رابطه بین پیوند والدینی و اضطراب امتحان با نقش میانجی‌گری کمال‌گرایی ‏در دانشجویان ‏ ‏

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه­ای کمال­گرایی در رابطه بین پیوند والدینی و اضطراب امتحان دانشجویان می­باشد. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. بدین منظور از بین 586 نفر، 207 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا به شیوه نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای و با استفاده از جدول مورگان، به وسیله پرسش نامه­های پیوند والدینی پارکر و کمال­گرایی، اضطراب امتحان مورد آزمون قرار گرفتند. یافته­های حاصل به وسیله  تحلیل مسیر مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج از نقش واسطه­گری کمال­گرایی حمایت کرد. الگوها برای هریک از متغیرهای پیش­بین برای پیش­بینی متغیر ملاک از طریق متغیر رابط، متفاوت بود. یافته ها نشان داد رابطه صمیمانه پدر و مادر با واسطه­گری نگرانی در مورد اشتباهات و تردید نسبت به اعمال بر روی اضطراب امتحان اثر غیر­مستقیم و منفی دارد. از طرفی تلاش برای وابستگی پدر اثری غیرمستقیم و مثبت از طریق واسطه­گری نگرانی در مورد اشتباهات بر روی اضطراب امتحان دارد. همچنین بی­توجهی پدر و مادر اثر غیرمستقیم و منفی که با واسطه­گری نگرانی در مورد اشتباهات و تردید نسبت به اعمال بر روی اضطراب امتحان داشته و تشویق به استقلال پدر با واسطه­گری تردید نسبت به اعمال در فرزندان اثری غیر­مستقیم و منفی داشته است. نتایج حاکی از آن است که در بسیاری از روابط والد-فرزندی نه تنها پدر نقش تأثیرگذاری در آینده فرزندان خواهد گذاشت، بلکه گاهی اوقات عملکرد مهم­تری در مقایسه با مادر دارد.
 

کلیدواژه‌ها


-   آقائی، الهام. عابدی، احمد. جمالی پاقلعه، سمیه (1391)، فراتحلیل اثربخشی مداخلات شناختی-رفتاری در کاهش اضطراب امتحان در ایران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال هجدهم، شماره 1. صص 3-12.

-   ابوالقاسمی، عباس. اسدی مقدم، عزیزه. نجاریان، بهمن. شکرکن، حسین. ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش اضطراب امتحان. مجله علوم تربیتی و روانشناسی. صص 61-74.

-   برک، لوراای (1385)، روانشناسی رشد (ترجمه یحیی سید محمدی). جلد 2. تهران: نشر ارسباران.

-   بهزادی، بهناز. سروقد، سیروس. سیامک، سامانی (1390)، تحلیل عامل تأییدی بر نسخه فارسی مقیاس پیوند والدینی پارکر. مجله روش­ها و مدل­های روانشناختی. دوره دوم. شماره ششم. صص 81-98.

-   بیطرف، شبنم. شعیری، محمدرضا. حکیم جوادی، منصور (1389)، هراس اجتماعی، سبک های والدگری و کمال­گرایی. مجله روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی. سال هفتم. شماره 25. صص 75-82.

-   خرمی­راد، اشرف. ارسنگ، شهرام. احمری طهران، هدی. دهقانی، حکیمه (1392)، ارتباط هوش معنوی با اضطراب امتحان در دانشجویان پرستاری و مامایی: کاربرد تحلیل مسیر. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. سال سیزدهم، شماره 4. صص 1-10.

-   رمضانی، ولی­الله. شمس اسفند­آباد، حسن و طهماسبی، شهرام (1386)، بررسی پیامدهای هیجانی سبک­های دلبستگی در دانشجویان. مجله پژوهش در سلامت روانشناختی، صص 39-47.

-   شریفی درآمدی، پرویز. نیکنام، ماندانا. گیوه­چی، الناز (1390)، بررسی رابطه کمال گرایی مادران و دختران: پدیده انتقال بین نسلی. فصلنامه خانواده پژوهی. شماره 28. صص 479-492.

