بررسی رابطه بین سبک‌ زندگی وخلاقیت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان ‏دختر مقطع متوسطه شهرستان خوی در سال تحصیلی 93-92‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر عبارت بود از تعیین رابطه بین سبک زندگی و خلاقیت با انگیزش تحصیلی دانش­آموزان دختر.  تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و به لحاظ روش ، از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانش­آموزان دختر دبیرستان­های شهرستان خوی است. برای محاسبه تعداد نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید که عدد (361n=  ) به دست آمد و از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای برای انتخاب افراد استفاده شد. ابزار پژوهش شامل ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ تورنس (ﻋﺎﺑﺪی)، مقیاس انگیزش تحصیلی والراند و بیسونت و پرسش نامه سبک زندگی لعلی، عابدی و کجباف بود. از آزمون تحلیل رگرسیون و آزمون پیرسون برای بررسی میزان ارتباط متغیرهای پیش بین (سبک زندگی و خلاقیت) با متغیر ملاک ( انگیزش تحصیلی) استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین سبک زندگی و خلاقیت با انگیزش تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین سبک زندگی با انگیزش درونی، انگیزش بیرونی رابطه معناداری برقرار است. از سوی دیگر بین خلاقیت با انگیزش درونی و سلامت اجتماعی با انگیزش درونی رابطه معناداری به دست آمد اما بین خلاقیت با انگیزش بیرونی رابطه معناداری به دست نیامد.
 

کلیدواژه‌ها


 

-   تنهایی، حسین ابوالحسن و خرمی، شمس (1389)، بررسی رابطه جامعه شناختی باورهای دینی و سبک زندگی بر  اساس نظریه و روش گافمن، مطالعه موردی. کرمانشاه. فصلنامه پژوهش اجتماعی، ش 6: 41-19.

-   تورنس، پال. (1979)، استعدادها و مهارتهای خلاقیت و راههای آزمون و پرورش آنها. ترجمه: حسن قاسم زاده (1375). تهران : انتشارات دنیای نو.

-   حق شناس، ناصر (1378)،بررسی میزان شیوع انواع اختلالهای رفتاری کودکان و ناسازگاری والدین. پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.

-   خضری حسن؛ ابوذر همتی و زینب هاشمی‌ (1391)، بررسی عوامل موثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان. پایان نامةکارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد.

-   سیف، علی اکبر (1386)، روشهای اندازه گیری و روشهای آموزشی.تهران: نشر آگه.

-   شفیع آبادی، عبداله و ناصری، غلامرضا(1380)، نظریه های مشاورة روان درمانی. چاپ هشتم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

-   شیخ الاسلامی، راضیه و رضویه، اصغر (1384)، پیش بینی خلاقیت دانشجویان دانشگاه شیراز با توجه به متغیرهای انگیزش درونی و انگیزش بیرونی و جنسیت. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست و دوم، شماره چهارم. صص 94-103.

-   رشیدی، اسماعیل و شهرآرای، مهرناز (1387)، بررسی رابطه بین خلاقیت و منبع کنترل. فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی 3(3): 81-99.

-   روحانی، الهام (1388)، بررسی رابطه بین سبک زندگی و قابلیت کارآفرینی در دانشجویان تربیت بدنی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه: اصفهان.

-   صادقیان، عفت؛ مقدری کوشا، مهناز و گرجی، سمیرا (1389)، بررسی وضعیت سلامت روانی دانش اموزان دختر دبیرستانی شهر همدان در سال تحصیلی 1388- 1387. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، دوره هفدهم، شماره3، صص 39-46.

-   صالحین،نیلوفر (1378)، هنجاریابی آزمون تفکر خلاق تورنس در مورد داش آموزان دبیرستانی شهر تهران.

-   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

-   ضرغامی، حمیدرضا؛  جعفری، مصطفی و اخوان، پیمان (1391)،رابطه بین خلاقیت و  انگیزه افراد برای نوآوری در سازمان های پژوهشی: مطالعه موردی در پژوهشکده پردازش هوشمند. علائم، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، سال اول، شماره 4.

-   عابدی، جمال (1372)، خلاقیت و شیوه های نو در اندازه گیری آن. مجله پژوهش های روان شناختی، شماره 3 صفحه 46 تا54.

-   قهرمان تبریزی، کورش ( 1384)، بررسی ارتباط سبک رهبری و فرهنگ سازمانی مدیران دانشکده ها، گروه های آموزشی با خلاقیت اعضای هیأت علمی تربیت بدنی دانشکده های دولتی. رسالة دکتری، دانشگاه تربیت معلم.

