پیش‌بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس سبک‌های دلبستگی و شفقت ‏به خود در مادران دانش آموزان دوره ابتدایی شهر ارومیه

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر به پیش بینی بهزیستی روان شناختی براساس سبک های دلبستگی و شفقت به خود در مادران پرداخته است. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی بود. مادران شرکت‌کننده در پژوهش 600  نفر بودند که به روش نمونه گیری چندمرحله‌ای تصادفی انتخاب ‌شده‌اند. برای گردآوری داده‌ها از مقیاس های دلبستگی بزرگسال، شفقت به خود و بهزیستی روان شناختی استفاده شد. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری به شیوه گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین دلبستگی ایمن با بهزیستی روان شناختی مادران رابطه‌ معنادار و مستقیم و بین سبک دلبستگی ناایمن (اضطرابی، اجتنابی) با بهزیستی روان شناختی مادران رابطه‌ معنادار و معکوس وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که بهزیستی روان شناختی مادران را می توان از شفقت به خود و سبکهای دلبستگی شان پیش بینی کرد. متغیرهای پیش‌بین درمجموع 32% از تغییرات بهزیستی روان شناختی را تبیین می‌کنند (0001/0>P). یافته های پژوهش حاضر مؤید این است که هر چه مادران دارای سبک دلبستگی ایمن و شفقت به خود بالاتر و همچنین سبک دلبستگی اضطرابی پایین تری باشند، احتمال بهزیستی روان شناختی آنها بالاتر است.

کلیدواژه‌ها


-   اصغری نژاد، مهناز. دانش، عصمت (1384)، رابطه سبک های دلبستگی با میزان شادکامی و توافق در مسایل زناشویی در دانشجویان زن متاهل دانشگاه. مجله تازه ها و پژوهش های مشاوره 14 (4): 90-69.

-   بشارت، محمدعلی (1380)، بررسی رابطه سبک های دلبستگی با مشکلات زناشویی در زوجین نابارور. فصلنامه تازه های روان درمانی 19: 50-66.

-   بیانی، علی­اصغر؛ محمدکوچکی، عاشور و بیانی، علی (1387)، روایی و پایایی مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی، سال 14، شماره 2، 151-146.

-   بیگدلی، ایمان اله، نجفی، محمود و رستمی، مریم (1392)، رابطه سبک های دلبستگی، تنظیم هیجانی و تاب آوری با بهزیستی روانی در دانشجویان علوم پزشکی، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 13 (9) 0721.

-   رومنز، ساراای و سیمین، ماری وی (1390)، سلامت روانی زنان، ترجمه سید ولی الله موسوی، مهناز خسرو جاوید، حمید کاظمی و مریم قربانی، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول، ص 1.

 

-     American Psychological Association. (2007), Guidelines for Psychological Practice with Girls and Women:A Joint Task Force of APA Divisions 17 and 35.Retrieved September 2, 2010, from www.apa.org/practice/guidelines/girls-and-women.pdf.

-     Bennett- Goleman T. (2001), Emotional alchemy: How the mind can heal the heart. New York: Three Rivers Press.

-     Bowlby, J. (1969), Attachment. Attachment and Loss: Vol. 1. Loss. New York: Basic Books.

-     Brennan, K. A., Clark, C. L., & Shaver, P. R. (1998), Self-report measurement of adult attachment: An integrative overview. In, J. A. Simpson & W. S. Rholes (Eds.), Attachment theory and close relationships (pp. 46–76). New York: Guilford Press.

-     Berry, K-A., Kowalski, K.C., Ferguson, L.J., & McHugh, T-L.F. (2010), An empirical phenomenology of young adult women exercisers’ body self-compassion. Qualitative Research in Sport and Exercise, 2, 293–312.

-     Besser, A., & Priel, B. (2005), The apple does not fall far from the tree:Attachment styles and personality vulnerabilities to depression in three generations of women. Personality and Social Psychology Bulletin, 31 1052–1073.

-     Collins, N. L., & Read, S. J. (1990), Adult attachment, working models and relationship quality in dating couples. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 644-663.

-     Cooper, M. L., Shaver, P. R., & Collins, N.L. (1998), Attachment styles, emotion regulation, and adjustment in adolescence. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 1380-1397.

-     Cross, S. E., & Madson, L. (1997), Models of the self: Self-construals and gender. Psycho- logical Bulletin, 122, 5-37.

-     Deci, EL, & Ryan, RM (2008), Hedonia, eudaimonia, and well-being: An introduction. Journal of Happiness Studies, 9, 1–11.

-     Diener, E. (2000),The science of happiness and a proposal for a national index. American Psychologist, 55, 34-43.

-     Diener, E., & Seligman, M. E. P. (2002), Very happy people. Psychological Science, 13, 81–84.

-     Dierendonck, D. (2005), The construct validity of Ryff’ Scales of psychological well-being and its extension with spiritual well – being. Personality and Individual Differences. 36, 629 − 643.

-     Dolan, P., Layard, R. and Metcalfe, R. (2011), Measuring Subjective Well- Being for Public Policy, London: Office for National Statistic.

