مقایسۀ هوش هیجانی وادراک خویشتن در مادران دارای کودکان عقب ‏ماندگی ذهنی و سالم در مشکین شهر‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور مقایسه هوش هیجانی و ادراک خویشتن در مادران دارای کودک عقب مانده ذهنی وسالم در شهرستان مشکین شهرانجام شد. روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نوع، علی – مقایسه ای  می باشد.جامعه آماری این تحقیق را کلیه مادران دارای کودکان 7 الی  14ساله که در سال 1392 در شهر مشکین شهر ساکن بودند تشکیل می داد، تعداد آنها حدود 10000 نفر کل جامعه را تشکیل می داد، ولی با توجه به جامعه هدف، تعداد مادران دارای کودک عقب مانده ذهنی حدود 88 نفر بودند. براساس جدول مورگان 66 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب و برای مقایسه نیز همین تعداد از مادران دارای کودکان سالم به صورت نمونه در دسنرس به دلیل همتا سازی با مادران دارای کودک عقب مانده از لحاظ سن وسطح سواد انتخاب شدند. داده های لازم با استفاده از پرسش نامه های هوش هیجانی و ادراک خویشتن، گردآوری  شدند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) نشان داد که بین دوگروه از مادران دارای کودکان عقب مانده ذهنی و سالم در متغیرهای وابسته ادراک خویشتن و هوش هیجانی تفاوت معناداری وجود دارد(05/0>p). میزان این تفاوت 54 درصد در متغیر ادراک خویشتن و 57 درصد در مؤلفه‌های مربوط به هوش هیجانی بود .

کلیدواژه‌ها


-   پروین، لارنس ای (1374)، روانشناسی شخصیت. ترجمه جوادی،محمد جعفر و کدیور، پروین (2001)، تهران : انتشارات رسا.

-   تانون اند، انی(1381)، پرورش توانایی اظهار وجودوقاطعیت. ترجمه نظیری، پرویز؛ مولا، آرش. مشهد: به نشر.    

-   حیدری، علیرضا؛دهدشتی لسانی، معصومه(1389)، مقایسه ادراک خویشتن و سازگاری اجتماعی کارکنان زن و مرد شرکت حفاری ایران .دومین کنگره دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران،اسفند 89، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفحان).

-   ساراسون، ایرون جی. ساراسون، باربارا (1387)، روانشناسی مرضی (جلد 1).ترجمه نجاریان، بهمن.دهقانی، محسن.مقدم، محمد علی . تهران:انتشارات رشد.

-   شریفی درآمدی، پرویز؛ مولوی، حسین؛ رضوانی، فاطمه (1384)، تأثیرآموزش هوش هیجانی بر سلامت روانی مادران دارای کودکان فلج مغزی در شهر اصفهان. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان(اصفهان). 26، 76-63.

-   علی اکبری دهکردی، مهناز؛ کاکوجویباری، علی اصغر؛ محتشمی، طیبه. مقایسه     سبک های دلبستگی درمادران دارای کودک استثنایی با مادران دارای کودک عادی (1391)، مجله توانبخشی.13،77-71.

-   کاظمی، احسان (1383)،بررسی رابطه بین خود پنداره وسازگاری اجتماعی کارکنان اداره فرهنگ وارشاد اسلامی اصفحان. پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه آزاد واحد اصفحان.

-   گنجی، حمزه (1386)، روانسناسی عمومی.تهران:انتشارات ساوالان، چاپ سی ودوم.

-   منصوری، بهزاد (1380)، هنجاریابی پرسشنامه هوش هیجانی سیبر یا شرینگ در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاههای تهران.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طباطبایی.

-   نیک منش،زهرا.یاری،سمیه (1390)، رابطه باورهای خود کار آمدی وادراک خویشتن با اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر و پسر. سایت تخصصی مجله نور.

-   یاری،فریدون؛ مرادی، علیرضا؛یحیی زاده،سلیمان (1386)، رابطه هوش هیجانی با منبع کنترل سلامت روان شناختی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران. مطالعات روان شناختی.3،(1)، 21-40.

-     Austin E.J., Saklofske d.h., & egan, v.(2005),Personality well - being Tandhelth correlate of trail emotional intelligence Personality and lndivisual Differences , 38 , 547-558

-     Bandura, A .& Locke, E. A. (2003), Negative self-efficacy and goal revisited. Journal of Applied Psychology. 88, 1, 87-89.

-     Bar-on, Parker, D.A (2004),The hand book of emotional intelligence: theory.development. Assessment and application home. School and work place.sanfrancisco.

-     Beverly, A., Kir, Nicola, S., Schtte Donald, W. Hine. (2008), Development and prelimnary validation of an emotional self-efficacy scale. Personality and Individual Differences. Vol 45, 5, 432-436.

-     Chon, W.(2007), Emotional intelligence and components of burnout among Chinese secondary school teachers in Hong Kong- Teaching and teacher education, 22, 8, 1042-1054.

-     Denhof,A.D.(2002),Indiviulellzed edveation program for familiy ofcerebral palsy.

-     Fergosson, D.M & Horwood, L.G (1994), the childhood of multiple problem. Adolescents. A 15 year longitudinal study. Journal of child psycho-psychiatry,vol, 35

-     Fizer M. EQ and marital satisfaction. PMEI. (2002), [1 screans]. Available at:URL:http://www.gwimi.imi.ie/eqhtmI. Accessed October 21, 2003.

-     Golman,D.(1997),working with emotional intelligence .new York:bantam books.

-     Lee, Jihyun. (2009), Universals and specifics of math self-concept, math self-efficacy, and math anxiety across 41 PISA 2003 participating countries .Learning and Individual Differences. 19(3), 355-365

-     Macinnes, D.L (2006), Self steem and self acceptance: An examination into their relationship and their effect on psychologyical health. Journal of psychiatric and mental health nursing.No, 13.                                                                                                   

-     Niezio. L. (2000), Introuduction to special Education. New York: park-Nill.

-     Rathi,N and Rastogi, R. (2008), Effect of Emotional Intelligence on Occupational self-efficacy. The Icfair Journal of organizational Behavior, vol 7, 2, 46-56.

-     Salovey, P. & Mayer, J.D. (1990), the intelligenc of emotional intelligence.  Intelligence, 17, 433-444.      

-     Salovey,P.Mayer,J,D.Goldman,S.L.Turvey,c.& palfai T.P(1995), Emotional Attention , Clarity, And Repair  Expioring Emotional Intelligence Using The ,Trait Meta-Mood Scale ,In J.W. Pennebaker, Ed .,Emotio Disclosure, And Health , PP-125-154.washington,D.C:American psychological Association.

-     Salovey, P., Mayer, J.D., & Caruso, D. (2001), The positive psychology ofemotional intelligence. In C.R. Snyder, & S. J. Lopez (Eds.), Handbook of Positive Psychology (pp. 159-171). Oxford: Oxford University Press.

-     William, D. S. Killgore, Ellen T., Kahn. Gren, Erica L., Lipzzi, Rachel A .New man. Cary H. Kamimori,. Thoms J., Balkin (2008), Sleep deprivation reduces perceived emotional intelligence and constractive thinking skills.sleep medicine.9, 5, 517-526.