخ داده شد. نتایج آزمون رگرسیون چند متغیری نشان داد که از بین سبک‌های هویت، هویت اطلاعاتی و هویت تعهد و از بین راهبردهای مقابله ای، راهبرد هیجان مدار، پیش بین‌های معنی داری برای سلامت عمومی هستند و مشخص شد که با افزایش هویت اطلاعاتی و هویت تعهد، سلامت عمومی افزایش می‌یابد اما با افزایش راهبرد هیجان مدار، سلامت عمومی کاهش می‌یابد. یافتة دیگر پژوهش این بود که هر دو راهبرد مقابله‌ای مساله مدار و هیجان مدار پیش بینی کنندة سلامت عمومی هستند با این تفاوت که با افزایش استفاده از راهبرد مقابله‌ای مساله مدار، سلامت عمومی افزایش می‌یابد اما با به کارگیری راهبرد مقابله‌ای هیجان مدار، سلامت عمومی به خطر می‌افتد. در ضمن معلوم شد که روش‌های مقابله‌ای مساله مدار پیش بین معنی‌داری برای سلامت عمومی نیستند. اما از روش‌های مقابله‌ای هیجان مدار، روش‌های رویارویی‌گر و خویشتنداری با سلامت عمومی رابطۀ معنی دار دارند و با افزایش آنها سلامت عمومی کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


- آزاد، ح.(1380). آسیب شناسی روانی، تهران: بعثت.

- اتکینسون، ر. ال.، اتکینسون، ر. س.، اسمیت، ا. ای.، بم، د. ج.، و هوکسما، س. ن. (1385). متن کامل زمینه روان‌شناسی هیلگارد. ترجمه: محمد نقی براهنی و همکاران . تهران: رشد.

- احمدی، س. ا. (1385). روان‌شناسی نوجوانان و جوانان. تهران: انتشارات نخستین.

- احیاء کننده، م.، شفیع آبادی، ع.، و سودانی، م. (1388). رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی دانشجویان دختر رشته مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)، 41، 1388، 16-1.

- اصل فتاحی، ب.، و نجارپور استادی، س.(1390). بررسی رابطه سلامت عمومی، پایگاه‌های هویت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته‌های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر. کنفرانس ملی بهداشت روانی دانشجویان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان.

- برک، ل.ا. (1388). روان شناسی رشد(ج اول). ترجمه: یحیی سید محمدی. تهران: ارسباران.

- بهروزیان، ف.، خواجه الدین، ن.، هدایی، ف.، و زمانی، ن. (1388). بررسی ارتباط رضایت شغلی و شیوه‌های مقابله‌ای با سلامت عمومی کارکنان بخش خصوصی صنعتی. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 8، (3)، 345- 353.

- حجازی، ا.، و فرتاش، س. (1385). بررسی رابطه سبک‌های هویت وتعهد هویت با کیفیت دوستی. روان شناسی و علوم تربیتی، 36، 1و2، 184-167.

- حدادی کوهسار، ع. ا.، روشن، ر.، و اصغر نژاد فرید، ع. ا. (1386). بررسی مقایسه‌ای رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه تهران، روانشناسی و علوم تربیتی، شماره 1، 97 - 113.

- رجایی، ع.ر.، بیاضی، م. ح.، و حبیبی پور، ح. (1388). باورهای مذهبی اساسی، بحران هویت و سلامت عمومی جوانان. روان شناسی تحولی(روان شناسان ایرانی)، 6، (22)، 97- 107.

- رضاپور میرصالح، ی.، عبدی، ک.، صافی، م. ه.، و قاسمی، م. (1389). نقش باور دینی و سبک مدارا در پیش بینی سلامت عمومی مادران دارای کودک دچار ناتوانی ذهنی، رفاه اجتماعی،10، 39، 123- 150.

- رضایی، س.، افشار نژاد، ط.، کافی، م.، سلطانی، ر.، و فلاح کهن، ص.(1388). ارتباط افسردگی با راهبردهای مقابله با درد در بیماران مبتلا به درد مزمن پشت: یک مطالعه مقطعی با کنترل شدت درد و مدت زمان ابتلا. دانشور پزشکی، دانشگاه شاهد، 16، 81، 63-74.

- ساکی، ک.، و کیخانی، س. (1381). بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان علوم پزشکی ایلام. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 10، 35-34، 11-25.

- شاکر، ج.، حسینی، م.، گلشنی، ص.، صادقی، خ.، و فیض الهی، و.(1385). بررسی سلامت عمومی، راهبردهای مقابله‌ای و رضایت زناشویی در زنان نابارور تحت درمان IVF . باروری و ناباروری، 7، 3، 269- 275.

- شمس اسفندآبادی، ح.، کاکاوند، ع. ر.، و ترابی، ز. (1390). رابطه سبک‌های دلبستگی و هویت با سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر قزوین. اندیشه‌های نوین تربیتی، 7 (2)، 108- 129.