-   علیزاده صحرائی، ام­هانی. خسروی، زهره. بشارت، محمدعلی (1388)، رابطه کارآیی خانواده با کمال­گرایی مثبت و منفی در دانش­آموزان شهرستان نوشهر. فصلنامه خانواده پژوهی. سال پنجم. سال 17. صص 43-56.

-   غفارثمر، رضا. شیرازی زاده، محسن (1390)، ارتباط بین کمال­گرایی، اضطراب و دست یافت مهارت خواندن در انگلیسی به عنوان زبان خارجی:مطالعه­ای در روانشناسی به عنوان یادگیری زبان. فصلنامه پژوهش­های زبان و ادبیات تطبیقی. صص2-19.

-   غفاری، ابوالفضل. ارفع بلوچی، فاطمه (1390)، رابطه انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد. پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره (مطالعات تربیتی و روان شناسی). سال اول، شماره دوم، صص 121-136.

-   فیست، جس. فیست، گریگوری جی(1387)، نظریه­های شخصیت (ترجمه یحیی سیدمحمدی). تهران: نشر روان.

-   قربانی، نیما (1382)، روان درمانگری پویشی کوتاه مدت. تهران: انتشارات سمت.

-   ماردپور، علیرضا. نجفی، محمود. رفعت ماه، مرضیه (1391)، مقایسه اثربخشی   روش­های درمانی حساسیت­زدایی منظم، مهارت­های مطالعه و روش ترکیبی در کاهش اضطراب امتحان. مجله روانشناسی بالینی. سال چهارم. شماره 1 (پیاپی 13). صص 55-64.

-   مینوچین، سالوادور (1370)، خانواده و خانواده­درمانی (ترجمه باقر ثنائی). تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.

 

-     Abolghasemi A, Asadi-Moghadam A, Nadjarian B, Shokrkon H. (1996), Build and validate a scale to measure anxiety in the third grade students in middle school of Ahwaz. J Educ Psy; 3: 61-74.

-     Abolghasemi A. (2002), Assessment of anxiety and epidemiological efficacy of treatment methods in reducing test anxiety middle school [Dissertation]. Ahwaz: Shahid Chamran University. [Persian].

-     Anshel, M. H., Weatherby, N. L., Kang. M., & Watson, T. (2009), Rasch calibration of a unidimensional perfectionism inventory for sport. Psychology of Sport amd Exercise, 10, 210-216.

-     Baron, R. A., & Byrne, D. (1994), Social Psychology. New York: Ally & Bacon, Inc.

-     Blatt, S. (1995), : The destructiveness of perfectionism”. American Psychologist. 50, 1003-1020.

-     Bowlby, J. (2005), The making and breaking of affection bonds. New York. Rutledge.

-     Burns, D. (1980, November), The perfectio nist” self-script for self-defeat. Psychology Today, 34, 51.

-     Britty. A. Weiner, Joun, S. Carton. (2012), Avoidant coping: A mediator of maladaptive perfectionism and test anxiety. Personality and Individual Differences. 52, 632-636.

-     Chambers, JA. Power, KG. Durham, RC. (2004), Parental styles and long-term outcome following traitment for anxiety disorders. ClinPsychol Psychotherapy, 11; 187-198

-     Cook, L. C., & Kearney, C. A. (2009), Parent and youth perfectionism and internalizing psychopathology. Personality and Individual Differences. 46, 325-330.

-     Faravelli C, Panichi C, Pallanti S, Paterniti S, Grecu LM and Rivelli S.(1991),Perception of early parenting in panic and agoraphobia. ActaPsychiatraScand; 84:6-8.

-     Fellet. G. L. & Hewitt, P. L. (Eds.). (2002), Perfectionism: Theory, research, and treatment. Washington, DC: American Psychological Association.

