اولویت‌بندی فرهنگ‌‌های سازمانی برای ارتقاء عملکرد کارکنان به تفکیک زن و مرد در سازمان‌های خدماتی (مطالعه موردی: سازمان‌های‌های خدماتی شهر تبریز)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

فرهنگ سازمانی را بایستی مقوله‌ای پویا دانست که بر رفاه سازمانی اثر می‌گذارد، فرهنگی که پدیده مبهمی است و برای تصمیم‌گیری در باره آن تشخیص و تفکیک باورهای راهنمای بنیادی از باورهای روزمره، ضروری است. زیرا در سازمان باورهای راهنمای عالی زمینه ایجاد باورهای عملی و واقعی کار و زندگی را فراهم می‌آورند. یکی از وظایف مهم مدیران در سازمان‌‌ها، شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان و فراهم نمودن زمینه‌های رشد و شکوفایی آنان است که زمینه ارتقای عملکرد را فراهم می‌کند. مسئله این بررسی بوده که موفقیت سازمان در گرو فرهنگ‌‌ سازمانی است.ه بدین دلیل با توجه به اهمیت و ضرورت این بررسی که یکی از عوامل مؤثر در افزایش عملکرد فرهنگ‌‌ سازمانی است، تعیین فرهنگ‌‌ سازمانی برای ارتقاء عملکرد کارکنان زن و مرد با محوریت رضایت، همکاری و انگیزه کارکنان زن و مرد هدف اصلی این بررسی بوده است. در این راستا جامعه آماری این بررسی کارکنان زن و مرد سازمان‌های خدماتی شهر تبریز ‌بوده که با توجه به محدودیت‌هایی با انتخاب چهار نمونه از این سازمان‌ها جهت جمع‌آوری اطلاعات، فرهنگ‌های‌‌ سازمانی مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت مطابق نتایج به دست آمده اعمال فرهنگ‌‌های سازمانی به ترتیب اولویت به تفکیک برای هر سازمان بر اساس نوع فعالیت که می‌تواند به ارتقاء عملکرد کارکنان زن و مرد سازمان با محوریت رضایت، همکاری و انگیزه کارکنان زن و مرد تأثیرگذار باشد، مشخص شد.

کلیدواژه‌ها


- اورنگ، ع (1381)، بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تمایل به مجازی سازی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

- الوانی، دکتر سیدمهدی (1371)، استعاره‌ها ابزار شناخت سازمان، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره هفتم، تهران، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.

- الوانی، دکتر سیدمهدی (1385)، مدیریت عمومی، نشر نی، تهران، چاپ غزال

- ایران‌نژاد پاریزی مهدی و ساسان گهر پرویز (1373)، سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل، تهران: موسسه بانکداری ایران، چاپ دوم.

- ثموری، م (1379). بررسی رابطه بین ساختار سازمانی با فرهنگ سازمانی در مؤسسات دولتی شهرستان زاهدان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان.

- جعفرن‍‍‍ژاد، دکتر احمد (1378)، مدیریت تکنولوژی مدرن، تهران، دانشگاه تهران.

- حاجی‌پور، ا (1379)، بررسی و تجزیه و تحلیل رابطه بین فرهنگ سازمانی با بهره‌وری نیروی انسانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

- خاکی، دکتر غلامرضا (1386)، روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه نویسی، تهران، نشر بازتاب.

- خلیل، ط (1386)، مدیریت تکنولوژی رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت، ترجمه: سیدمحمد اعرابی و داوود ایزدی، تهران، انشارات دفتر نشر پژوهش‌های فرهنگی.

- ال‌دفت، ریچارد (1382)، تئوری و طراحی سازمان، ترجمه: سیدمحمد اعرابی و علی پارساییان، تهران، انشارات دفتر نشر پژوهش‌های فرهنگی.

- دلاور، دکتر علی (1385)، روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی، تهران، نشر دانشگاه پیام‌نور.

- رابینز، استیفن (1383)، رفتار سازمانی، مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها، ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران، دفتر نشر پژوهش‌های فرهنگی.

