رابطه عزت نفس و نیاز به کسب موفقیت دبیران زن تربیت بدنی شهرستان بناب

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه عزت نفس و نیاز به کسب موفقیت دبیران زن تربیت بدنی شهرستان بناب اجرا گردیده است. مطالعه حاضر با توجه به اهداف، ماهیت و نحوه انجام در زمره تحقیقات پیمایشی مقطعی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل دبیران زن تربیت بدنی مقاطع مختلف آموزش و پرورش شهرستان بناب می­باشد که بر اساس اطلاعات موجود تعداد آن‌ها برابر با 40 نفر است. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین عزت نفس با نیاز به کسب موفقیت و ابعاد فرعی چهارگانه آن (مسئولیت‌پذیری، رقابت‌جویی، سخت‌کوشی و هدفمداری) و نیز بررسی تفاوت میزان این متغیرها در گروه‌های سنی مختلف و نیز دبیران زن متاهل و مجرد می‌باشد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در پژوهش حاضر، پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه نیاز به کسب موفقیت می‌باشد. پس از جمع‌آوری داده‌ها، به وسیله نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین عزت نفس و نیاز به کسب موفقیت و ابعاد چهارگانه آن شامل مسئولیت‌پذیری، رقابت‌جویی، سخت‌کوشی و هدفمداری دبیران زن تربیت بدنی شهرستان بناب آنان رابطه مستقیم معنی‌داری وجود دارد. بین عزت نفس گروه‌های سنی مختلف و نیز دبیران زن تربیت بدنی متاهل و مجرد تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


- اسلامی نسب، علی. (1373). روان شناسی اعتماد به نفس، تهران: انتشارات مهرداد

- الوانی، سید مهدی. (1380). مدیریت عمومی، تهران: نشرنی

- اورعی‌یزدانی، بدرالدین. (1373). انگیزه توفیق طلبی، عامل خود کنترلی و کار آفرینی، فصلنامه دانش مدیریت، شماره 26، پائیز، صص 40 - 49

- بال، ساموئل. (1373). انگیزش در آموزش و پرورش، ترجمه: سید علی اصغر، مسدد، شیراز، انتشارات دانشگاه شیراز

- براندن، ناتانیل (1377) رمز خویشتن یابی (روان‌شناسی اعتماد به نفس) ترجمه جمال هاشمی، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار

- براندن، ناتانیل. (1376). روان‌شناسی حرمت نفس، ترجمه: جمال هاشمی، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار

- براندن، ناتانیل. (1375). قدرت عزت نفس، ترجمه: مینا اعظامی، تهران: انتشارات پوینده

- برومند، زهرا. (1376). مدیریت رفتار سازمانی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور

- بست، جان. (1374). روش‌‌های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری، ترجمه: حسن‌پاشا شریفی و نرگس طالقانی، تهران: انتشارات رشد

- بیابانگرد، اسماعیل. (1380). روش‌های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان، تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان

- بهشتی‌فر، ملیکه. (1380). بررسی رابطه صفات شخصیتی و انگیزش مدیران با ارزیایی آنان از میزان موفقیت شان در سازمان‌های دولتی شهر کرمان، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

- پورشافعی، علی. (1370). بررسی رابطة عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم

- حاضر، منوچهر و عابدینی راد، امیر. (1375). اصول مدیریت و رفتار سازمانی،تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی

- حسن‌زاده، محمد. (1376). بررسی عوامل موثر بر کسب موفقیت و پیشرفت شغلی کارکنان متخصص، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمان

- خداپناهی، محمدکریم. (1376). انگیزش و هیجان، تهران: انتشارات سمت

- داودی‌ مقدم برقانی، فاطمه. (1374). بررسی رابطه انگیزه پیشرفت و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهر تهران: پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

- دیویس، کیت و نیواستروم، جان. (1377). رفتار انسانی در کار (رفتار سازمانی ) ترجمه: محمد علی طوسی، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی

- دوبونو، ادوارد. (1379). تدابیر موفقیت، ترجمه: هادی رشیدیان، تهران: نشر پیکان

- رابینز، استفین، پی. (1380). رفتار سازمانی. (جلد اول). ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی

- رحیمی‌نیک، اعظم. (1374). تئوری‌‌های نیاز و انگیزش، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

- رنجبریان، رسول. موسی‌پور، نعمت‌اله. قزل‌ایاق، محمد. (1384). رابطه بین عزت نفس و نیاز به کسب موفقیت کارکنان سازمان‌های دولتی، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 48، زمستان

- سیترز، ریچارد و پورتر، لیمان. (1372). انگیزش و رفتار در کار (جلد اول) ترجمه: سید امین اله علوی، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی

- سید جوادین، سید رضا و امیر کبیری، علیرضا. (1380). مروری جامع بر نظریه‌‌های مدیریت و سازمان، تهران: نشر نگاه دانش

- شفرتیز، جی ام و جی استوان، اوت. (1379). تئوری سازمان: اسطوره‌ها (جلد اول) ترجمه: علی پارسائیان، تهران: انتشارات فرزانه

- شکرکن، حسین. (1373). تأثیر عزت نفس بر عملکرد دانش آموزان پسر و دختر دبیرستانی، اهواز، مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران، شماره 1، دوره سوم، صص 11-27

- شیهان، ایلین. (1378). عزت نفس، ترجمه: مهدی گنجی، تهران: نشر ویرایش

- صادقیان، فاطمه. (1387). رابطهبینعزتنفسسازمانیبابازخورد سازمانی و سازگاریشغلی میان کارکنان آموزش و پرورش منطقه جرقویه سفلی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان

- عسکری‌پور، محمدرضا. (1377). بررسی رابطه عزت نفس و رضایت شغلی در کارشناسان سازمانها و ادارات دولتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمان

- کانفیلد، جک و میلر، ژاکلین. (1379). شور و شوق در محیط کار، ترجمه: عباس چینی و نگین صراف، تهران: نشر پیکان

- کورکیل بریگس، دورتی. (1375). خودباوری (عزت نفس خود را تقویت کنید)، ترجمه: عباس چینی، تهران: نشر البرز

- کورمن، آبراهام. (1387). روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، ترجمه: حسین شکرکن، تهران: انتشارات رشد

- کوکلان، هوشنگ. (1358). رفتار سازمانی، تهران: انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی

- گیبسون، مارسی. (1379). مهارت‌‌های لازم برای موفقیت در مدیریت، ترجمه: امیر رشیدی نیک، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی

- مقدمی پور، مرتضی. ( 1378). روان‌شناسی کار، تهران: انتشارات سیما

- مقیمی، محمد. (1391). سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی، تهران: انتشارات ترمه

 - مورهد وگریفین. (1379). مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه: سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، تهران: انتشارات مروارید

- نایلی، محمد علی. (1390). انگیزش در سازمانها،اهواز، انتشارات دانشگاه شهید چمران

- نژاد ایرانی، فرهاد. (1381). مدیریت خلاقیت و نوآوری در سازمانها، ارومیه، انتشارات پیک سبحان

- هرسی، بال و کنت، بلانچارد. (1390). مدیریت رفتار سازمانی (کاربرد منابع انسانی) ترجمه: علی علاقه بند، تهران: انتشارات امیر کبیر