-   لعلی، محسن؛ عابدی، احمد و کجباف، محمدباقر (1391)،ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامة سبک زندگی (LSQ). پژوهش‌های روان‌شناختی، دورة 15، شمارة 1، صص 64 تا80.

-   میرکمالی، محمود (1378)، تفکر خلاق و باروری آن در سازمان های آموزشی. مجله روان شناسی. دانشگاه تهران. صفحه : 99 تا 120.

-   نیکوکار، غلامحسین؛ خیری، علیرضا؛ تابان، محمد و صیدی، فریده (1393)، تاثیر سبک زندگی اسلامی بر موفقیت تحصیلی. دو فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت اسلامی، سال22، شماره 1، 197-211.

-   نوری، فریده و یزدچی، صفورا (1392)، رابطه بین رضایت تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در درس فیزیک مبتنی بر انگیزه تحصیلی. چهارمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران، تهران: دانشگاه فرهنگیان.

 

-     Ajzen, I. (1991), The theory of planned behaviour. Organizational Behaviour and Human Decision Processes 50, 2 , 179–211.

-     Amabile, T. M. (1990), within you, without you: The social psychology of creativity and beyond. In M. A. Runco, & R. S. Albert, (Eds.), Theories in creativity (pp. 61-90). Yhousnd Oaks: Sage.

-     Amabile, T. M. (1983), Social Psychology of Creativity: A Componential Conceptualization. Journal of Personality and Social Psychology, 45, 357-367.

-     Celikoz, N. (2010), Basic Factors that Affect General Academic Motivation Levels of Candidate Preschool Teachers. Education, 131(1), 113-127.

-     Clark, M. (2011), exploring the criminal lifestyle: a grounded theory study of Maltese male habitual offenders. International Journal of Criminology and Sociological Theory, Vol. 4, No. 1, June 2011, 563-583.

-     Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000), The ‘what’ and ‘why’ of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227–268.

-     Dedmond, R. M. (2009), Long-Range Planning Motivates Students and Personalizes. Techniques: Connecting Education and Careers, 84(3), 20-22.

-     Duffy, J. & Ketchard, A. (1998), Examining the Role of Service Quality in Overall Service Satisfaction. Journal of Managerial Issues, 10(2), 240-255.

-     Gnezda, N. S. (1994), The Internal Forces of Creativity: When Hearts Start to Flutter. Reoper Review, 17, 138-144.

-     Gottfried, A. E., Gottfried, A. W., & Bathurst, K. (1988), Maternal employment, family environment, and children’s development: Infancy through the school years. In A. E. Gottfried & A. W. Gottfried (Eds.), maternal employment and children’s development: Longitudinal research (pp. 11-58). New York: Plenum Press.

-     Hennessey, B. A. (2000), Self-determination theory and the social  psychology of creativity. Psychological Inquiry,11(4), 293-298.

-     Hezar, J. (1994), Study of students’ academic achievement of educational  adjustment in students of Tehran university. [Farsi]

-     Fair field, B. (1990 ), Reorientation : The use of hypnosis for Life - style Change & Individual psychology Journal of Adlerian Theory. Vol 46 (4) & 451 - 458 .

-     Fleming, DA., Sheppard, VB., Mangan, PA., Taylor KL, Tallarico M, Adams I,  & Ingham J. (2006), Caregiving at the end of life: perceptions of health care quality and quality of life among patients and caregivers. J Pain Symptom Manag; 31(5): 407-20

-     Nonis, S. A. & Hudson, G. I. (2010), Performance of College Students: Impact of Study Time and Study Habits. Journal of Education for Business, 85, 229-238

-     Masaali S. (2007), Relationship between reading study and academic achievement among students in IU]. [disseration]. Isfahan: Khorasgan Slamic Azad  University. [Persian]

-     Sanchez A, Norman GJ, Sallis JF, Calfas KJ, Cella J, Patrick K. (2007), Patterns and correlates of physical activity and nutrition behaviors in adolescents. Am J Prev Med;32:124-30.

-     Vallerand, R. J., & Bissonnette, R. (1992), Intrinsic, extrinsic, and amotivational styles as predictors of behavior: A prospective study. Journal of Personality, 60, 599–620.

-     Wentzel, K. R. (1998), Social support and adjustment in middle school: The role of parents, teachers, and peers. Journal of Educational Psychology, 90, 202-209.

-     Wong, M.M., & Csikzentmihalyi, M. (1991), Motivation and academic achievement: The effects of personality traits and the quality of experience.  Journal of Personality, 59 (3), 539-574.

-     Yu, S.L. (1996), Cognitive strategy use and motivation in underachieving students.