- صادقیان، ع.، فرهادی نسب، ع.، و فلاحی نیا، غ. ح.(1388). بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال1385. مجله تحول و توسعه آموزش پزشکی، 1، 1 ،44-52.

- عبدی زرین، س.، ممیزی، ف.، عبدی زرین، ف.، و شمس الدینی، م. ه. (1387). رابطه پایگاه هویت و سلامت روانی در دانشجویان پسر دانشگاه شهید بهشتی. فصلنامه مطالعات جوانان، 15، 111.

- عبداللهی، م. ح.، فراهانی، م. ن.، و ابراهیمی، ا.(1387). بررسی و مقایسه رابطه بین سبک‌های مقابله با تنیدگی، خلاقیت هیجانی و سلامت عمومی در دختران دانشجو، مجله روان شناسی، 12، 1، 89- 103.

- غضنفری، ف.، و قدم پور، ع. (1387). بررسی رابطه راهبردهای مقابله‌ای و سلامت روانی در ساکنین شهرخرم آباد. فصلنامه اصول بهداشت روانی، شماره 37، 36- 43.

- ضیغمی، م.، و پور بهاء الدینی زرندی، ن.(1390). بررسی رابطه پیشرفت تحصیلی با سلامت عمومی و سبک‌های مقابله ای در دانشجویان پرستاری، مامایی و بهداشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان. گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، 8، 1، 41- 48.

- فرزین راد، ب.، اصغر نژاد فرید، ع. ا.، یکه یزدان دوست، ر.، و حبیبی عسگر آباد، م.(1389). مقایسه راهبردهای مقابله‌ای و سبک‌های شخصیتی در دانشجویان افسرده و غیر افسرده. علوم رفتاری، دوره4، 1، 21-17.

- قمری گیوی، ح. (1387). معنویت، هویت و بهداشت روانی در گستره زندگی. روان شناسی و دین، 4، 45.

- گلکار، ح.، آزاد فلاح، پ.، و رسول زاده طباطبایی، س. ک.(1390). بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر سلامت عمومی و حرمت خود. مطالعات روان شناسی بالینی ،1، (2)، 1- 24.

- گودرزی، م. ع.، و معینی رودبالی، ز.(1382). بررسی رابطه سبک‌های مقابله‌ای و سلامت روانی در دانش آموزان دبیرستانی. دانشور رفتار، دانشگاه شاهد، 13، 19، 32-23.

- محمدی، ن.(1383). رابطه سبک‌های حل مسئله با سلامت عمومی، مجله روان شناسی، 8، 4، 322- 336.

- معتمدی، ع.، اژه ای، ج.، آزاد فلاح، پ.، و کیامنش، ع. ر.(1384). بررسی رابطه بین گرایش‌های مذهبی و سالمندی موفق. دانشور رفتار،12، 10،56-43.

- مکوند حسینی، ش.(1386). بررسی رابطه هویت یابی و سلامت روانی نوجوانان شاهد. روان شناسی، 11، 2، 184-167.

- نجارپور استادی، س.، اقدمی باهر، ع.ر.، وبیرامی، م.(1389). بررسی رابطه راهبردهای مقابله و سلامت روان شناختی با فرسودگی شغلی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر.طرح پژوهشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر.

- نریمانی، م.، و رفیق ایرانی، س.(1387). بررسی ارتباط بین روش‌های مقابله‌ای و سلامت روانی در بیماران تحت درمان با همودیالیز. اصول بهداشت روانی، سال دهم، شماره2(پیاپی38)، 117-122.

- نوابخش، م.، و پوریوسفی، ح. (1385). نقش دین و باورهای مذهبی بر سلامت روان. پژوهش دینی، 14، 71- 94.

- Berzonsky, M. D. (1995). Identity style: conceptualization and measurement. Journal of Adolescent Research. 4, 3, 268- 282.

- Cai lian. T., & Swee Geok. L. (2009). Perceived Social Support, Coping Capability and Gender Differences among young adults. Sunway Academic Journal, 6. 75-88.

- Cook, M., Young, A. Taylor, D., & Bedford, A. P. (1996). Personality correlates of psychological distress. Personality Individual Differences. 20, 3, 313-319.

- Cotton. S. M., McCann. T. V., Gleeson. J. F., Crisp. K., Murphy. B. P., & Lubman. D. I. (2013). Coping strategies in careers of young people with a first episode of psychosis. Schizophrenia Research,146(1-3):118-124.

- Crockett. L. J., Iturbide. M. I., Torres Stone. R. A., McGineley. M., Rafaelli. M, & Carlo. G. (2007). Acculturative Stress, Social Support, and Coping: Relations to Psychological Adjustment among Mexican American College Students. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 13:4 . 347–355

- Dorothy, R. (1972). Issues in adolescent  psychology. NY: Meredith inc.

- Erikson, E.H. (1982). The life cycle completed: A review. New York. Norton.

- Whitney, C. (2010). Social supports among college students and measures of alcohol use, perceived stress satisfaction with life emotional intelligence and coping. Journal of student wellbeing, 4(1), 49-67.