- رابینز، استیفن پی (1373)، رفتار سازمانی، ترجمه: دکتر علی پارسائیان و دکتر محمد اعرابی، تهران: نوبهار ، چاپ اول

- روح‌الامینی، م (1384)، زمینه فرهنگ‌شناسی، تهران، انتشارات عطار.

- زاهدی، شمس‌السادات(1380). روابط صنعتی. تهران.مرکزنشردانشگاهی.چاپ هفتم.

- زاهدی، محمد (1381)، تغییر فرهنگ سازمانی، ماهنامه تدبیر، شماره 127 ، تهران، سازمان مدیریت صنعتی.

- سیدجوادین، دکتر سیدرضا (1386)، مبانی سازمان و مدیریت، نگاه دانش، تهران. چاپ دوم.

- سیدجوادین، سیدرضا (1381). مدیریت منابع انسانی و امورکارکنان. تهران. نشرنگاه دانش. چاپ اول.

- شرمرهورن، جان‌آر و سایر همکاران (1378)، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه: دکتر مهدی ایران‌نژاد پاریزی و سایر همکاران، کرج، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، چاپ اول.

- شرمرهورن، هانت آزبورن (1380). مدیریت رفتار سازمانی. ترجمه: ایران‌نژاد پاریزی و بابایی، کلیکی و سبحان‌اللهی. تهران. مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو.

- شریف زاده، ف و کاظمی، م (1377)، مدیریت و فرهنگ سازمانی، تهران، نشر قومس.

- طاهری، شهنام (1380). بهره‌وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان‌ها. تهران. نشرهوای تازه. چاپ دوم.

- طوسی، دکتر محمدعلی (1372)، فرهنگ سازمانی، تهران، نشر مرکز آموزش مدیریت دولتی.

- عباس‌‌زادگان، دکتر محمد (1384)، مباحث کاربردی در مدیریت منابع انسانی، پاورپوینت آموزشی.

- عباسی، مرتضی (1373). رابطه هسته کنترل با رضایت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز.

- عطافر، علی (1375)، فرهنگ سازمانی و نحوه ایجاد تحول در آن، اصفهان، سمینار فرهنگ کار.

- علامه، محسن (1378). توسعه الگوی کیفیت زندگی کاری والتون بر مبنای ارزش های اسلامی. در شرکت تکادو و شرکت های وابسته، پایان نامه دکتری. تهران. دانشگاه تربیت مدرس.

- علوی، سید امین‌الله (1372). مدیریت استراتژیک منابع انسانی. مجله علمی مدیریت دولتی، شماره 22. تهران. مرکز آموزش مدیریت دولتی.

- فخرایی، مرضیه (1383)، مقاله فرهنگ کارآفرینی، تهران، دانشگاه صنعتی شریف.

- فقهی فرهمند، دکتر ناصر (1380)، فرآیند مدیریت اجرایی ، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، چاپ اول.

- فقهی فرهمند، دکتر ناصر (1381)، مدیریت در ایران. کتابفروشی مرکز آموزش مدیریت دولتی تبریز، چاپ دوم.

- فقهی فرهمند، دکتر ناصر (1382)، مدیریت پایای سازمان ، انتشارات فروزش، تبریز، چاپ اول.

- فقهی فرهمند، دکتر ناصر (1382)، مدیریت ساختار استراتژیک سازمان ، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، چاپ چهارم.

- فقهی فرهمند، دکتر ناصر (1390)، مدیریت پویای سازمان ، انتشارات فروزش، تبریز، چاپ دوم.

- فقهی فرهمند، دکتر ناصر(1388)، تدوین برنامه استراتژیک سازمان ، انتشارات فروزش، تبریز، چاپ اول.

- فقهی فرهمند، دکتر ناصر(1390)، مدیریت استراتژیک سازمان ، انتشارات فروزش، تبریز، چاپ دوم.

- فقهی فرهمند، دکتر ناصر(1390)، مدیریت تکنولوژی سازمان ، انتشارات فروزش، تبریز، چاپ دوم.

- فلاح نفری، سکینه (1376)، بررسی رابطه بین رضایت و کارآیی. پایان‏نامه کارشناسی ارشد. دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی.