-     Ghorbani, N., Watson, P. J., Zhuo, C., & Norballa, F. (2012),Self-Compassion in Iranian Muslims: Relationships with Integrative Self-Knowledge, Mental Health, and Religious Orientation. International Journal for the Psychology of Religion, 22, 2.

-     Gilligan, C. (1988), Remapping the moral domain: New images of self in relationship. In C.Gilligan, J. Ward, & J. Taylor (Eds.), Mapping the moral domain (pp. 3–19). Cambridge, MA: Harvard University Press.

-     Kafetsios,K., Sideridis, G.D.(2006), Attachment, Social support and well-being in young and older adults Journal of Health Psychology, 11,  pp. 863–875.

-     Kahneman D, Diener E, Schwarz N: Well-Being: The Foundations of Hedonic Psychology. New York, Russell Sage Foundation; 1999

-     Kitayama, S., & Markus, H. R. (2000), The pursuit of happiness and the realization of sympathy: Cultural patterns of self, social relations, and well-being. In E. Diener & E. M. Suh (Eds.), Culture and subjective well-being (pp.113–161).Cambridge, MA:MIT Press.

-     Leary, M. R., Tate, E. B., Adams, C. E., Battsat Allen, A., & Hancock, J. (2007), Self-compassion and reactions to unpleasant self-relevant events: the implications of treating oneself kindly. Journal of personality and social psychology, 92(5), 887.

-     Lopez, F. G., & Brennan, K. A. (2000), Dynamic processes underlying adult attachment organization: Toward an attachment theoretical perspective on the healthy and effective self. Journal of Counseling Psychology, 47, 283–301.

-     Love, m. & Murdock, B. (2004), Attachment to parents and psychological well-being an Examination of young Adult college students in intact families and stepfamilies. Journal of family psychology, 18, 600-608.

-     Magnus, C., Kowalski, K., & Mchugh, T. (2010), The role of self- compassion in women’s self-determined motives to exercise and exercise-related outcomes. Self and Identity, 9, 363-382.

-     Mallinckrodt, B. (2000), Attachment, social competencies, social support, and interpersonal process in psychotherapy. Psychotherapy Research, 10, 239–266.

-     Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991), Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological Review, 98, 224–253.

-     Matud, M. P. (2004), Gender differences in stress and coping styles.Personality and Individual Differences,37, 1401-1415.

-     Mikulincer, M., & Orbach, I. (1995), Attachment styles and repressive defensiveness:The accessibility and architecture of affective memories. Journal of Personality and Social Psychology, 68, 917–925.

-     Mikulincer, M., Shaver, P. R., & Pereg, D. (2003), Attachment theory and affect Regulation: The dynamic development and cognitive consequences of attachment-related strategies. Motivation and Emotion, 27, 77–102.

-     Mikulincer, M. & Florian, V. (2004), Attachment style and affect regulation: Implications-For coping stress and mental health. In M.B. Brewer and M. Hewstone (Eds.) Applied Social Psychology (pp.28-49).

-     Oxford, UK & Malden, MA: Blackwell Publishing.Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2010), Attachment in adulthood: Structure, dynamics,-and change. Guilford Press, New York.

-     Neff, K. (2003b), Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and Identity, 2, 85–101.

-     Neff, K.D, Rude, S.S, Kirkpatrick K. (2007), An examination of self-compassion in relation to positive psychological functioning and personality traits. J Res Press; 41: 139-154.

-     Neff, K. D., & McGhee, P. (2010), Self-compassion and psychological resilience among adolescents and young adults. Self and Identity, 9, 225 - 240.

-     Neff, K. D. (2003a), Development and validation of a scale to measure self-compassion, Self and Identity, 2, 223–250.

-     Nolen-Hoeksema, S., Larson, J., & Grayson, C. (1999), Explaining the gender difference in depressive symptoms. Journal of Personality and Social Psychology, 77, 1061–1072.

-     Pietromonaco, P. R., & Feldman Barrett, L. (2000), The internal working models concept: What do we really know about the self in relation to others? Review of General Psychology, 4, 155–175.

-     Ryff, C., & Keyes, C. (1995), The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69, 719–727.

-     Ryff, C. D. (1989), Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1069–1081.

-     Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2001), On happiness and human potential on hedonic and eudaimonic well-being. Annual Review of Psychology, 52, 141-166.

-     Ryan, R.M., Huta, V., & Deci, E.L. (2008), Living well: A self-determination theory perspective on eudaimonia. Journal of Happiness Studies, 9, 139 –170.

-     Vleioras, G. & Bosma H. A. (2004), Are identity styles important for psychological well-being? Journal of adolescence, 28, 397–409.

-     Wei, M., Liao, K., Ku, Y., and Shaffer, P. (2011), Attachment, Self-Compassion, Empathy, and Subjective Well-Being among College Students and Community Adults. Journal of Personality 79(1), p. 191- 121.

-     World Health Organization, Department of Mental Health (2011), mental health: A state of well-being. Retrieved March 31, 2012, from http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/index. html.

-     Zahn-Waxler, C., Cole, P. M., & Barrett, K. C. (1991), Guilt and empathy: Sex differences and implications for the development of depression. In J. Garber & K. A. Dodge (Eds.), The development of emotion regulation and dysregulation (pp. 243–272). New York: Cambridge University Press.