بررسی و مطالعه میزان مشارکت زنان در تصمیم گیری‌های مربوط به خانواده در شهرستان بجنورد و عوامل موثر بر آن

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت زنان در تصمیم گیری‌های مربوط به خانواده در شهرستان بجنورد انجام گرفت. می‌باشد، چارچوب نظری مورد استفاده در تحقیق مذکور، نظریه «منبع» و «جامعه پذیری جنسیتی» است. این تحقیق به روش پیمایش، با جمعیت نمونه‌ای به تعداد 383 نفر در سال 1393در شهر بجنورد از میان115842 نفر زنان متاهل انجام شده است. ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته و شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای میزان بهره مندی از منابع شامل منزلت شغلی هر یک از زوجین و دارایی‌های زنان و نگرش‌های جنسیتی شامل تصور زنان از نقش خود، تصور زنان از نگرش شوهر بیشترین اثر را در میزان مشارکت زنان در تصمیم گیری‌های خانواده دارد.

کلیدواژه‌ها


 
-      آبوت، پاملا و کلر والاس. (1390). جامعه شناسی زنان، ترجمه: منیژه نجم عراقی، چاپ هشتم، تهران: نشر نی.
-      آبوت پاملا و کلر والاس. (1376). درآمدی برجامعه شناسی: نگرش‌های فمینیستی،ترجمه: مریم خراسانی و حمید احمدی. تهران: انتشارات دنیای مادر.
-      آمار منتشر نشده استانداری استان خراسان شمالی.
-      اعزازی، شهلا (1382). جامعه شناسی خانواده: تأکید بر نقش، ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
-      امامی نصیر محله، علی (1383). بررسی عوامل مؤثر بر میزان قدرت زنان در تصمیم‌گیری های خانواده، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
-      امیریزی، فاطمه (1377). جایگاه زن در هرم قدرت در خانواده. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکز.
-      اوکلی، پیتر و دیوید مارسدن (1370). رهیافت‌های مشارکت در توسعه روستایی. تهران: نشر ارغنون.
-      بستان نجفی، حیدر (1383). اسلام و جامعه شناسی خانواده، قم: انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه.   
-      توسلی، افسانه و وحیده سعیدی (1390). تأثیر اشتغال زنان بر ساختار قدرت در خانواده شهر ایوانکی. زن در توسعه و سیاست. دوره 9، ش3.
-      جاراللهی، عذرا (1371). تاریخچه اشتغال زنان در ایران، علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران. شماره 3و 4.
-      جمشیدی، ایوب (1380). مدیران زن در جامعه ایران.
-      رابرتسون، یان(1373). درآمدی بر جامعه، ترجمه: حسین بهروان، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
-      روزنباوم، هایدی (1376). خانواده به مثابه ساختاری در مقابل جامعه، ترجمه: محمد صادق مهدوی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
-      ریترز، جورج. (1389). مبانی نظری و جامعه شناختی معاصر و ریشه‌های کلاسیک آن. ترجمه: شهناز مسمی پرست. تهران: نشر ثالث.
-      ریترز، جورج. (1374). نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر. ترجمه: محسن ثلاثی. تهران: نشر علمی
-      ساروخانی، باقر و محمد امیر پناهی (1385). ساخت قدرت در خانواده و مشارکت اجتماعی. پژوهش زنان. دوره 4. شماره3و2.
-      شیخی، محمدتقی (1387). جامعه شناسی زنان و خانواده. چاپ دوم. تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.
-      صانعی پرویز (1355). تبعیض نسبت به زن و آثار اجتماعی آن، تهران: سازمان زنان ایران.
-      علوی، سیده کوثر(1391) عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر تمایل زنان متأهل در هرم قدرت در خانواده. پایان نامه کارشناسی ارشد. رشته مطالعات زنان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
-      کیانی، مژده (1387). عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در تصمیم گیری‌های خانوادگی، شهر جدید بهارستان. علمی- پژوهشی تحقیقات زنان. سال دوم. شماره4.
-      گرت، استفانی (1383). جامعه شناسی جنسیت، ترجمه: کتایون بقایی. چاپ سوم. تهران: انتشارات دیگر.
-      گلشنی، میمنت (1390). بررسی عوامل مؤثر بر قدرت تصمیم گیری زنان در بابل. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
-      گود، ویلیام جی (1352). خانواده و جامعه، ترجمه: ویدا ناصحی. تهران: نشر بنگاه.
-      گیدنز، آنتونی (1384). جامعه شناسی، ترجمه: منوچهر محسنی. تهران: نشر نی.
-      مدیری، شیده (1389). بررسی جامعه شناختی تأثیر پایگاه اقتصادی-اجتماعی زوجین بر هرم قدرت در خانواده. پایان نامه کارشناسی ارشد. رشته مطالعات زنان. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات تهران.
-      مطیع، ناهید (1372). بررسی نقش و پایگاه اجتماعی زن در جامعه روستایی ایران با تأکید بر منطقه ایوانکی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
-      موسوی، میرطاهر (1391). درآمدی بر مشارکت اجتماعی. تهران: انتشارات جامعه شناسان. چاپ اول.
-      میشل، آندره. (1354). جامعه شناسی خانواده و ازدواج. ترجمه: فرنگیس اردلان. تهران: انتشارات دانشکده علوم اجتماعی و تعاون.
Becker, S. and, colleagues.(2006). Husbands' and wives' reports of women's decision-making power in Western Guatemala. Population and Family Department, Johns Hopkins University, Baltimore, MD 21205-2179, US .22.
-  Edwin van Teijlingen. and, colleagues.(2010). Women's autonomy in householddecision-making: a demographic study in Nepal..
-  Kaufman, Gayle. (2000). “Do Gender Role Attitude Matter? Family Formation and Dissolution among Traditional and Egalitarian Men and Women.” Journal of Family Issues 21(1):128.
-  Oyediran, Kola’ A. and, Ayodele F. Odusola. (2009) Poverty and the Dynamics of Women’s Participation in Household Decision-Making in Nigeria. African Population Studies Supplement A to vol 19/Etude de la population africaine Supplément A du vol. 19 ,NO.116.
-  Rashid,MU. MM Islam. (2011). Women’s Participation in Family Decision Making in Dumki Upazila of Patuakhali District. The Agriculturists . Vol 9, No 1-2.  
-  Zafar,s. and, colleagues.(2010). The Effect of Women’s Work Outside the House on Family Decision Making. J. Agriculture. Khomeini. Science, Vol. 1, No. 3.
-  Zuo, Jiping, and Yanjie Bian. (2005). “Beyond Resources and Patriarchy: Marital Construction of Family Decision Making Power in Post-Mao Urban China.” Journal ofComparative Family Studies 36(4):601–622.