تاثیر جنسیت بر بهره وری دبیران تربیت بدنی شهرستان تبریز

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر جنسیت بر بهره وری دبیران تربیت بدنی شهرستان تبریز بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دبیران تربیت بدنی شهرستان تبریز( 334 نفر) بود. نمونه تحقیق شامل ۱۷۹ نفر از کلیه دبیران تربیت بدنی شهرستان تبریز که بر اساس جدول مورگان و به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه بهره وری( هرسی بلانچارد و گلدسمیت، 1994)که پس از اعتباریابی بین آزمودنی‌ها توزیع شد. نتایج نشان داد وضعیت بهره وری دبیران تربیت بدنی شهرستان تبریز متوسط به بالاست( ۰۱/۰P< ). بین بهره وری دبیران زن و مرد تربیت بدنی شهرستان تبریز تفاوت معنی داری وجود ندارد( ۰۵/۰P>).

کلیدواژه‌ها


- آقایی، نجف. (1391). ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ دﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﺮ ه وری ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، ۱۴، 130-113.

 - ارشاد و همکاران. (۱۳۹۱). سلامت و تربیت بدنی، تهران، اداره کل چاپ و توزیع کتاب‌های درسی، ۱۳۹۱.

 - استاد زاده، مریم. (1387). عوامل مؤثر در افزایش یا کاهش بهره وری نیروی انسانی. راهکار مدیریت، 1387.

- پهلوان، پ. (۲۰۰۲). مدیریت منابع انسانی. توسعه حرفه‌ای کار. مجموعه مقالات کنگره ملی مدیریت ۱ منابع انسانی در Hos، ۱۶-۱۸ دسامبر ۲۰۰۲، تهران، ایران. ۲۰۰۲. ص۹-۱۴۷.

 - پور آرمین، ب. (۱۳۷۳). بررسی مدیران وزارت آموزش و پرورش از آموزش‌های فنی نیروی انسانی در زمینه آموزش بهره وری در وزارتخانه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران. (به زبان فارسی).

- رئوف، ﻋﻠﻲ. (1381). ﺑﺎﻻﻧﺸﻴﻨﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آموزشی، آستان قدس رﺿﻮی، ﻣﺸﻬﺪ، شرکت به نشر.

- سلطانی، ی. (2007). منابع بهره وری انسانی، نشریه ارکان، تهران.

- سید آقامیری، ب. (۱۳۷۹). بررسی عملکرد مدیران از دیدگاه معلمان در مدارس متوسطه دخترانه در شهرستان کرج. پایان نامه مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. (به زبان فارسی).

- شاهبندرزاده و همکاران. (1390). ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﻴﺮ ترﻗﻲﺁﻧﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﺎﻳﻦ، دومین کنفرانس مدیریت اجرایی، ۱و۲ تیرماه ۱۳۹۰.

 - صیادی، حسین. (۱۳۸۶). ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻋﻮاﻣﻞ موثر بر بهره وری ﻣﻌﻠﻤﺎن (مورد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ معلمان اﺳﺘﺎن یزد). مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، ۴، ۱۳۳-۱۵۸.

- عباس زاده و همکاران. (1389). ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد و اراﺋﻪ ﻣﺪل ﻣﻄﻠﻮب ﻛﺎرراﻫﺔ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻣﺪارس ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، ۳، 104-87.

- قلاوندی، حسن. (1389). بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و لنگرهای مسیر شغلی با منظرهای عملکرد سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه های اردبیل، ارومیه و تبریز. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، ۱۹.

 - مهرابیان و همکاران. (۱۳۹۰). بررسی میزان اهمیت مولفه‌های شناسایی شده بهره وری نیروی انسانی از دیدگاه کارکنان و اعضای هیات علمی دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان. مجله علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دوره نوزدهم، ۱۳۹۰، ۹۴-۱۰۶.

 - هاشم زاده، م. (۱۳۷۶). مطالعه مقایسه‌ای مدیران و معلمان دبیرستان پسرانه شهرستان قم در بهبود عوامل بهره وری وکاهش نیروی انسانی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی. (به زبان فارسی).  

 - Catherine Steele, C. &. ­S. (2007). Career Anchors – An Empirical Investigation.Proceedings of the British Psychological Society's Occupational Psychology Conference. Bristol,England: ISBN:978-1-85433-467-1.

- Coetzee, M,. , screuder,D. , Tladinyane. (2007), “Organizational commitment and its  relation to career anchors” southern African Business Review, Journal of Human Resource Management, Vol 11, Issue 1, PP. 65-85

- Dorah Ataphia,(2011). The Impact of Environment on Productivity in Secondary Schools, African Journal of Education and Technology, Volume 1  Number 1, April 2011; pp. 116-12

- Jacobson, Stanly A, stiles, Richard L. (1985). “The effectiveness of the physical education specialist”. ERIC. No, Edo, 78068. Journal research quarterly for exercise and sport. V 14, No. 3. pp 120-127.

 - Manen,V an. And Schin ,E. H (1977). Career development in improving life at work. behavioral scince approaches to organizational change. E dited buyhackman J. R. and Suttll J. L. Santa marina

- Rabinz SP. )2006(.Organizational behavior management. Trans. Parsayian A, Arabi A. Tehran: Office of Cultural Research Publication;. p. 294-310.

- Schein, E. H. (1996). Career Anchors Revisited Implications for Career Development in the 21st Century, Academy of Management Executive, 10 (40), 80-88.

- Tangen, S. ( 2005), 'Demystifying productivity and performance', International Journal of Productivity and Performance Management. vol. 53, no. 8, p. 726.