اثربخشی معنویت درمانی در افزایش رضایت زناشویی و کاهش اختلال ‏اضطراب فراگیر زنان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی معنویت درمانی در افزایش رضایت زناشویی و کاهش اختلال اضطراب فراگیر زنان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش همه زنان دارای مشکل نارضایتی زناشویی و اضطراب مراجعه کننده به مرکز مشاوره احیاء شهر مشهد بودند. از میان آنان 40 زن به روش هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در 2 گروه شامل گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند (هر گروه 20 نفر). این مطالعه با استفاده از روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 80 دقیقه ای در معرض معنویت درمانی قرار گرفت. در طول مدت مداخله گروه کنترل هیچگونه درمانی دریافت نکرد. ابزار این پژوهش پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامه اضطراب فراگیر کتل بود. داده ها با روش آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکووا) تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که در مرحله پس آزمون معنویت درمانی باعث افزایش معنادار رضایت زناشویی زنان و کاهش معنادار اضطراب فراگیر زنان شده است (001/0≥P). نتایج حاکی از اهمیت توجه به مداخلات معنویت درمانی در افزایش رضایت زناشویی و کاهش اضطراب فراگیر زنان بود.

کلیدواژه‌ها


-   ثنایی، باقر؛ نصیری، حمید (1386)، بررسی تاثیر گروه درمانی شناختی – مذهبی در کاهش افسردگی و اضطراب بیماران بستری مبتلا به اختلالات خلقی. مجله تازه ها و پژوهش های مشاوره، 8(2)، 97-89.

-   جان بزرگی، مسعود (1378)، بررسی اثربخشی روان درمان گری با و بدون جهت گیری مذهبی اسلامی بر اضطراب و تنیدگی. مجله روانشناسی، 2(4)، 368-343.

-   رزاقی، نرگس؛ نیکی جو، معصومه؛ موجمبازی، آدیس کراسکیان؛ ظهرابی مسیحی، آرینه (1390)، رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با رضایت زناشویی. فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 7(27)، 177-269.

-   سلیمانیان، علی اکبر (1373)، بررسی رابطه باورهای غیر منطقی با رضایتمندی زناشویی دانشجویان متاهل. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه تربیت معلم.

-   شاهجویی، تقی (1385)، بررسی و رابطه اضطراب حالت – صفت و اضطراب امتحان. پایان نامه کارشناسی روانشناسی، دانشگاه سمنان.

-   طباطبایی، محمدحسین (1376)، تفسیر المیزان (جلد یازدهم). قم: موسسه نشر اسلامی.

-   غفوری، سمانه؛ مشهدی، علی؛ حسن آبادی، حسین (1392)، اثربخشی روان درمانی معنوی مبتنی بر بخشودگی در افزایش رضایتمندی زناشویی و کاهش تعارضات زوجین شهر مشهد. مجله اصول بهداشت روانی، 15(1)، 57-45.

-   کجباف، محمدباقر؛ رضوانی، روح اله؛ عاشوری، جمال (1392)، مقایسه اثربخشی معنویت درمانی و فراشناخت درمانی بر اضطراب دانشجویان دختر. فصلنامه پژوهش های کاربردی روانشناختی، 4(1)، 12-1.

 

-     Aldwin, C. M., & Revenson, T. A. (2007), Does coping help? A reexamination of the relation between coping and mental health. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 337-348.

-     Cattell, R. B. (1973), Personality and mood by questionnaire. San Francisco: Jossey-Bass.

-     Cutrona, C. E., Russell, D. W., Burzette, R. G., Wesner, K. A., & Bryan, C. M. (2013), Predicting relationship stability among midlife African American couples. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 79(6), 814-825.

-     Davis, B. (2005), Mediators of the relationships between hope and wellbeing in older adults. Journal of Clinical Nursing Research, 14(3), 253-272.

-     DiBlasio, F., & Benda, B. (2008), Forgiveness intervention with married couples: Two empirical analyses. Journal of psychology and Christianity, 5, 511-23.

-     Enright, R., & Fitzgibbons, R. (2010), Helping clients forgive: An empirical guide for resolving anger and restoring hope. 1st ed. Washington: American Psychological Association, 11-57.

-     Fiese, B. H., Tomcho, T. J. (2001), Finding meaning in religious practices, the relation between religious holiday rituals and marital satisfaction. Journal of Family Psychology, 15 (4), 597–609.

-     Fincham, F., & Beach, S. (2002), Forgiveness in marriage implications for psychological aggression and constructive communication. Personality Relative, 9, 239-57.

-     Goldenberg, I., & Goldenberg, H. (2004), Family Therapy (5th Ed.). Peacock Publishers.

-     Hant, P., & King, D. B. (2007), Advances in the conceptualization and measurement of religion and satisfaction marital: Implications for physical and mental health research. American Journal of Psychology, 58(1), 64-74.

-     Hosseini, M., Davidson, P., Salehi, A., & Khoshknab Fallahi, M. (2012), The effect of spiritual training on anxiety of CABG candidates in Iran. Journal of Heart, Lung and Circulation, 21(1), 289-296.

-     Koeing, H, G. (2008), Religious attitudes and practices of hospitalized medically ill older adult. International Journal of Geriatric Psychiatry, 13(4), 25-38.

-     Miller, W. R., & Thoreson, C. E. (2003), Spirituality, religion , health and emerging research field. Journal of American Psychologist, 58(1), 24-35.

-     Morris, P. A. (2002), The effect of pilgrimage on anxiety, depression and religion attitude. Journal of Psychological Medicine, 12(2), 27-43.

-     Moss, E. L., & Dobson, K. (2006), The place of spirituality in psychological end of life care. WWW.epsychologist.org.

-     Olson, D. H., & fowers, B. J. (1989), Predicting marital success with prepare: A predictive validity study. Journal of marital and family therapy, 12(2), 403- 413.

-     Propest, L. R. (2008), Psychotherapy in a religious frame work. Man Sciences Pries, Inc.

-     Schramm, D. G., Marshal, J. P., Harris, V. W. & Lee, T. R. (2012), Religiosity, homogamy   and marital adjustment. Journal of Family Issues, 33(2), 246-268.

-     Seligman, M. P. (2002), Authentic happiness. New York: Free Press.

-     Thoren, B. (2008), Person-centered counseling and christain spirituality: the secular and the holy. London: Whirr.

-     Vansteenwegen, A., & Orathinkal, J. (2006), The effect of forgiveness on marital satisfaction in relation to marital stability. Contemporary Family Therapy, 28, 251-60.

-     Worthington, E. (2008), An empathy humility. Commitment model of forgiveness applied within family dyads. Journal of Family Therapy, 20, 59-76.