-     Fellet. G. L.; P. L. Hewitt; K. Blankstein & S. O’Brien. (1991), “Perfectionism and learned resourcefulness in depression and self-esteem”. Personality and Individual Differences. 12(1), 61-68.

-     Frost, R. O., Marten, P. A., Lahart, C., & Rosenblate, R. (1990)., The dimensions of perfectionism. Cognitive Therapy and reaserch, 14, 449-468.

-     GulKapci, E. Kucuker, S. (2006), The parental Bonding Instrument: Evaluation of its psychometric properties with Turkish university students. Turk psikiyatriDergisi, 17 (4), 1-10.

-     Hong E, Karstensson L. Antecedents of state test anxiety. Contemp Educ Psychol. 2002; 27: 348- 367.

-     Holender, M. H. (1978), “Perfectionism, a neglected personality trait”. Journal of Clinical Psychiatry, 39, 384.

-     Kawamura, K. Y.; S. L. Hunt, r. O. Frost & P. M. DiBartolo. (2001), “Perfectionism, anxiety, and depression: Are the relationship independent?” Cognitive Therapy and reaserch, 25, 291-301.

-     Kobori Osamu, Michiko Yoshie, Kazutoshi Kudo, Tatsuyuki Ohtsuki. (2011), Trait and cognitions of perfectionism and their relation with coping style, effort, achievement and performance anxiety in Japanese musicians. Jurnal of anxiety disorder. 25 (5), 674-679. 

-     Leon CA, Leon A.(1990),  Panic Disorder and Parental Bonding. Psychiatric Annuls; 20 (9):503-508.

-     Mackinnon AJ, Henderson AS, Scott R, and Dancan-dones P. (1989), The parental bonding Instrument (PBI): an epidemiological study in a general population sample. Psychomed.

-     Merskey H, Lau CL, Russell ES, Brooke RI, James M, Laprano S, Neilsen J,Tilsworth RH.(1987), Screening for psychiatric morbidity. The pattern of psychological illness and premorbid characteristics in four chronic pain populations. Pain; 30 141-157.

-     Neumiester, K. L. S. (2002), Perfectionism in gifted college student: Family influences and implications for achievement. Unpublished doctoral dissertation, university of Athens, Athens.

-     Parker G.(1979), Reported parental characteristics of agoraphobics and social phobics. Br J Psychiatry; 135:155-160.

-     Parker G.(1981), Parental representations of patients with anxiety neurosis. ActaPsychiatr Scand; 63:33-36.

-     Parker G.(1982), Parental representations and affective symptoms: Examination for a hereditary link.Br J Med Psychology; 55:57-61.

-     Parker G.(1986), Validating an experiential measure of parental style: the use of a twin sample. ActaPsychiatrScand; 73:22-27.

-     Persones, T. (2008), Test anxiety in high achieving students: A mixed-methods study. University of Alberta.

-     Ram, A. (2005), The relationship of positive and negative and negative perfectionism to academic Achievment, motivation, and well-being in tertiary studens. Unpublished master Thesis, university of Canterbury, New Zealand.

-     Richman JA and Flaherty JA.(1990), Gender differences in Medical Student Distress: Contributions of Prior Socialization and Current role-Related Stress. Social Science Medicine;30(7);777-787.

-     Sarason IG. Introduction to the study of test anxiety. (1980), Test anxiety: Theory, research, and applications. Hillsdale New Jersey: Lawrence Erlbaum;: 3-14.

-     Silove D, Parker G, Hadzi-Pavlovic D, Manicavasagar V and Blaszczynski A.(1991),  Parental representations of patients with panic disorder and generalised anxiety disorder.Br J Psychiatry;159:835-841.

-     S.G.Giakoumakia,  P.RoussosbcC.ZourarakibE.SpanoudakisbM. Mavrikakia,E.M. Tsapakisde,P. Bitsiosb.(2013), Sub-optimal parenting is associated with schizotypic and anxiety personality traits in adulthood. European Psychiatry. 28, 4, 254–260.