- فیتزسیمونزای، ج (1382). مدیریت خدمات، استراتژی عملیات و تکنولوژی اطلاعات، ترجمه: سیدمحمد اعرابی و داوود ایزدی، تهران، انشارات دفتر نشر پژوهش‌های فرهنگی.

- فیروزجایی، م (1385)، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تکنولوژی خدماتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.

- قنبری، عین‌ا... (1377)، بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری مدیران شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

- کامدیده، علیرضا (1381). بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت آبفای منطقه پنج تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. کرج. مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو.

- کامینگز، توماس و اورلی، کریستوفر (1374)، توسعه سازمان و تحول، ترجمه: عباس محمدزاده، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.

- محمدزاده، دکتر عباس و مهروژان، آرمن (1375)، رفتار سازمانی، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی، چاپ اول.

- محمودی، مهدی (1384)، نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری، ماهنامه تدبیر، شماره 160 ، تهران، سازمان مدیریت صنعتی.

- مشبکی، دکتر اصغر (1377)، مدیریت رفتار سازمانی، تهران، ترمه، چاپ اول.

- مورهد گریفین (1374)، رفتار سازمانی، ترجمه: مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، تهران، چاپ صهبا، چاپ اول.

- مورهد، گریگوری و گریفین، ریکی (1377). رفتار سازمانی، ترجمه: سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده. تهران. انتشارات مروارید. چاپ اول.

- موسوی، س (1382)، طراحی ساختار مفهومی متناسب با متغیرهای فرهنگ سازمانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

- میچل، ،ترنس (1381)، مدیریت در سازمان‌ها، ترجمه: محمد حسین نظری‌نژاد، مشهد، آستان قدس رضوی، چاپ اول.

- نایلی، محمدعلی (1373)، انگیزش در سازمان‌ها، اهواز، دانشگاه شهید چمران، چاپ اول.

- هرسی پاول و بلانچارد، کنت ایچ (1373)، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه: دکتر قاسم کبیری، تهران، جهاد دانشگاهی، چاپ چهارم.

 

-  Audretsch, D.B. & Bonet, W. & Keilbach, M. (2008), Entrepreneurship capital, Jour. Business Venturing, No.23.

-  Cameron, Kim, S.& Quin Robert, E.(2004), Changing Organizatinal Culure, New York, Addison Wesley.

-  Carter MC Namara (2008), Organizational Culture, available: http://www.mapnp.org /library/org – thry /culture/culture.

-  Denison, D. (1990), Corporate culture and organisational effectiveness, New York: John Wiley & Sons.

-  Denison, D. (2006), Organizational culture and effectiveness, available: http:// www.denisonculture.com.

-  Denison, D., & Mishra, A.(2010), Toward a theory of organisational culture and effectiveness, available: http://www.denisonculture.com/articles.

-  Denison, D., Jonovics, J., Young, J., & Cho, H. (2010), Diagnosing organizational cultures, available: http:// www.denisonculture.com.

-  Dougherty, D. & Hardy, C., (1996), Sustained product innovation, Academy of Management Journal, vol 5, no 1.

-  Fowler, D. (2005), Corporate culture for the masses, available: http://www.tsa.ac.za/corp/research/papers/ibreden.

-  Foxcroft, C. & Roodt, G. (2002), Psychological assessment in the South African context. Cape Town: Oxford University Press, Inc.

-  Franck, C.(2005), Reliability of the Denison Organisational Culture Survey, University of South Africa, Pretoria.

-  Frenkel, S. (1995), Industrilization and Labour Relations, Contemporary Research in Seven Countries, ILR Press, Ithaca.

-  http://www.irandoc.ac.ir

-  Quinn. R (1999), Diagnosing culture and changing organizational culture,Newyork, Addison Wesley.

-  Schachter, D.(2005), The importance of understanding organizational culture, Business Services Industry.

-  Schein, Edgar H. (2009), Organizational Culture & leadership, available: http://www.Tnellent

-  Sriyan de. Silva (1998), Hurnan Resources Development for Competiveness, A Priority For Employers.

-   Unwin, K., A. (2002), White paper on organisational culture, New York: Brighteye Performance Ltd.